Zápis č. 6/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23.6.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Jaroslav Pražák,

                               Luboš Vaněk, Petr Peřina od bodu 3/

 

Omluveni:        p. Iveta Zikmundová

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek, Květoslava Fadrhoncová

 

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.5.2009

            4.    Územní plán obce Pátek

5.    Lokalita Z 2/D

6.    Veřejná zakázka – Vodovod Pátek – II. etapa

7.    Mateřská škola Pátek

8.    Harmonogram zasedání zastupitelstva obce

9.    Smlouvy

          10.    Převod pozemku TJ Pátek   

          11.    Různé   

          12.    Diskuse

          13.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program.

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           26.5. 2009.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo oznámení Městského úřadu Poděbrady, odboru rozvoje

           a územního plánování, kterým souhlasí se zajištěním funkce pořizovatele nového

           územního plánu Obce Pátek.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo prvotní návrh studie pro lokalitu Z 2/D.

                 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 15/04/2009 na stavbu

           „Vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou se společností Prostav, s.r.o., se sídlem

           Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO 25105914, a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Mateřské školy Pátek o pokácení staré vrby

           v zahradě u mateřské školy a rozhodlo požádat Obecní úřad Pátek o povolení vykácení

           všech starých a životu nebezpečných stromů v areálu OÚ a MŠ Pátek.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a bere na vědomí  oznámení Mateřské školy Pátek

           o prázdninovém provozu MŠ v době letních prázdnin a o jejím uzavření v termínu

           od 13. 7. 2009 do 16. 8. 2009.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výši úplaty za předškolní

           vzdělávání ve škol. r. 2009/2010 v Mateřské škole Pátek, stanovenou ředitelkou MŠ.  

  

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram zasedání   Zastupitelstva

           obce Pátek na II. pololetí roku 2009 na tyto dny:

                                                          28. 07.     18.30 hod.

                                                          25. 08.     18.30 hod.

                                                          29. 09.     18.30 hod.

                                                          27.10.      18.30 hod.

                                                          24.11.      18.30 hod.

                                                          22.12.      18.30 hod.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto smlouvy:

-         Smlouvu o upsání akcií – zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (vodovod I. etapa),

      uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009,

      a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

-         Přílohu č. 3 k nájemní smlouvě na půdu, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Poděbradská blata, a.s.,

      IČO 25618466, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce odsouhlasilo bezúplatný převod pozemku číslo 592/2 díl „a“ v k.ú.

           Pátek o celkové výměře 20 m2  podle geometrického plánu č. 264-18/2009 do

           vlastnictví TJ Pátek a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy.

 

ad 11/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí „Cidlina“ ze dne 17. 6. 2009.

 

ad 12/ V diskusi nebyly příspěvky.

 

ad 13/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa    

 

                                       Jaroslav Pražák

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23.6.2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 6 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 26. 5. 2009

    Usnesení č. 2 – 6 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             26.5.2009.

             Hlasování:  6 hlasů pro                     

 

 

6.  Veřejná zakázka – Vodovod Pátek – II. etapa

     Usnesení č. 3 – 6 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo č. 15/04/2009 na stavbu 

             „Vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou se společností Prostav, s.r.o., se sídlem

             Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO 25105914, a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

7.  Mateřská škola Pátek

     Usnesení č. 4 – 6 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek , na základě žádosti Mateřské školy Pátek, žádá Obecní úřad

            Pátek o povolení vykácení všech starých a životu nebezpečných stromů v areálu OÚ

            a MŠ Pátek a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou sepsáním a podepsáním

            žádosti.

            Hlasování: 6 hlasů pro

   

 

8.  Harmonogram zasedání zastupitelstva obce

     Usnesení č.5 – 6 / 2009

 Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce

 Pátek na II. pololetí roku 2009 na tyto dny:

.                                                         28. 07.     18.30 hod.

                                                          25. 08.     18.30 hod.

                                                          29. 09.     18.30 hod.

                                                          27.10.      18.30 hod.

                                                          24.11.      18.30 hod.

                                                          22.12.      18.30 hod.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

  

 9.  Smlouvy 

       Usnesení č.6 – 6 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o upsání akcií – zvýšení základního

               kapitálu nepeněžitým vkladem (vodovod I. etapa), uzavřenou mezi Obcí Pátek

               a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, a pověřuje starostu

               p. Jiřího Buluška jejím podpisem

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 7 – 6 / 2009

     Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Přílohu č. 3 k nájemní smlouvě na půdu,

     uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Poděbradská blata, a.s., IČO 25618466,

     a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 10. Převod pozemku TJ Pátek    

        Usnesení č.  8 – 6 / 2009 

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo 592/2 díl „a“

               v k.ú. Pátek o celkové výměře 20 m2  podle geometrického plánu č. 264-18/2009 do

               vlastnictví TJ Pátek a pověřuje JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jindřich Hněvsa

 

                            Jaroslav Pražák

 

Starosta :                             Jiří Bulušek