Zápis č. 1/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.1.2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, , Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janoch, Miloš Mrázek, Michal Svoboda

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 22.12.2009

                    4.    Inventury 2009

                    5.    Inspekční zpráva MŠ Pátek

                    6.    Zpráva kontrolního výboru

                    7.    Žádost o změnu využití území – p. Nowotná

                    8.    VaK Nymburk a.s. – vklad majetku

                    9.    Změna č. 3 ÚPO Pátek

                  10.    „KOS“

                  11.    Různé

                  12.    Diskuse

                  13.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           22.12.2009.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek za rok 2009

           včetně vyřazení majetku v celkové hodnotě 10.314,-- Kč a Mateřské školy Pátek za rok   

           2009 včetně vyřazení majetku v celkové hodnotě 6.950,-- Kč.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Inspekční zprávu o výsledku

           hodnocení činnosti MŠ Pátek pracovníky Středočeského inspektorátu České školní

           inspekce.

          

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávy Kontrolního výboru ZO

           Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finanční dotace poskytnuté TJ Pátek v roce

           2009 a o výsledku přezkoumání čerpání účelového finančního příspěvku poskytnutého

           Mysliveckému sdružení Pátek v roce 2009.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Ing. Kristiny Nowotné o vyjádření obce Pátek

           ke změně využití části pozemků PK 386/1 a PK 386/2 z orné půdy na sad a rozhodlo,

           že s touto změnou souhlasí.

 

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce infrastrukturního 

           zařízení – rozvodné vodovodní a kanalizační sítě (Lokalita „V Ohrádkách“) uzavřenou

           mezi Obcí Pátek a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a pověřilo starostu p.

           Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Dále zastupitelstvo obce rozhodlo vložit do základního kapitálu akciové společnosti

           Vodovody a kanalizace Nymburk tento infrastrukturní majetek Obce Pátek:

            a/ kanalizační řad „Lokalita v Ohrádkách“

            b/ rozvodná vodovodní síť (II. etapa – řad B)

            c/ rozvodná vodovodní síť „Lokalita v Ohrádkách“

                       

ad 9/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o zajištění pořízení změny č. 3

           územního plánu Obce Pátek, adresovanou Městskému úřadu Poděbrady, odboru

           rozvoje a územního plánování, a zmocnilo starostu p. Jiřího Buluška pro spolupráci

           s pořizovatelem.

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce rozhodlo prodloužit pronájem objektu „KOS“.

 

 ad 11/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo stav zpracování žádostí o dotace pro tento rok

      a konstatovalo, že všechny byly podané v řádném termínu.

-         Zastupitelstvo obce projednalo postup obecního úřadu při zajišťování úklidu sněhu

      v obci a konstatovalo, že až na drobné nedostatky jsou všechny komunikace obecní,

      i ty ve správě SÚS, průběžně udržované.

 

ad 12/  Diskuse:

-         Starosta p. Jiří Bulušek tlumočil žádost pana Ing. Jiří Janocha a pana Michala Svobody o stanovisko, jaké má obec záměry s pozemkem  p.p. 593/1, který je v majetku obce, a přednesl jejich návrh na jeho možné využití.

 

ad 13/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

             ukončil.

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26. 1 . 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 1 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 22. 12. 2009

     Usnesení č.  2 – 1 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              22. 12. 2009.

              Hlasování:  6 hlasů pro                                                         

 

 4. Inventury 2009

     Usnesení č.  3 – 1 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje protokol o vyřazení majetku Obce Pátek  

             v celkové hodnotě 10.314,-- Kč a Mateřské školy Pátek v celkové hodnotě         

             6.950,-- Kč.

             Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

     Usnesení č.  4 – 1 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventury majetku Obce Pátek a Mateřské školy

             Pátek za rok 2009.

             Hlasování:   6 hlasů pro                      

 

 5. Inspekční zpráva MŠ Pátek

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Inspekční zprávu o výsledku hodnocení

             činnosti MŠ Pátek pracovníky Středočeského inspektorátu České školní inspekce.

 

 6. Zpráva kontrolního výboru

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru ZO Pátek         

             o výsledku přezkoumání čerpání finanční dotace poskytnuté TJ Pátek v roce 2009     

             a o výsledku přezkoumání čerpání účelového finančního příspěvku poskytnutého

             Mysliveckému sdružení Pátek v roce 2009.

 

 7. Žádost o změnu využití území – p. Nowotná

     Usnesení č.  5 – 1 / 2010

Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se změnou využití území na pozemcích PK 386/1

a PK 386/2 z orné půdy na sad.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

8. VaK Nymburk a.s. – vklad majetku

     Usnesení č.  6 – 1 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2/2010 infrastrukturního

              zařízení – rozvodné vodovodní a kanalizační sítě (Lokalita „V Ohrádkách“)

              uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

              se sídlem Nymburk, Bobnická 712, 288 02, IČO 46357009, a pověřuje starostu

              p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování : 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 1 / 2010 

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vkladem do základního kapitálu akciové

             společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO:

             46357009, u tohoto infrastrukturního majetku Obce Pátek:

             a/ kanalizační řad „Lokalita v Ohrádkách“

             b/ rozvodná vodovodní síť (II. etapa – řad B)

             c/ rozvodná vodovodní síť „Lokalita v Ohrádkách“

             Hlasování: 6 hlasů pro

            

 9. Změna č. 3 Územního plánu Obce Pátek

     Usnesení č. 8 – 1 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek žádá Městský úřad Poděbrady, odbor rozvoje a územního

 plánování, o zajištění pořízení změny č.3 územního plánu Obce Pátek dle § 6 odst. 1  

 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

       Usnesení č.  9 – 1 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek zmocňuje starostu p. Jiřího Buluška pro spolupráci

             s pořizovatelem dle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

             Hlasování:   6 hlasů pro


10. „KOS“

     Usnesení č. 10  – 1 / 2010

               Zastupitelstvo obce Pátek prodlužuje záměr nabídky pronájmu u objektu „KOS“.

               Hlasování:  6 hlasů pro 

 

11. Různé

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí stav zpracování žádostí o dotace pro tento

             rok.

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí postup obecního úřadu při zajišťování

             úklidu sněhu v obci.

 

12. Diskuse

             Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí diskusní příspěvky.

      

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek