Zápis č. 4/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27.4.2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák,

                         Petr Peřina, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p.  Luboš Vaněk, od bodu 11. p. Petr Peřina

 

Hosté:         p.  Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek, Jana Němcová, Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 23. 3. 2010

                    4.    KOS

                    5.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                    6.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    7.    Lokalita Z2/D

                    8.    Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

                    9.    Žádosti o poskytnutí příspěvku

                  10.    Žádost o zpevnění vjezdu

                  11.    Žádost manželů Vokolkových

                  12.    Žádost MS Pátek

                  13.    Oznámení MŠ Pátek

                  14.    EKO-KOM

                  15.    Změna č. 2 ÚPSÚ Křečkov

                  16.    Obecní symboly

                  17.    Revitalizace veřejného prostranství

                  18.    Místní knihovna – darovací smlouva

                  19.    Různé

                  20.    Diskuse

                  21.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           23. 3. 2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej  objektu KOS jedinému zájemci,

           společnosti RB Harmonia Vini s.r.o., se sídlem Vojtěchova 450, Libice nad Cidlinou,

           IČO 27624927, za nabídkovou cenu 3.250.000,-- Kč, a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera

           sepsáním kupní smlouvy.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami

           do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2010 na vyhotovení

           předsanačního doprůzkumu a následného vypracování aktualizace analýzy rizik

           dle projektové dokumentace „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“

           v bývalém závodu chemické výroby Styl Praha, kterého se zúčastnily tyto společnosti:

           a/ 4Gconsite s.r.o., Praha 6, s nabídkovou cenou 2.382.672,-- Kč

           b/ GEOINVEST s.r.o., Praha 10, s nabídkovou cenou 2.362.560,-- Kč

           c/ CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha 10, s nabídkovou cenou 2.302.308,-- Kč

           Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele

           akce společnost CHEMCOMEX Praha, a.s., se sídlem Pražská 810/10, Praha 10,

           IČO 25076451.

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami

           do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2010 na dodavatele

           stavby „Vodovodní přípojky - II. etapa“, kterého se zúčastnily tyto společnosti:

           a/ PROSTAV, s.r.o., Poděbrady, s nabídkovou cenou 2.999.544,-- Kč

           b/ Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Nymburk, s nabídkovou cenou 3.518.633,--

               Kč

           Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele

           stavby společnost PROSTAV, s.r.o., Na chmelnici 533/II, Poděbrady, IČO 25105914.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávu starosty p. Jiřího Buluška

           o průběhu dělení pozemků v lokalitě Z2/D.

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezúplatnou směnu části pozemku p.č.

           594/5 v k.ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, a částí pozemků

           p.č. 593/16 a p.č. 593/17 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví OSBD

           Poděbrady, SJM Limbergovi a SJM Ondovi, a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera 

           sepsáním směnné smlouvy.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Svazu tělesně postižených o.s., MO Poděbrady,

           o poskytnutí příspěvku na činnost, rozhodlo přispět částkou 2.000,-- Kč a uložilo

           finančnímu výboru připravit pro příští zasedání úpravu  rozpočtu pro rok 2010

           rozpočtovým opatřením. 

           Dále ZO projednalo žádost Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje

           o poskytnutí příspěvku na provoz a tuto zamítlo.

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Anny Fecákové a Petra Kršky o povolení

           zpevnění vjezdu do dvora před nemovitostí čp. 112 a tuto schválilo. 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení

           využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků

           VII. srazu velorexů  ve dnech 13. – 15. 8. 2010 a tuto schválilo s tím, že budou

           dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální

           zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen.

 

 

ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mysliveckého sdružení Pátek o vydání souhlasu

           s vybudováním přepadového potrubí z areálu mysliveckého sdružení do spodní strouhy

           a osazením nových budek pro odchov káčat na obecním rybníku a tuto schválilo.

 

ad 13/ Zastupitelstvo obce pojednalo Oznámení příspěvkové organizace Mateřská škola 

           Pátek o uzavření v době letních prázdnin ve dnech 19. 7. 2010 až 20. 8. 2010 a toto

           vzalo na vědomí.

 

ad 14/ Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení společnosti EKO-KOM

           o změnách v sazbách odměn za třídění odpadu.

ad 15/ Zastupitelstvo obce projednalo Změnu č. 2 ÚPSÚ Křečkov a tu odsouhlasilo.

 

ad 16/ Zastupitelstvo obce projednalo oznámení a pozvánku předsedy Poslanecké sněmovny

           Parlamentu ČR k předání schválených obecních symbolů dne 29. 4. 2010, kterého se

           zúčastní starosta p. Jiří Bulušek. Současně schválilo OZV č. 1/2010 o jejich užívání.

           ZO dále schválilo nákup obecních znaků a vlajek u autora jejich návrhu, společnosti 

           Velebný & Fam. s.r.o., a uložilo finančnímu výboru náklady na pořízení zapracovat

           formou rozpočtového opatření do rozpočtu pro rok 2010.

 

ad 17/ Zastupitelstvo obce projednalo možnost podání žádosti o dotaci na revitalizaci 

           veřejného prostranství.

 

ad 18/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 2/2010 na knihy

           v hodnotě 1.871,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Lehkou,

           a pověřilo p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad 19/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o zpracování

      a odeslání dodatku k žádosti o dotaci  na rekonstrukci MŠ, požadovaného

      Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozhodnutí Regionální rady

      regionu soudržnosti Středočeského kraje o zamítnutí žádosti o dotaci na vybudování cyklostezky.

-         Zastupitelstvo obce projednalo možnost vybudování kopce na sáňkování

      z uložiště mezideponie v lokalitě Z2/F.

 

ad 20/ Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 21/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27. 4. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 23. 3. 2010

     Usnesení č.  2 – 4 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              23. 3. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro                                                         

 

 4. KOS

     Usnesení č.  3 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej  objektu KOS jedinému zájemci,

             společnosti RB Harmonia Vini s.r.o., se sídlem Vojtěchova 450, Libice nad Cidlinou,

             IČO 27624927, za nabídkovou cenu 3.250.000,--Kč, a pověřuje JUDr. Libora 

             Fiedlera sepsáním kupní smlouvy.

             Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 5. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Usnesení č.  4 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako

             dodavatele akce „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém

             závodu chemické výroby Styl Praha společnost CHEMCOMEX Praha, a.s., se sídlem 

             Pražská 810/10, Praha 10, IČO 25076451.

             Hlasování:   6 hlasů pro 

 

 6. Vodovod Pátek – II. etapa                    

     Usnesení č.  5 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako

             dodavatele stavby „Vodovodní přípojky - II. etapa“ společnost PROSTAV, s.r.o.,           

             Na chmelnici 533/II, Poděbrady, IČO 25105914.

             Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 7. Lokalita Z2/D

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávu starosty p. Jiřího Buluška o průběhu 

      dělení pozemků v lokalitě Z2/D.

 

 8. Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

     Usnesení č.  6 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p.č. 594/5

             v k.ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, a částí pozemků p.č.

             593/16 a p.č. 593/17 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví OSBD  

             Poděbrady, SJM Limbergovi a SJM Ondovi, a pověřuje JUDr. Libora Fiedlera 

             sepsáním směnné smlouvy.

             Hlasování:  6 hlasů pro

           

 9. Žádosti o poskytnutí příspěvku

      Usnesení č.  7 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek na činnost ve výši 2.000,-- Kč

             Svazu tělesně postižených o.s., MO Poděbrady a ukládá finančnímu výboru připravit

             pro příští zasedání úpravu  rozpočtu pro rok 2010 rozpočtovým opatřením. 

             Hlasování: 6 hlasů pro  

   

      Usnesení č.  8 – 4 / 2010 

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost Centra pro zdravotně postižené

             Středočeského kraje o poskytnutí příspěvku na provoz.

             Hlasování: 6 hlasů pro

    

10. Žádost o zpevnění vjezdu

      Usnesení č.  9 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Anně Fecákové a Petru Krškovi zpevnění

             vjezdu do dvora před nemovitostí čp. 112 na vlastní náklady.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek a hlasování se omluvil p. Petr Peřina.

 

11. Žádost manželů Vokolkových

      Usnesení č. 10 – 4 / 2010

        Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek čp. 74,

        využít obecní pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků

        VII. srazu velorexů ve dnech 13. – 15. 8. 2010 za podmínek, že budou dodržena

        ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení 

        a po ukončení akce bude prostor uklizen.

        Hlasování:  5 hlasů pro

 

12. Žádost MS Pátek

      Usnesení č. 11 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vybudováním přepadového potrubí z areálu

             mysliveckého sdružení do spodní strouhy

             Hlasování:    5 hlasů pro

 

      Usnesení č. 12 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vybudováním a osazením nových budek pro

             odchov káčat na obecním rybníku.

             Hlasování:    5 hlasů pro

 

13. Oznámení MŠ Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení příspěvkové organizace Mateřská

      Škola Pátek o uzavření v době letních prázdnin ve dnech 19. 7. 2010 až 20. 8. 2010.

 

14. EKO-KOM

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí  oznámení společnosti EKO-KOM o změnách

       v sazbách odměn za třídění odpadu.

 

15. Změna č. 2 ÚPSÚ Křečkov

      Usnesení č. 13 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti Změně č. 2 ÚPSÚ Křečkov.

             Hlasování:    5 hlasů pro

 

16. Obecní symboly

      Usnesení č. 14 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o obecních

             symbolech.

             Hlasování:    5 hlasů pro

 

       Usnesení č. 15 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje nákup obecních znaků a vlajek u autora jejich

             návrhu, společnosti Velebný & Fam. s.r.o., IČO 25960709, a ukládá finančnímu

             výboru náklady na pořízení zapracovat formou rozpočtového opatření do rozpočtu

             pro rok 2010.

             Hlasování:    5 hlasů pro

 

17. Revitalizace veřejného prostranství

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí možnost podání žádosti o dotaci na revitalizaci 

      veřejného prostranství.

 

18. Místní knihovna – darovací smlouva

       Usnesení č. 16 – 4 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2010 na knihy

             v hodnotě 1.871,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Lehkou,

             a pověřuje p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:    5 hlasů pro  

 

19. Různé

      Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí informaci o zpracování a odeslání dodatku 

      k žádosti o dotaci  na rekonstrukci MŠ, požadovaného Úřadem Regionální rady regionu 

      soudržnosti Střední Čechy.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti

      Střední Čechy o zamítnutí žádosti o dotaci na vybudování cyklostezky.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí možnost vybudování kopce na sáňkování         

      z uložiště mezideponie v lokalitě Z2/F.

 

  

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek