Zápis č. 7/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 28.7.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Petr Peřina,

                              Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk

 

Omluveni:        p. Iveta Zikmundová

 

Hosté:               p. Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 23.6.2009

            4.    Územní plán obce Pátek

5.    Veřejná zakázka – Mateřská škola Pátek

6.    Veřejná zakázka – Obecní úřad Pátek

7.    Hospodaření Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2009

8.    Rozpočtové opatření číslo 4/2009

9.    Žádost pana Petra Kovaříka

          10.    Různé 

          11.    Diskuse

          12.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program.

     

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           23.6. 2009.

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo postup prací na zpracování územní studie pro lokalitu

           Z 2/D a přípravy nového územního plánu obce Pátek. Dále projednalo žádost spolu-

           vlastníků pozemku p.č. 433/3 o jeho zařazení do kategorie stavební parcela a tuto

           postoupilo komisi zabývající se přípravou nového územního plánu obce Pátek.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh výběrového řízení na podlimitní

           veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce

           „Stavební úpravy a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“.

                 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo dosavadní průběh výběrového řízení na podlimitní

           veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce

           „Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek“.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo průběžné výsledky hospodaření Mateřské školy Pátek

           k 30. 6. 2009.    

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9. 7. 2009

           a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2009.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Petra Kovaříka, Pátek 214, o příspěvek

           na kanalizační přípojku. Vzhledem k tomu, že Usnesením č. 9 – 10 / 2008 ze zasedání

           Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 9. 2008 bylo vyplácení příspěvků na kanalizační

           přípojky ukončeno ke dni 31. 12. 2008, byla tato žádost zamítnuta.

 

ad 10/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo žádost  Diakonie ČCE – střediska v Libici nad Cidlinou – o příspěvek na opravu oken v denním stacionáři v Pátku, jehož je Obec Pátek vlastníkem, a požádalo o doplnění žádosti o cenové nabídky.

-         Zastupitelstvo obce projednalo nutnost urychlené realizace sběrného dvora na umístění odpadů.

-         Zastupitelstvo obce projednalo oznámení o přidělení dotace na zřízení pracoviště Czech point.

-         Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečnou zprávu k projektu Zviditelnění Labsko-cidlinské oblasti a tuto vzalo na vědomí.

-         Zastupitelstvo obce projednalo stav příprav a zajištění setkání se zástupci obce Pátek nad Ohří dne 15. 8. 2009

 

ad 11/  V diskusi nebyly příspěvky.

 

ad 12/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa    

 

                                      Jaroslav Pražák

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 28. 7. 2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 7 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 23. 6. 2009

    Usnesení č. 2 – 7 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             23.6.2009.

             Hlasování:  6 hlasů pro                     

 

 

8.  Rozpočtové opatření číslo 4/2009

     Usnesení č. 3 – 7 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2009.  

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9.  Žádost pana Petra Kovaříka

     Usnesení č. 4 – 7 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost pana Petra Kovaříka, Pátek 214, o příspěvek

            na kanalizační přípojku, jelikož jeho proplácení bylo ukončeno ke dni 31. 12. 2008

            Usnesením Zastupitelstva obce Pátek č. 9 – 10 / 2008 ze dne 23. 9. 2008.

            Hlasování: 6 hlasů pro

   

            

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jindřich Hněvsa

 

                            Jaroslav Pražák

 

Starosta :                            Jiří Bulušek