Zápis č. 8/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27. 7. 2010

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,      

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janoch, Michal Svoboda

 

Program:     1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 29. 6. 2010

                    4.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    6.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                    7.    Zlatý pruh Polabí

                    8.    Rozpočtové opatření č. 1/2010

                    9.    Různé

                  10.    Diskuse

                  11.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           29. 6. 2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

           a závěrech kontrolního dne na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ a tyto vzalo

           na vědomí. 

          

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině

           pro jím již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci  Mateřská škola Pátek , kterým jí bylo

           stanoveno dočasné sídlo provozu po dobu rekonstrukce od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011,

           a to v budově Základní školy Křečkov, Křečkov čp. 68.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška                        

           o jednáních, týkajících se zajištění přepravy dětí.  

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška  

           o zahájení a postupu prací na předsanačním doprůzkumu a aktualizaci analýzy rizik.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo připojení Obce Pátek k Fondu cestovního

           ruchu Turistické oblasti Polabí, založeného obecně prospěšnou společností Zlatý pruh

           Polabí.

 

          

 ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010.

 

 ad  9/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení o výplatě dividend společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

-         Zastupitelstvo obce projednalo poděkování Místní organizace Poděbrady Svazu tělesně postižených za poskytnutý příspěvek na činnost.

-         Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Otakara Hráského o vyjádření k případnému rozdělení st. parcely č. 37/1   v k.ú. Pátek.

                                                         

ad 10/ Diskuse:

-         Zastupitel p. Luboš Vaněk upozornil na nutnost úpravy břehů kolem rybníka Skála, včetně odstranění náletových

      stromů, a seznámil zastupitelstvo s plánem náhradní výsadby ovocných stromů, poškozených letošní zimou.

 

ad 11/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák      

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27. 7. 2010

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 8 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 29. 6. 2010

     Usnesení č.  2 – 8 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              29. 6. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro                                                                     

 

 

 4. Vodovod Pátek – II. etapa

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o postupu prací při výstavbě

     vodovodu, podanou starostou p. Jiřím Buluškem.

 

 

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o jednáních,

     týkajících se zajištění přepravy dětí.  

    

     Usnesení č.  3 – 8 / 2010

              Zastupitelstvo obce    Pátek schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině pro jím již

              dříve zřízenou příspěvkovou organizaci  Mateřská škola Pátek , kterým jí bylo stanoveno

              dočasné sídlo provozu po dobu rekonstrukce od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011, a to

              v budově Základní školy Křečkov, Křečkov čp. 68.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 6. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o zahájení  

     a postupu prací na předsanačním doprůzkumu a aktualizaci analýzy rizik.

     

 

 7. Zlatý pruh Polabí

      Usnesení č.  4 – 8 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s připojením Obce Pátek k Fondu cestovního

              ruchu Turistické oblasti Polabí, založeného obecně prospěšnou společností Zlatý 

              pruh Polabí.

              Hlasování:     4 hlasy pro      1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)       1 proti (p. Petr Peřina)

 

 

 8. Rozpočtové opatření č. 1/2010

     Usnesení č.  3 – 7 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

 9. Různé

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o výplatě dividend společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí poděkování Místní organizace Poděbrady Svazu tělesně postižených za poskytnutý příspěvek na činnost.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Otakara Hráského o vyjádření k případnému rozdělení st. parcely č. 37/1   v k.ú. Pátek.

   

10.  Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.

 

   

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek