Zápis č. 2/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23.2.2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, , Petr Peřina, Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Jaroslav Pražák

 

Hosté:         p.  Ing. Jaromír Bulíř, Ing. Jiří Janoch, Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.1.2010

                    4.    Lokalita Z2/

                    5.    Změna č. 3 ÚPSÚ Pátek

                    6.    Návrh vlajky Obce Pátek

                    7.    Zpráva kontrolního výboru

                    8.    Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2009

                    9.    Smlouvy o příspěvku – SDH Pátek, TJ Pátek, MS Pátek

                  10.    Rozpočtové opatření č. 1/2010

                  11.    Různé

                  12.    Diskuse

                  13.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           26.1.2010.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh projednávání zastavovací studie

           pro lokalitu Z2/D v dotčených orgánech a jejich stanoviska došlá k dnešnímu dni.

           Zastupitelstvo obce dále schválilo záměr nabídnout k prodeji pozemek p.č. 284/54

           v k.ú. Pátek o výměře 1.411 m2 v termínu do 11.3.2010.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 04/2010 na vypracování

           změny č. 3 ÚPSÚ Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. arch. Milanem Vojtěchem,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

          

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo závěry ankety „Návrh vlajky Obce Pátek“ a na jejich

           základě schválilo variantu „C“.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního

           výboru ZO Pátek o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek a Mateřské školy

           Pátek za rok 2009. ZO dále rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 41.071,81 Kč,

           které nevyčerpala MŠ z příspěvku na provoz, jí budou ponechané na účtu na pokrytí

           mezd v roce 2010.

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření obce Pátek za rok 2009, provedeného pracovníky Odboru finanční

           kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jejím základě schvaluje Závěřečný

           účet obce Pátek za rok 2009 bez výhrad.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto smlouvy o poskytnutí finančního

           příspěvku:

           a/ uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek na částku 100.000,-- Kč

           b/ uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek na částku 40.000,-- Kč

           c/ uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10.000.—Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

                       

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010.

 

ad 11/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh prací na přípravě a zajištění výstavby cyklostezky

 mezi obcí Pátek a městem Poděbrady.

 

ad 12/  Diskuse:

-         Zastupitel p. Jindřich Hněvsa vznesl požadavek na vypracování studie možnosti rekonstrukce objektu „KOS“

 pro účely provozu obecního úřadu a místní knihovny. 

 

ad 13/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

             ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 2 . 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 26. 1. 2010

     Usnesení č.  2 – 2 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              26. 1. 2010.

              Hlasování:  5 hlasů pro                           1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)                             

 

 4. Lokalita Z2/D

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí dosavadní průběh projednávání zastavovací

     studie pro lokalitu Z2/D v dotčených orgánech a jejich stanoviska došlá k dnešnímu dni.

 

     Usnesení č.  3 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje záměr odprodat pozemek p.č. 284/54 o výměře

             1.411 m2 v ceně 600,-- Kč za 1 m2 a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit

             tento záměr na úřední desce do 11. 3. 2010.

             Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 5. Změna č. 3 ÚPSÚ Pátek

     Usnesení č.  4 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo č. 04/2010 na vypracování změny

             č. 3 územního plánu obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. arch. Milanem

             Vojtěchem, Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČO 48161594, a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro                      

    

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zadání změny č. ÚPSÚ Pátek.

 

 6. Návrh vlajky Obce Pátek

     Usnesení č.  5 – 2 / 2010

Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí závěry ankety „Návrh vlajky Obce Pátek“

a na jejich základě schvaluje variantu „C“.

               Hlasování:  5 hlasů pro                            1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 7. Zpráva kontrolního výboru

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru ZO

     Pátek o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek a Mateřské školy Pátek za rok

     2009.  

 

     Usnesení č.  6 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s ponecháním nevyčerpaného příspěvku na provoz

             MŠ Pátek z roku 2009 ve výši 41.071,81 Kč na jejím účtu na pokrytí mezd v roce

             2010.

             Hlasování:  6 hlasů pro 

 

 

 8. Závěrečný účet obce Pátek za rok 2009

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

     Obce Pátek za rok 2009, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského

     Úřadu Středočeského kraje.

 

     Usnesení č.  7 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2009

             bez výhrad.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 9. Smlouvy o příspěvku – SDH Pátek, TJ Pátek, MS Pátek

     Usnesení č.  8 – 2 / 2010 

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 100.000,-- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 9 – 2 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 40.000,-- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 10 – 2 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 10.000,-- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a MS Pátek a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem

             Hlasování: 6 hlasů pro

    

10. Rozpočtové opatření č. 1/2010

      Usnesení č. 11 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

11. Různé

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí dosavadní průběh prací na přípravě a zajištění

      výstavby cyklostezky mezi obcí Pátek a městem Poděbrady.

 

12. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí diskusní příspěvky.

      

     

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jindřich Hněvsa

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek