Zápis č. 9/2010

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 10. 8. 2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Luboš Vaněk,                

                         Iveta Zikmundová

Omluveni:   p. Jaroslav Pražák

Hosté:         p.  Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    4.    Diskuse

                    5.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí oznámení Regionální rady regionu soudržnosti

           Střední Čechy o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na modernizaci MŠ ze strany

           hejtmana Středočeského kraje a odsouhlasení zadávací dokumentace pro výběrové

           řízení.

           Po projednání zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na veřejnou 

           zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,     

           o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Modernizace a zvýšení

           kapacity mateřské školy Pátek“ s lhůtou pro podání nabídek v termínu od 11. 08. 2010              

           do 26. 08. 2010 do 15.00 hod..

           Pro výběr dodavatele stavby zastupitelstvo obce jmenovalo hodnotící komisi ve složení

           p. Jindřich Hněvsa, p. Ing. Jaroslav Kroupa, p. Ing. Jaroslav  Mojžíš, p. Leoš Piroutek

           a p. Luboš Vaněk, kterou rovněž pověřilo otevřením obálek s nabídkami.

           Pro zajištění náhradního provozu mateřské školy během rekonstrukce schválilo

           zastupitelstvo obce nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostorů na dobu

           od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011 za celkovou částku 350.000,-- Kč ročně, uzavřenou

           mezi Obcí Křečkov a Obcí Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           

ad  4/  Diskuse:

           V diskusi nebyly žádné příspěvky.

 

ad  5/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

Zapsala:                           Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:          Jindřich Hněvsa     

 

                                        Iveta Zikmundová

 

Starosta:                           Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 10. 8. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 9 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Regionální rady regionu soudržnosti

    Střední Čechy o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na modernizaci MŠ ze strany

    hejtmana Středočeského kraje a odsouhlasení zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

 

     Usnesení č.  2 – 9 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku zadanou

              ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

              zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Modernizace a zvýšení kapacity

              mateřské školy Pátek“ s lhůtou pro podání nabídek v termínu od 11. 08. 2010

              do 26. 08. 2010 do 15.00 hod..

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

    Usnesení č.  3 – 9 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby

             ve složení p. Jindřich Hněvsa, p. Ing. Jaroslav Kroupa, p. Ing. Jaroslav Mojžíš,         

             p. Leoš Piroutek a p. Luboš Vaněk.

             Hlasování:   6 hlasů pro 

 

     Usnesení č.  4 – 9 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje hodnotící komisi  otevřením obálek s nabídkami.

             Hlasování:   6 hlasů pro

            

     Usnesení č.  5 – 9 /2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových

             prostorů pro náhradní provoz mateřské školy na dobu od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011

             za celkovou částku 350.000,-- Kč ročně, uzavřenou mezi Obcí Křečkov a Obcí Pátek,

             a pověřuje  starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jindřich Hněvsa

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek