Zápis č. 6/2010

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 22. 6. 2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,                

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Květoslava Fadrhoncová

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 25. 5. 2010

                    4.    ROP – Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    5.    Diskuse

                    6.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           25. 5. 2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 

           rady regionu soudružnosti Střední Čechy projednalo a schválilo uzavření smlouvy

           s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 13.811.157,43 Kč na modernizaci

           a zvýšení kapacity MŠ Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále schválilo vyčlenění peněžní částky ve výši 3.537.899,57 Kč,

           odpovídající spolufinancování projektu r. č.:CZ.1.15/3.3.00/39.00873,  z rozpočtu

           Obce Pátek. 

 

ad  5/  Diskuse:

           V diskusi nebyly žádné příspěvky.

 

ad  6/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 22. 6. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 6 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 25. 5. 2010

     Usnesení č.  2 – 6 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              25. 5. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

 

 4. ROP – Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Usnesení č.  3 – 6 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem 

             Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy

             s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 13.811.157,43 Kč na modernizaci

             a zvýšení kapacity MŠ Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro 

 

     Usnesení č.  4 – 6 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3.537.899,57

             Kč, odpovídající spolufinancování projektu r. č.:CZ.1.15/3.3.00/39.00873,  z rozpočtu

             Obce Pátek. 

             Hlasování:   6 hlasů pro

            

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek