Zápis č. 7/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 6. 2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák,                  

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová, Petr Peřina od bodu 5.

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 22. 6. 2010

                    4.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    6.    Svazek obcí Cidlina

                    7.    Zlatý pruh Polabí

                    8.    Žádost pana Jiřího Najmana

                    9.    Harmonogram zasedání na III. čtvrtletí 2010

                  10.    Různé

                  11.    Diskuse

                  12.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           22. 6. 2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací

           na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“, tyto vzalo na vědomí a konstatovalo, že mírný

           skluz v letošním roce byl odstraněn a termín dokončení není ohrožen.

           Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí informaci, že dnešního dne proběhla

           kolaudace řadu B1 a B1-1 a jejich provoz byl zahájen. 

          

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci, že smlouva o poskytnutí

           dotace na modernizaci a zvýšení kapacity MŠ Pátek ze strany Regionální rady regionu

           soudržnosti Střední Čechy, schválena na mimořádném zasedání ZO Pátek dne 22. 6.

           2010, byla starostou obce podepsaná a odeslaná k podpisu na regionální radu

           ve stanoveném termínu. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace

           potřebné pro vyhlášení výběrového řízení.

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

           Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 23. 6. 2010.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh na připojení obce Pátek k Fondu cestovního

           ruchu Turistické oblasti Polabí a doporučilo Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek

           připravit doporučení pro příští zasedání zastupitelstva obce.

 

          

 ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jiřího Najmana, Poděbrady, o povolení

            zřízení stanoviště doplňkového úkolu při pořádání automobilového orientačního

            závodu dne 24. 7. 2010 před místním  hostincem,  a tuto schválilo s tím, že budou

            dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  a po ukončení

            akce bude prostor uklizen.

 

 ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram zasedání   Zastupitelstva

           obce Pátek na III. čtvrtletí roku 2010 na tyto dny:

                                                          27. 07.     18.30 hod.

                                                          24. 08.     18.30 hod.

                                                          21. 09.     18.30 hod.

                                                         

ad 10/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o provedení změny vlastnictví objektu KOS v katastru nemovitostí.

-         Zastupitelstvo obce projednalo informaci starosty p. Jiřího Buluška, týkající se přehledu

      žádostí o zaměstnání na úseku správy a údržby obecního majetku a doporučilo zaměstnat místního občana.

 

ad 11/ Diskuse:

-         Zastupitel p. Petr Peřina upozornil na opětovné nedostatečné zajištění výkopů  při výstavbě vodovodu

      a požádal o zajištění nápravy ze strany dodavatele akce.

 

ad 12/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 6. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 7 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 22. 6. 2010

     Usnesení č.  2 – 7 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              22. 6. 2010.

              Hlasování:  5 hlasů pro            1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)                                                         

 

 4. Vodovod Pátek – II. etapa

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o postupu prací při výstavbě

     vodovodu, podanou starostou p. Jiřím Buluškem, a konstatuje, že termín dokončení

     není ohrožen.

 

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o odeslání

     smlouvy o poskytnutí dotace na modernizaci a zvýšení kapacity MŠ Pátek k podpisu

     na regionální radu ve stanoveném termínu.

 

 6. Svazek obcí Cidlina

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí

     „Cidlina“ ze dne 23. 6. 2010.                     

     

 7. Zlatý pruh Polabí

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrh na připojení obce Pátek k Fondu

      cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí.

 

 8. Žádost pana Jiřího Najmana

     Usnesení č.  3 – 7 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zřízením stanoviště doplňkového úkolu           

             při pořádání automobilového orientačního závodu dne 24. 7. 2010 před místním 

             hostincem za předpokladu, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky  

             o veřejném pořádku a po ukončení akce bude prostor uklizen.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 9. Harmonogram zasedání na III. čtvrtletí 2010

      Usnesení č.  4 – 7 / 2010

  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce

  Pátek na III. čtvrtletí roku 2010 na tyto dny:

                                                          27. 07.     18.30 hod.

                                                          24. 08.     18.30 hod.

                                                          21. 09.     18.30 hod.

      Hlasování: 7 hlasů pro  

   

10. Různé

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o provedení

      změny vlastnictví objektu KOS v katastru nemovitostí.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška, týkající se přehledu

      žádostí o zaměstnání na úseku správy a údržby obecního majetku a doporučuje zaměstnat místního občana.

 

 11. Dikuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.

 

   

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek