Zápis č. 9/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29.9.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Petr Peřina,

                               Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:               p. Jaroslav Bulušek, PhDr. Václav Husák, Václav Zítko

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 25.8.2009

            4.    Územní plán obce Pátek

5.    Vodovod Pátek – II. etapa

6.    Veřejná zakázka – Mateřská škola Pátek

7.    Veřejná zakázka – Obecní úřad Pátek

8.    Žádost Mysliveckého sdružení Pátek

9.    Smlouvy o zřízení věcného břemene

          10.    Česká spořitelna a.s. – Mimořádná valná hromada

          11.    Rozpočtové opatření číslo 6/2009

          12.    KOS

          13.    Místní knihovna – darovací smlouva

          14.    Návrh vlajky Obce Pátek

          15.    Různé

          16.    Diskuse

          17.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

     

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           25.8.2009.

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo průběh prací na přípravě územního plánu obce Pátek.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo stav dotačního řízení pro stavbu „Vodovod Pátek –

           II. etapa“.

                

ad  6/  Zastupitelstvo obce rozhodlo, na základě § 84, odst. 4, zákona číslo 137/2006 Sb.,

           O veřejných zakázkách,  zrušit  výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku,

           vyhlášenou ve smyslu § 38 tohoto zákona,  na zhotovení akce „Stavební úpravy

           a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce rozhodlo, na základě § 84, odst. 4, zákona číslo 137/2006 Sb.,

           O veřejných zakázkách,  zrušit  výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku,

           vyhlášenou ve smyslu § 38 tohoto zákona,  na zhotovení akce „Rekonstrukce

           Obecního úřadu Pátek“.

 

 

ad  8/  Projednání tohoto bodu, ani hlasování k němu, se nezúčastnil p. Luboš Vaněk z důvodu        

           střetu zájmů.

           Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mysliveckého sdružení Pátek o příspěvek

           ve výši 18.500,-- Kč na zajištění těchto, částečně již realizovaných, akcí v roce 2009:

-         vakcinaci káčat, celkem 3.000,-- Kč

-         školení prohlížitelů zvěře, celkem 4.500,-- Kč

-         Prekonstrukce zastřešení odchovny, celkem 11.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce tento příspěvek schválilo v plné výši a uložilo finančnímu výboru

zapracovat ho do rozpočtového opatření číslo 6/2009.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto smlouvy o zřízení věcného břemene,

           uzavřené mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně:

-         číslo IV-12-6005113-02 na pozemek p.č. 643 v k.ú. Pátek

-         číslo IV-12-6005113-03 na pozemek p.č. 1/1 v k.ú. Pátek

-         číslo IV-12-6005113-04 na pozemek p.č. 679 v k.ú. Pátek

a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti

           Česká spořitelna, a.s., na den 7.10.2009  a rozhodlo se této akce nezúčastnit.

 

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 25.9.2009

            a návrh Rozpočtového opatření č. 6/2009 a po doplnění výdajů o příspěvek MS Pátek

            ve výši 18.500,-- Kč toto opatření schválilo.

 

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo s hosty zasedání p. PhDr. Václavem Husákem

            a p. Václavem Zítkem jejich zájem o pronájem nebytových prostor v areálu KOS

            a konstatovalo, že nadále platí usnesení č. 13 – 8 / 2009 ze dne 25.8.2009

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 5/2009 uzavřenou

            mezi Místní knihovnou Pátek a p. Markétou Káninskou na knihy a časopisy

            v hodnotě 1.674,-- Kč a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím

            podpisem.

 

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo první návrhy na vlajku Obce Pátek, zpracované

            společností VELEBNÝ & FAM s.r.o.

 

 

ad 15/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti NYKOS a.s. na velkoobjemové kontejnery na biologický odpad.

-         Zastupitelstvo obce projednalo informaci společnosti EKO-KOM, a.s., o změnách v sazbách odměn za třídění odpadů.

         

 

ad 16/  Diskuse:

-         Paní Zikmundová informovala zastupitelstvo obce o přípravě vítání nových občánků obce Pátek, které se uskuteční dne 17.10.2009 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

-         Pan Peřina upozornil na nedostatečné zajištění hygieny ve stavební lokalitě

           „V Ohrádkách“.

 

 

ad 17/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 9 . 2009

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č. 1 – 9 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Kontrola projednání zápisu ze dne 25. 8. 2009

     Usnesení č. 2 – 9 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              25.8.2009.

              Hlasování:  6 hlasů pro                   1 se zdržel (p. Jaroslav Pražák)                    

 

 6. Veřejná zakázka – Mateřská škola Pátek

     Usnesení č.  3 – 9 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek ruší, na základě § 84, odst. 4, zákona číslo 137/2006 Sb.,

             O veřejných zakázkách,  výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyhlášenou

             ve smyslu § 38 tohoto zákona,  na zhotovení akce „Stavební úpravy a rozšíření

             kapacity Mateřské školy Pátek“.

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

 7. Veřejná zakázka – Obecní úřad Pátek

     Usnesení č.  4 – 9 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek ruší, na základě § 84, odst. 4, zákona číslo 137/2006 Sb.,

             O veřejných zakázkách,  výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyhlášenou

             ve smyslu § 38 tohoto zákona,  na zhotovení akce „Rekonstrukce Obecního úřadu

             Pátek“.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 8. Žádost Mysliveckého sdružení Pátek

     Usnesení č.  5 – 9 / 2009

  Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje dotaci ve výši 18.500,-- Kč pro Myslivecké

  sdružení Pátek, určenou na vakcinaci káčat, školení prohlížitelů zvěře a rekonstrukci  

  zastřešení odchovny, a ukládá finančnímu výboru zapracovat ji do rozpočtového

  opatření číslo 6/2009.

             Hlasování: 5 hlasů pro                 1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

 9. Smlouvy o zřízení věcného břemene

     Usnesení č. 6 – 9 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené

             mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,

             405 02 Děčín, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425, a to:

             -  číslo IV-12-6005113-02 na pozemek p.č. 643 v k.ú. Pátek

        -  číslo IV-12-6005113-03 na pozemek p.č. 1/1 v k.ú. Pátek

        -  číslo IV-12-6005113-04 na pozemek p.č. 679 v k.ú. Pátek

  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

11. Rozpočtové opatření

      Usnesení č. 7 – 9 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Rozpočtové opatření číslo 6/2009.

              Hlasování: 7 hlasů pro

 

13. Místní knihovna – darovací smlouva

       Usnesení č. 8 – 9 / 2009

               Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. 5/2009 uzavřenou mezi Místní

               knihovnou Pátek a p. Markétou Káninskou na knihy a časopisy v hodnotě 1.674,--

               Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek