Zápis č. 5/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 5. 2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                         Petr Peřina, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek, Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 27. 4. 2010

                    4.    KOS

                    5.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                    6.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    7.    Lokalita Z2/D

                    8.    Lokalita Z2/F

                    9.    Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

                  10.    Žádost o poskytnutí příspěvku

                  11.    Žádost o zpevnění vjezdu

                  12.    Žádost o vyjádření k podnikatelskému záměru

                  13.    Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

                  14.    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti

                  15.    NY-KO

                  16.    Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2010

                  17.    Žádosti ROP

                  18.    Různé

                  19.    Diskuse

                  20.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           27. 4. 2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Kupní smlouvu na prodej  objektu KOS,   

           uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností RB HARMONIA VINI s.r.o., se sídlem

           Vojtěchova 450, Libice nad Cidlinou, IČO 27624927, a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení jistotního účtu

           na úhradu kupní ceny za prodej objektu KOS, uzavřenou mezi Obcí Pátek, společností

           RB HARMONIA VINI s.r.o. a Volksbank CZ, a.s, a zástavní smlouvu k zajištění

           úvěru společnosti RB HARMONIA VINI s.r.o. u Volksbank CZ a.s. z úvěrové

           smlouvy č. KA1003449 na financování 70% kupní ceny objektu KOS, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

          

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Realizační smlouvu č. 109203/81270

           na provedení akce „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém

           závodu chemické výroby Styl Praha, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

           CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha 10, Pražská 810/16, IČO 25076451, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo záměr pronajmout pro účely provedení

           předsanačního doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik pozemek p. č. 102/6 o výměře

           2.252 m 2  a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní

           na úřední desce.

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 19/5/2010 na dodávku

           stavby „Vodovodní přípojky pro vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou mezi Obcí

           Pátek a společností Prostav, s.r.o., Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, IČO 25105914,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále uložilo starostovi p. Buluškovi projednat na najbližším

           kontrolním dnu zkvalitnění systému zabezpečení výkopových prací z hlediska ochrany

           a bezpečnosti místních občanů.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Prohlášení Státního fondu životního

           prostředí České republiky o vzdání se zástavního práva, zřízeného zástavní smlouvou

           č. 16010111 – Z2 k pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Pátek u Poděbrad ve prospěch Fondu,

           a  o jeho výmazu na Katastrálním úřadu v Nymburku.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.

           284/54 o výměře 1.411 m2  v k. ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce   

           Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a manželi Ing. Jaromírem a Martinou Bulířovými,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. 

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto názvy ulic v lokalitě Z2/F:

-         V Ohrádkách

-         Příčná

-         Krátká                    

  

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směnnou smlouvu na směnu pozemků,

           uzavřenou mezi Obcí Pátek, Okresním stavebním bytovým družstvem Poděbrady,

           Poděbradská 169, Poděbrady – Velké Zboží, manželi Tomášem a Ilonou

           Limbergovými, Pátek 204 a manželi Miroslavem a Ing. Hanou Ondovými, Pátek 204,

           týkající se pozemků p. č. 594/5, díl „b“ o celkové výměře 58 m2 , který je ve vlastnictví

           Obce Pátek, p. č. 593/17 díl „a“ o celkové výměře 85 m2 a p. č. 593/16 díl „c“

           o celkové výměře 6 m2, které jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady a manželů

           Limbergových a Ondových,  a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených

           dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov, o finanční příspěvek a tuto zamítlo.

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Moniky Peřinové a Filipa Vaňka o povolení

           zpevnění vjezdu a vchodu k nemovitosti čp. 83 na vlastní náklady a tuto schválilo.  

 

ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Ladislava Jansty, Okružní 237, Pátek,

           o vyjádření k podnikatelskému záměru vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše

           vlastní nemovitosti na pozemku p. č. 364 v k. ú. Pátek u Poděbrad a tuto odsouhlasilo.

 

ad 13/ Zastupitelstvo obce pojednalo Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace

           Nymburk, a.s. za rok 2009 a tuto vzalo na vědomí.

           Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek

           na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem

           v Nymburce, Bobnická 712, která se uskuteční dne 3. 6. 2010.

 

ad 14/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu

           nemovitosti č. UZSVM/SNB/1795/2010-SNBM na převod pozemku p. č. 640/4

           o výměře 65 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad do vlastnictví Obce Pátek, uzavřenou mezi

           Obcí Pátek a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech

           Majetkových, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 15/ Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z jednání správní a dozorčí

           rady Svazku obcí NY-KO ze dne 6. 5. 2010 a Zápis z valné hromady Svazku obcí

           NY-KO  ze dne 21. 5. 2010. 

 

ad 16/ Zastupitelstvo obce projednalo a stanovilo pro nadcházející volby do ZO na podzim

           2010 počet členů Zastupitelstva obce Pátek na 7 a uložilo starostovi p. Jiřímu

           Buluškovi zveřejnit tento počet na úřední desce Obecního úřadu Pátek.

 

ad 17/ Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Oznámení Regionální rady regionu

           soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu „Modernizace a zvýšení kapacity

           mateřské školy Pátek“ k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 

           regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Pro zajištění zadávacího řízení na veřej-

           nou zakázku na dodavatele tohoto projektu zastupitelstvo obce schválilo mandátní

           smlouvu č. 1/2010, uzavřenou se společností IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00

           Praha I, IČO 291 93 133, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.     

           Zastupitelstvo obce dále schválilo zpracování žádosti o dotaci z prostředků Regionální 

           rady regionu soudržnosti Střední Čechy na vybudování cyklostezky mezi obcí Pátek     

           a městem Poděbrady. Za tímto účelem schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě

           o výpůjčce na pozemky:

           a/  parc.č. 3941/1 o výměře 4830m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           b/  parc.č. 3941/2 o výměře 5437m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           c/  parc.č. 3941/3 o výměře 2228m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk

  d/  parc.č. 3941/4 o výměře 4043m2 v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

       v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

       Katastrální pracoviště Nymburk,

           e/  parc.č. 4391 o výměře 2361 m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           f/  parc.č. PK 4392 o výměře 65m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404 ve

                zjednodušené evidenci vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           g/  parc.č. PK 1255/183 o výměře 896 m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk

           uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto smlouvy, týkající se vybudování

           cyklostezky:

           a/ Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady v souladu

               s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších

               předpisů, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku

               do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           b/ Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým svazem ochránců

               přírody, Základní organizace 09/07 Pátek v souladu s ustanovením § 51 zák. č.

               40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolu-

               práce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad

               cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           c/ Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Církví Římskokatolickou-

               Probošstvím Poděbrady v souladu s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb.,

               Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolupráce

               při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou

               Matěje Rösslera“

            a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

            Současně zastupitelstvo obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem této žádosti

            včetně povinných příloh a čestných prohlášení.

 

ad 18/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o osobním převzetí rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přidělení obecních znaků.

 

ad 19/ Diskuse:

-         Zastupitel p. Jindřich Hněvsa přednesl stížnosti občanů na vypouštění splašků      do dešťové kanalizace a navrhl požádat VaK Nymburk a.s., který je provozovatelem kanalizace v obci, o seznam nepřipojených nemovitostí.

 

ad 20/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 5. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 27. 4. 2010

     Usnesení č.  2 – 5 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              27. 4. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro            1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)                                                         

 

 4. KOS

     Usnesení č.  3 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje kupní smlouvu na prodej objektu KOS,

             uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností RB HARMONIA VINI s.r.o., se sídlem

             Vojtěchova 450, Libice nad Cidlinou, IČO 27624927, a pověřuje starostu p. Jiřího

             Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro 

 

     Usnesení č.  4 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení jistotního účtu na úhradu

             kupní ceny za prodej objektu KOS, uzavřenou mezi Obcí Pátek, společností RB

             HARMONIA VINI s.r.o. a Volksbank CZ, a.s, a zástavní smlouvu k zajištění

             úvěru společnosti RB HARMONIA VINI s.r.o. u Volksbank CZ a.s. z úvěrové

             smlouvy č. KA1003449 na financování 70% kupní ceny objektu KOS, a pověřuje

             starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

             podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

       5. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Usnesení č.  5 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Realizační smlouvu č. 109203/81270

             na provedení akce „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém

             závodu chemické výroby Styl Praha, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

             CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha 10, Pražská 810/16, IČO 25076451, a pověřuje

             starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr pronajmout pro účely provedení

             předsanačního doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik pozemek p. č. 102/6 o výměře

             2.252 m 2  a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15

             dnů na úřední desce.

             Hlasování:   7 hlasů pro    

 

 6. Vodovod Pátek – II. etapa                    

      Usnesení č.  7 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/5/2010 na dodávku

             stavby „Vodovodní přípojky pro vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a společností Prostav, s.r.o., Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, IČO 25105914,

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro                     

      Usnesení č.  8 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Buluškovi projednat na najbližším

             kontrolním dnu zkvalitnění systému zabezpečení výkopových prací z hlediska  

             ochrany a bezpečnosti místních občanů.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 7. Lokalita Z2/D

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Prohlášení Státního fondu životního

      prostředí České republiky o vzdání se zástavního práva, zřízeného zástavní smlouvou

      č. 16010111 – Z2 k pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Pátek u Poděbrad ve prospěch Fondu,

      a  o jeho výmazu na Katastrálním úřadu v Nymburku.

 

      Usnesení č.  9 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.

             284/54 o výměře 1.411 m2  v k. ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce   

             Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a manželi Ing. Jaromírem a Martinou Bulířovými,

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. 

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 8. Lokalita Z2/F

     Usnesení č. 10 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje tyto názvy ulic v lokalitě Z2/F:

-         V Ohrádkách

-         Příčná

-         Krátká                    

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 9. Oskresní stavební bytové družstvo Poděbrady

      Usnesení č. 11 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směnnou smlouvu na směnu pozemků,

             uzavřenou mezi Obcí Pátek, Okresním stavebním bytovým družstvem Poděbrady,

             Poděbradská 169, Poděbrady – Velké Zboží, manželi Tomášem a Ilonou

             Limbergovými, Pátek 204 a manželi Miroslavem a Ing. Hanou Ondovými, Pátek 204,

             týkající se pozemků p. č. 594/5, díl „b“ o celkové výměře 58 m2 , který je

             ve vlastnictví Obce Pátek, p. č. 593/17 díl „a“ o celkové výměře 85 m2 a p. č. 593/16

             díl „c“ o celkové výměře 6 m2, které jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady a manželů

             Limbergových a Ondových,  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

             Hlasování: 7 hlasů pro  

   

10. Žádost o poskytnutí příspěvku

      Usnesení č. 12 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně

             postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov, o finanční příspěvek.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Žádost o zpevnění vjezdu

      Usnesení č. 13 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Monice Peřinové a Filipu Vaňkovi zpevnění  

             vjezdu a vchodu k nemovitosti čp. 83 na vlastní náklady.

       Hlasování:  7 hlasů pro

 

12. Žádost o vyjádření k podnikatelskému záměru

      Usnesení č. 14 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se záměrem p. Ladislava Jansty, Okružní 237,

             Pátek, vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše vlastní nemovitosti na pozemku

             p. č. 364 v k. ú. Pátek u Poděbrad.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

13. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Vodovody                

      a kanalizace Nymburk, a.s. za rok 2009.

 

      Usnesení č. 15 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce

             Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.      

             se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, která se uskuteční dne 3. 6. 2010.

             Hlasování:    6 hlasů pro           1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

14. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti

       Usnesení č. 16 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti       

             č. UZSVM/SNB/1795/2010-SNBM na převod pozemku p. č. 640/4 o výměře 65 m2

             v k. ú. Pátek u Poděbrad do vlastnictví Obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek          

             a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,           

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

15. NY-KO

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z jednání správní a dozorčí rady Svazku

      obcí NY-KO ze dne 6. 5. 2010 a Zápis z valné hromady Svazku obcí NY-KO  ze dne    

      21. 5. 2010. 

 

16. Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2010

      Usnesení č. 17 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek stanovuje pro nadcházející volby do ZO na podzim 2010

             počet členů Zastupitelstva obce Pátek na 7 a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi

             zveřejnit tento počet na úřední desce Obecního úřadu Pátek.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

17. Žádosti ROP

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti

      Střední Čechy o schválení projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy 

      Pátek“ k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti

      NUTS 2 Střední Čechy.

 

     Usnesení č. 18 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje mandátní smlouvu č. 1/2010, uzavřenou se spo- 

             lečností IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5, IČO 29193133, a pověřuje 

             starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 19 – 5 / 2010        

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce               

             na pozemky:

           a/  parc.č. 3941/1 o výměře 4830m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           b/  parc.č. 3941/2 o výměře 5437m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           c/  parc.č. 3941/3 o výměře 2228m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk

  d/  parc.č. 3941/4 o výměře 4043m2 v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

       v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

       Katastrální pracoviště Nymburk,

           e/  parc.č. 4391 o výměře 2361 m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           f/  parc.č. PK 4392 o výměře 65m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404 ve

                zjednodušené evidenci vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk,

           g/  parc.č. PK 1255/183 o výměře 896 m2, v k.ú. Poděbrady zapsaný na L.V. č. 3404

                v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

                Katastrální pracoviště Nymburk

             uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a pověřuje starostu p. Jiřího

             Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 20 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí 

             Pátek a Městem Poděbrady v souladu s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb.,

             Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolupráce

             při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou         

             Matěje Rösslera“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 21 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a Českým svazem ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Pátek

             v souladu s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění

             pozdějších předpisů, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce

             Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro                  1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

      Usnesení č. 22 – 5 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a Církví Římskokatolickou-Probošstvím Poděbrady v souladu s ustanovením §

             51 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající

             se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad

             cyklostezkou Matěje Rösslera“, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 23 – 5 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem žádosti

            o dotaci z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy                   

            na vybudování cyklostezky mezi obcí Pátek a městem Poděbrady včetně povinných

            příloh a čestných prohlášení.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 18. Různé

      Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o osobním

      převzetí rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přidělení

      obecních znaků.

 

19. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.

 

   

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek