Zápis č. 3/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23.3.2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, , Jaroslav Pražák,

                         Petr Peřina, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Radek Bodlák, Jaroslav Bulušek, Antonín Valkus, Dana Valkusová

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 23.2.2010

                    4.    KOS

                    5.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                    6.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    7.    Lokalita Z2/D

                    8.    Změna č. 3 ÚPSÚ

                    9.    Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

                  10.    Žádosti o poskytnutí příspěvků

                  11.    Žádostí občanů

                  12.    Místní knihovna – darovací smlouvy

                  13.    Závěrečný účet MŠ Pátek

                  14.    Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2010

                  15.    Různé

                  16.    Diskuse

                  17.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           23.2.2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo snížit minimální nabídkovou cenu objektu

           KOS na 3.250.000.—Kč a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr

           na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu

           číslo 1 na vyhotovení předsanačního doprůzkumu a následného vypracování

           aktualizace analýzy rizik dle projektové dokumentace „Předsanační doprůzkum

           a aktualizace  analýzy rizik“ v bývalém závodu chemické výroby Styl Praha v termínu

           do 26. 4. 2010 do 12.00 hod. a jmenovalo komisi pro výběr dodavatele ve složení:

           p. Ing. Jindřich Vondra, p. Jaroslav Pražák a p. Luboš Vaněk.

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo postup prací na výstavbě vodovodu Pátek – II. etapa

           a rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 2 na dodavatele stavby

           „Vodovodní přípojky - II. etapa“ v termínu do 26. 4. 2010 do 12.00 hod. a jmenovalo

           komisi pro výběr dodavatele ve složení: p. Ing. Jindřich Vondra, p. Jaroslav Pražák                               

           a p. Luboš Vaněk.

ad  7/  Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat SFŽP ČR o zrušení zástavního práva ze dne

           10. 10. 2002 na pozemek p.č. 284/2 v k.ú. Pátek, ležící  v lokalitě Z2/D. Dále ZO

           schválilo prodej pozemku p.č. 284/54 v k.ú. Pátek o výměře 1.411 m2 v ceně 600,-- Kč

           za 1 m2 jedinému zájemci, manželům Bulířovým, a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera

           sepsáním kupní smlouvy.

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí dosavadní průběh zpracovávání

           změny č. 3 ÚPSÚ Pátek.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozdělení pozemku p.č. 594/5 v k.ú. Pátek,

           který je ve vlastnictví Obce Pátek, dle geometrického plánu č. 265-028/2009, a záměr

           bezúplatné směny části tohoto pozemku částí pozemků p.č. 593/16 a p.č. 593/17 v k.ú.

           Pátek, které jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady, SJM Limbergovi a SJM Ondovi,

           a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na úřední desce.

                       

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti o poskytnutí příspěvku:

-         Svaz tělesně postižených o.s., MO Poděbrady na svou činnost. Zastupitelstvo požádalo

      sociální výbor o zmapování zapojení občanů obce do aktivit organizace.

-         Okresní sdružení hasičů Nymburk na doprovodnou akci oslav 40. výročí založení

      profesionální stanice HZS Nymburk dne 28. 8. 2010. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto žádosti občanů:

-         Pan Víta požádal o povolení zpevnění vjezdu a přilehlého chodníku u nemovitosti na vlastní náklady.

-         Pan Kovařík požádal o povolení úpravy vjezdu  z obecní komunikace

      ke garážovým vratům.

-         Pan Martinec požádal o povolení k záboru obecního chodníku z důvodu rekonstrukce fasády domu.

-         Pan Vokolek požádal o povolení umístění reklamních tabulí v areálu obecní váhy, jenž má v pronájmu.

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 1/2010 na knihy

            a  časopisy v hodnotě 2.126,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní

            Pavlátovou, a pověřilo p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad 13/ Zastupitelstvo obce pojednalo závěrečný účet  příspěvkové organizace Mateřská škola 

           Pátek za rok 2009 a rozhodlo převést  výsledek hospodaření ve výši 52.876,87 Kč

           na účet 432 – Nerozdělený zisk minulých let.

 

ad 14/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o plnění Plánu preventivně

           výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2009 a Plán

           preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek pro rok 2010.

 

ad 15/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ve věci

      zcizení 3 kusů historických plechových hasičských přileb a 2 kusů hasičských čepic s celkovou škodou ve výši 2.100,-- Kč.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009.

 

 

ad 16/ Diskuse:

-         Zastupitel p. Jaroslav Pražák doporučil řešení nedoplatků za likvidaci domovních odpadů v obci z minulých let.

-         Zastupitelka p. Iveta Zikmundová přednesla žádost Diakonie Broumov o pomoc   při zajištění sběru oblečení

      dne 17.5.2010. Dále informovala o pořádání dětského dnu dne 30.5.2010 ve 14.00 hod. na místním fotbalovém

      hřišti. Koordinační schůzka zástupců všech místních spolků se uskuteční dne 30.3.2010 v 19.00 hod. na obecním úřadě.

-         Zastupitel p. Jindřich Hněvsa upozornil na porušování místní vyhlášky o veřejném pořádku ze strany majitelů psů

      a tlumočil žádost občanů o vybudování odpočinkových laviček u obecních chodníků.

 

ad 17/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 3. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 23. 2. 2010

     Usnesení č.  2 – 3 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              23. 2. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro                           1 se zdržel (p. Jaroslav Pražák)                             

 

 4. KOS

     Usnesení č.  3 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se snížením minimální nabídkové ceny za objekt

             KOS na 3.250.000,-- Kč a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr

             na úřední desce po dobu 15 dnů.

             Hlasování:   7 hlasů pro                     

 

 5. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Usnesení č.  4 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1

             na vyhotovení předsanačního doprůzkumu a následného vypracování aktualizace

             analýzy rizik dle projektové dokumentace „Předsanační doprůzkum a aktualizace

             analýzy rizik“ v bývalém závodu chemické výroby Styl Praha v termínu do 26.4.2010

             do 12.00 hod..

             Hlasování:   7 hlasů pro                      

    

      Usnesení č.  5 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele akce

             „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v tomto složení: p. Jaroslav

             Pražák, Luboš Vaněk a Ing. Jindřich Vondra.

             Hlasování:   5 hlasů pro                      2 se zdrželi (p. Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk) 

 

 6. Vodovod Pátek – II. etapa

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí postup prací na výstavbě vodovodu Pátek –

      II. etapa.

 

     Usnesení č.  6 – 3 / 2010

Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 2

na dodavatele stavby „Vodovodní přípojky – II. etapa“ v termínu do 26. 4. 2010

do 12.00 hod..

               Hlasování:  7 hlasů pro                           

 

     Usnesení č.  7 – 3 / 2010

               Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby

               „Vodovodní přípojky – II. etapa“ v tomto složení: p. Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk

               a Ing. Jindřich Vondra.

               Hlasování:   5 hlasů pro                      2 se zdrželi (p. Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk) 

 

 7. Lokalita Z2/D

     Usnesení č.  8 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o zrušení zástavního práva ze dne

             10.10.2002 na pozemek k. č. PK 284/2 v k.ú. Pátek u Poděbrad o výměře 35.538 m2,

             ležící v lokalitě Z2/D, adresovanou Státnímu fondu životního prostředí ČR,                

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  9 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej pozemku p.č. 284/54 v k.ú. Pátek

             u Poděbrad o výměře 1.411 m2 jedinému zájemci, manželům Ing. Jaromírovi

             a Martině Bulířovým, Pátek čp. 29, za stanovenou cenu 600,-- Kč za 1 m2, a pověřuje

             JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy.

             Hlasování:  7 hlasů pro 

 

 8. Změna č. 3 ÚPSÚ

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí dosavadní průběh zpracovávání změny

     č. 3 ÚPSÚ Pátek.

 

 9. Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

      Usnesení č. 10 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s dělením pozemku p.č. 594/5 v k.ú. Pátek

             u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, dle geometrického plánu

             č. 265-028/2009.

             Hlasování: 7 hlasů pro  

   

     Usnesení č. 11 – 3 / 2010 

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr bezúplatné směny části pozemku p.č.

             594/5 v k.ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, a částí pozemků

             p.č. 593/16 a p.č. 593/17 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví OSBD

             Poděbrady, SJM Limbergovi a SJM Ondovi, a ukládá starostovi, p. Jiřímu Buluškovi

             zveřejnit tento záměr na úřední desce. 

             Hlasování: 7 hlasů pro

    

10. Žádosti o poskytnutí příspěvků

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí žádost Svazu tělesně postižených os., MO

      Poděbrady, o příspěvek na činnost a žádá sociální výbor o zmapování zapojení občanů

      obce do aktivit organizace.

     

      Usnesení č. 12 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Nymburk

             na doprovodnou akci oslav 40. výročí založení profesionální stanice HZS Nymburk

             ve výši 1.000,-- Kč.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Žádosti občanů

      Usnesení č. 13 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Eduardu Vítovi zpevnění vjezdu a přilehlého

             chodníku u nemovitosti čp. 90 na vlastní náklady.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 14 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Petru Kovaříkovi úpravy vjezdu z obecní

             komunikace ke garážovým vratům u nemovitosti čp. 214 na vlastní náklady.

             Hlasování:    7 hlasů pro   

 

      Usnesení č. 15 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Adamu Martincovi zábor obecního chodníku

             u nemovitosti čp. 50 z důvodu rekonstrukce fasády domu po dobu nezbytně nutnou                              

             a za podmínek dodržení všech předpisů, týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti,

             a úklidu této komunikace po ukončení prací.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 16 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje p. Jiřímu Vokolkovi umístění vlastních

             reklamních tabulí na oplocení obecní váhy, kterou má v pronájmu.

             Hlasování:    7 hlasů pro 

 

12. Místní knihovna – darovací smlouvy

      Usnesení č. 17 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje darovací smlouvu č. 1/2010 na knihy a časopisy

             v hodnotě 2.126,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní  Stanislavou 

             Pavlátovou, Pátek čp. 148, a pověřuje p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

13. Závěrečný účet MŠ Pátek

      Usnesení č. 18 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ

             Pátek za rok 2009  a zlepšený hospodářský výsledek ve výši 52.876,87 Kč převádí

  na účet 432 – Nerozdělený zisk minulých let.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

14. Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2010

      Usnesení č. 19 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zprávu o plnění preventivně výchovné činnosti                                  

             na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2009.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 20 – 3 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na úseku

             požární ochrany v obci Pátek pro rok 2010.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

15. Různé

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi

      ve věci zcizení 3 kusů historických plechových hasičských přileb a 2 kusů hasičských

      čepic s celkovou škodou ve výši 2.100,-- Kč.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 

      2009.

 

16. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

  

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek