Zápis č. 8/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25.8.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Petr Peřina,

                              Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:        p. Jaroslav Pražák

 

Hosté:               p. Jaroslav Bulušek

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 28.7.2009

            4.    Územní plán obce Pátek

5.    Vodovod Pátek – II. etapa

6.    Veřejná zakázka – Mateřská škola Pátek

7.    Veřejná zakázka – Obecní úřad Pátek

8.    Žádost Mateřské školy Pátek

9.    Žádost Diakonie ČCE

          10.    Žádost manželů Němcových

          11.    Místní knihovna – darovací smlouvy

          12.    Rozpočtové opatření číslo 5/2009

          13.    Rozpočtový výhled 2009-2012

          14.    Obecně závazná vyhláška číslo 1/2009

          15.    KOS – prodej nemovitosti

          16.   Kontaminace podzemních vod

          17.   Návrh znaku Obce Pátek

          18.   Různé

          19.   Diskuse

          20.   Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           28.7. 2009.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce tento bod přesunulo na příští zasedání.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh a stav dotačního řízení pro stavbu

           „Vodovod Pátek – II. etapa“.  Dále schválilo Dodatek č. 1 smlouvy mandátní č.

           098/07, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností VIS – Vodohospodářsko-inženýrské

           služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362,

           a Čestné prohlášení o bezdlužnosti obce vůči státním orgánům a organizacím

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

                

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh výběrového řízení na podlimitní

           veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce

           „Stavební úpravy a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh výběrového řízení na podlimitní

           veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce

           „Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek“.

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mateřské školy Pátek o změnu provozní doby

           a tuto schválilo.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou

           o výměnu oken v objektu denního a týdenního stacionáře v Pátku, jehož je Obec Pátek

           majitelem. Součástí žádosti byly tři cenové nabídky, a to:

           a/ EVERLAST CS, Královská cesta 147, 280 02 Kolín, nabídka 50.356,-- Kč včetně

               9 % DPH

           b/ Vít Vála, Jaselská 876, 288 02 Kolín, IČ 14752778, nabídka 39.373,-- Kč bez DPH

           c/ Plastom s.r.o., Ovčárecká 311, 288 02 Kolín, IČ 28266960, nabídka ,41.128,-- Kč

               bez DPH.

           Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele akce společnost Plastom s.r.o.,  

           Ovčárecká 311, 288 02 Kolín.

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Jany a Jana Němcových, Pátek 219,

           o vybudování chodníku k nemovitosti čp. 219 a rozhodlo, že tato akce bude zahrnuta

           do výstavby chodníků k lokalitě „V Ohrádkách“.

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo tyto darovací smlouvy:

-         č. 3/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Janem Novotným na knihy v hodnotě 3.156,-- Kč

-         č. 4/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Lenkou Svobodovou na knihy v hodnotě 701,-- Kč

a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smluv.

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6. 8. 2009

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2009.

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Změnu č. 1 rozpočtového výhledu na roky

            2009 až 2012.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009

            o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

            využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo situaci v objektu KOS, potvrdilo vypovězení

            dosavadní nájemní smlouvy, uzavřené s firmou ROLLTRADE s.r.o.se sídlem

            Četnická 2067, 190 16 Praha 9 a doporučilo nové nájemní smlouvy, z důvodu

doprůzkumu kontaminace podzemních vod, neuzavírat.

            Dále zastupitelstvo rozhodlo prodloužit výzvu na prodej tohoto objektu do

            31.12.2009.

         

ad 16/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dokumenty, potřebné ke kompletaci žádosti

            o dotaci na projekt „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, a to:

-         Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování

-         Čestné prohlášení o nepůvodci kontaminace

 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem a také zastupováním obce při   

 jednáních se SFŽP ČR.

 

ad 17/  Zastupitelstvo obce projednalo závěry ankety „Návrh znaku obce Pátek“  a na jejich

            základě schválilo variantu „C“.

 

ad 18/  Různé:

-         Zastupitelstvo projednalo Oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku

      řízení o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji pro rok 2009,

      kterým byla naše žádost zamítnuta.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo o možnosti uspořádání koncertu při příležitosti

      80. výročí úmrtí páteckého rodáka, varhaníka a dirigenta Roberta Volánka.

 

ad 19/  V diskusi nebyly žádné příspěvky.

 

ad 20/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa    

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 8 . 2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 8 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 28. 7. 2009

    Usnesení č. 2 – 8 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

             28.7.2009.

             Hlasování:  5 hlasů pro                   1 se zdržel (p. Iveta Zikmundová)                    

 

5.  Vodovod Pátek – II. etapa

     Usnesení č. 3 – 8 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy mandátní č. 098/07,

             uzavřený mezi Obcí Pátek a společností VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby,

             spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362,  a pověřuje 

             starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  4 – 8 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Čestné prohlášení o bezdlužnosti obce vůči

             státním orgánům a organizacím a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

 8.  Žádost Mateřské školy Pátek

      Usnesení č. 5 – 8 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost Mateřské školy Pátek o změnu provozní

             doby od 6.30 hod. do 16.00 hod.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 9. Žádost Diakonie ČCE

     Usnesení č.  6 – 8 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s výměnou oken na denním a týdenním stacionáři

             ČCE Libice nad Cidlinou Pátek čp. 178, jehož je Obec Pátek majitelem, a jako

             Dodavatele zakázky schvaluje společnost Plastom s.r.o., Ovčárecká 311, 288 02

             Kolín, IČ 28266960, nabídka 41.128,-- Kč bez DPH.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

10. Žádost manželů Němcových

      Usnesení č.  7 – 8 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo, aby  žádost manželů Jany a Jana Němcových,

              Pátek 219, o vybudování chodníku k nemovitosti čp. 219 byla zahrnuta do výstavby

              chodníků k lokalitě „V Ohrádkách“.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

11. Místní knihovna – darovací smlouvy

      Usnesení č.  8 – 8 / 2009

   Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje darovací smlouvu č. 3/2009 uzavřenou mezi

   Místní knihovnou Pátek a Janem Novotným na knihy v hodnotě 3.156,-- Kč

   a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

       Usnesení č.  9 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje darovací smlouvu č. 4/2009 uzavřenou mezi

               Místní knihovnou Pátek a Lenkou Svobodovou na knihy  v hodnotě  701,-- Kč

               a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

12. Rozpočtové opatření číslo 5/2009

       Usnesení č. 10 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009.

               Hlasování: 6 hlasů pro

              

13. Rozpočtový výhled 2009-2012

      Usnesení č. 11 – 8 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Změnu č. 1 Rozpočtového výhledu do roku

              2012

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

14. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2009

       Usnesení č. 12 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním

               poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

               a odstraňování komunálních odpadů.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

15. KOS – prodej nemovitosti

       Usnesení č. 13 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce potvrzuje vypovězení dosavadní nájemní smlouvy na objekt 

               KOS, uzavřené  s firmou ROLLTRADE s.r.o. IČ 27209768, se sídlem Četnická 

               2067, 190 16 Praha 9 a doporučuje nové nájemní smlouvy na pronájem tohoto

   objektu neuzavírat.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

        Usnesení č. 14 – 8 / 2009

                Zastupitelstvo obce prodlužuje výzvu na prodej souboru nemovitostí KOS

                do 31. 12. 2009.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

16. Kontaminace podzemních vod

       Usnesení č. 15 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce čestně prohlašuje, že má zajištěné vlastní zdroje na 

               spolufinancování projektu  „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“

               ve výši 10 % jeho hodnoty, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem čestného 

               prohlášení.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 16 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce čestně prohlašuje, že Obec Pátek není původcem kontaminace

               podzemních vod v katastru obce Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

               podpisem čestného prohlášení.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 17 – 8 / 2009

               Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek

               při všech jednáních se SFŽP ČR.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

17. Návrh znaku Obce Pátek

      Usnesení č. 18 – 8 / 2009

              Zastupitelstvo obce schvaluje, aby společnost VELEBNÝ & FAM s.r.o., Nygrínova 

              334, 562 01 Ústí nad Orlicí, zpracovala jako návrh znaku obce Pátek pro schvalovací

              řízení variantu „C“.

              Hlasování:  5 hlasů pro               1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jindřich Hněvsa

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek