Zápis č. 5/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.5.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Jaroslav Pražák,

                               Iveta Zikmundová, Petr Peřina od bodu 4/

 

Omluveni:        p. Luboš Vaněk

 

Hosté:                p. Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 21.4.2009

            4.    Převod pozemku TJ Pátek

5.    Územní plán obce Pátek

6.    Lokalita Z 2/D

7.    Zřízení pracoviště Czech point

8.    Veřejná zakázka –Vodovod Pátek – II. etapa

9.    Veřejná zakázka – Rekonstrukce MŠ Pátek

          10.    Veřejná zakázka – Rekonstrukce obecního úřadu   

          11.    „KOS“ – prodej nemovitosti   

          12.    Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami –

                   Nykos a.s.   

          13.    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – ČR ÚZSVM  

          14.    Žádost manželů Vokolkových

          15.    Žádost Občanského sdružení Babybox

          16.    Žádost o povolení záboru veřejného prostranství   

          17.    Rozpočtové opatření č. 3/2009   

          18.    Různé   

          19.    Diskuse

          20.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání doplněný o bod 4. –

           Převod pozemku TJ Pátek.

 

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           21.4. 2009.

ad  4/  Zastupitelstvo obce rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 592/2 díl “a“

           v k.ú. Pátek o celkové výměře 20 m2  dle  geometrického plánu číslo 264-18/2009

           do vlastnictví TJ Pátek a uložilo starostovi. p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento

           záměr na úřední desce.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit práce na pořízení nového územního plánu obce

           Pátek ve spolupráci s MěÚ Poděbrady, odbor rozvoje územního plánování, a zmocnilo

           starostu p. Jiřího Buluška pro spolupráci  s výše jmenovaným pořizovatelem dle

           § 6 odst. 5 písmena f ) stavebního zákona

 

                  

ad  6/  Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat zpracování územní studie pro lokalitu Z 2/D

           a jmenovalo komisi pro zpracování územní studie   pro tuto lokalitu ve složení:

           - předseda a členové výboru pro obnovu

           - předseda a členové výboru pro životní prostředí

           - předseda a členové finančního výboru

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu na zřízení pracoviště Czech point,

           uzavřenou se společností Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12, 109 00 Praha 9,

           IČO 43871020, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

  

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo závěrečnou zprávu hodnotící komise, zřízené za účelem

           zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vodovod Pátek – II. etapa“ a vzalo

           na vědomí její závěry a jako dodavatele stavby potvrdilo firmu Prostav, s.r.o.,

           Na Chmelnici 533/I, 290 01 Poděbrady, IČO 25105914.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku

           ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Stavební úpravy

           a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“  od 15.6.2009 do 7.7.2009 do 12.00 hod.,

           jmenovalo hodnotící komisi ve složení: p.  Ing. Jaroslav Kroupa, p. Marcela  Miarková,  

           p. Ing. Jaroslav  Mojžíš, p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřilo ji otevřením

           obálek..

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku

           ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Rekonstrukce Obecního

           úřadu Pátek“   od 15.6.2009 do 7.7.2009  do 12.00 hod., jmenovalo hodnotící komisi  

           ve složení: p.Ing. Jaroslav Kroupa, p. Marcela  Miarková. p. Ing. Jaroslav Mojžíš,

           p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřilo ji otevřením obálek..

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit nové nabídkové řízení na prodej nemovitosti

           KOS v termínu do 31.8.2009 za minimální cenu 4.500.000,-- Kč. Jedná se o tento

            soubor nemovitých věcí v katastrálním území Pátek tak, jak je zapsáno u Katastrálního

            úřadu Nymburk, k.ú. Pátek, na LV č. 100:

            budova č.p. 3 na stavebním pozemku č. 38 /1

            parcela - stavební pozemek č. 38/1 o výměře 864 m2

            budova  č.p. 42 na stavebním pozemku č. 39

            parcela - stavební pozemek č. 39 o výměře 290 m2

            budova na stavebním pozemku č. 38/2

            stavební pozemek č. 38/2 o výměře 390 m2

            parcela č.674 o výměře 128 m2

            parcela č.675 o výměře 161 m2

            Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo zveřejnit  podmínky prodeje   na internetových

            stránkách realitní kanceláře a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška sepsáním a podpisem

            smlouvy o reklamě s firmou HSB Group s.r.o., IČO  279 53 793, se sídlem Na Valech

            22, 290 01 Poděbrady.

 

 

ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o samostatném poplatku

           za nakládání se separovanými složkami, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou

           NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec n.Černými lesy, IČO 25085000, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o bezplatném převodu

            nemovitostí č. UZSVM/SNB/2510/2009-SNBM na pozemky p.č. 266/7 o výměře

            113 m2  a p.č. 266/15 o výměře 69 m2, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českou

            Republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a pověřilo

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení

            využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků

            VI. srazu velorexů  ve dnech 14. – 16. 8. 2009 a tuto schválilo s tím, že budou

            dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální

            zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen.

 

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Občanského sdružení BabyBox, Hájek 88,

            104 00 Praha 114, IČO 27006891, o finanční dar na provoz nově otevřeného

            babyboxu v Nemocnici Nymburk, a rozhodlo přispět částkou 5.000,-- Kč.

            Zároveň schválilo darovací smlouvu podle ust. § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.    

            Občanského zákoníku a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad 16/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Šárky Vokounové, Pátek 48, o povolení

            záboru veřejného prostranství za účelem uskladnění zeminy a tuto schválilo za těchto 

            podmínek:

a/  veřejné prostranství bude uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění

b/  přesné místo pro uskladnění  zeminy  bude určeno na místě pověřeným  

     pracovníkem obce

c/  uskladněná zemina bude vhodně označena z důvodu bezpečnosti.

 

 

ad 17/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.5.2009

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2009.

 

 

ad 18/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení firmy AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, o opravách stávajícího vedení 110kV na pozemcích v k.ú. Pátek.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení MěÚ Poděbrady o projednání návrhu Změny č. 10 ÚPSÚ Poděbrady.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh Změny č. 1 ÚPSÚ Křečkov.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí průběžné plnění rozpočtu Obce Pátek  od počátku roku 2009.

 

 

ad 19/  V diskusi nebyly příspěvky.

 

 

ad 20/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák    

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26.5.2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 5 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání doplněný o bod 4. – Převod

            pozemku TJ Pátek

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 21. 4. 2009

    Usnesení č. 2 – 5 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             21.4.2009.

             Hlasování:  5 hlasů pro                     

 

 

4.  Převod pozemku TJ Pátek

     Usnesení č. 3 – 5 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 592/2 díl

            “a“ v k.ú. Pátek o celkové výměře 20 m2  dle  geometrického plánu číslo 264-18/2009

            do vlastnictví TJ Pátek a ukládá starostovi. p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento           

            záměr na úřední desce.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

5.  Územní plán obce Pátek

     Usnesení č. 4 – 5 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadání zpracování nového územního plánu

            sídelního útvaru Pátek.

            Hlasování: 6 hlasů pro

   

 

    Usnesení č. 5 – 5 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek žádá Městský úřad Poděbrady, odbor rozvoje a územního

             plánování, o zajištění pořízení územního plánu Obce Pátek dle § 6 odst. 1 písm. c)

             zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

    Usnesení č. 6 – 5 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek zmocňuje starostu p. Jiřího Buluška pro spolupráci

             s pořizovatelem dle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

             Hlasování:  5 hlasů pro            1 se zdržel (Jiří Bulušek)  

 

 

 6.  Lokalita Z 2/D

      Usnesení č.  7 – 5 / 2009

   Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadání zpracování územní studie pro lokalitu

   Z 2/D.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

      Usnesení č.  8 – 5 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje pracovní komisi pro zpracování regulačního plánu

              pro lokalitu U 2/D ve složení:

              - předseda a členové výboru pro obnovu

              - předseda a členové výboru pro životní prostředí

              - předseda a členové finančního výboru

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 7.  Zřízení pracoviště Czech point 

      Usnesení č.  9 – 5 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Smlouvu na zřízení pracoviště Czech point,

               uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12,

               109 00 Praha 9, IČO 43871020, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

               podpisem.

               Hlasování: 6 hlasů pro

            

 

 8.  Veřejná zakázka – Vodovod Pátek – II. etapa

       Usnesení č.10 – 5 / 2009

    Zastupitelstvo obce Pátek  potvrzuje závěry hodnotící komise a jako dodavatele

    stavby „Vodovod Pátek – II. etapa“ schvaluje firmu Prostav, s.r.o., Na Chmelnici

    533/I, 290 01 Poděbrady, IČO 25105914.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

  

 9.  Veřejná zakázka – Rekonstrukce MŠ Pátek 

       Usnesení č.11 – 5 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku

               ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Stavební úpravy

               a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 12 – 5 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek stanovuje termín pro podání nabídek na dobu

               od 15. 6. 2009 do 7. 7. 2009 do 12.00 hod..  

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

        Usnesení č. 13 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje  hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek

                ve složení: p.  Ing. Jaroslav Kroupa, p. Marcela Miarková, p. Ing. Jaroslav  Mojžíš,

                p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřuje ji otevřením obálek.

                Hlasování:  4 hlasy pro    2 se zdrželi (Marcela Miarková, Petr Peřina)

10.   Veřejná zakázka – Rekonstrukce obecního úřadu

        Usnesení č. 14 – 5 / 2009 

                Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku

                ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Rekonstrukce 

                Obecního úřadu Pátek“.

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

        Usnesení č. 15 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek stanovuje termín pro podání nabídek na dobu

                od 15. 6. 2009 do 7. 7. 2009 do 12.00 hod..  

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

        Usnesení č. 16 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje  hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek

                ve složení: p.  Ing. Jaroslav Kroupa, p. Marcela Miarková, p. Ing. Jaroslav  Mojžíš,

                p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřuje ji otevřením obálek.

                Hlasování:  4 hlasy pro    2 se zdrželi (Marcela Miarková, Petr Peřina)

 

 

11.   „KOS“ – prodej nemovitosti

        Usnesení č. 17 – 5 / 2009 

                Zastupitelstvo obce Pátek  vyhlašuje nové nabídkové řízení na prodej nemovitosti

                KOS v termínu do 31.8.2009 za minimální cenu 4.500.000,-- Kč. Jedná se o tento

                soubor nemovitých věcí v katastrálním území Pátek tak, jak je zapsáno u    

                Katastrálního úřadu Nymburk, k.ú. Pátek, na LV č. 100:

                budova č.p. 3 na stavebním pozemku č. 38 /1

                parcela - stavební pozemek č. 38/1 o výměře 864 m2

                budova  č.p. 42 na stavebním pozemku č. 39

                parcela - stavební pozemek č. 39 o výměře 290 m2

                budova na stavebním pozemku č. 38/2

                stavební pozemek č. 38/2 o výměře 390 m2

                parcela č.674 o výměře 128 m2

                parcela č.675 o výměře 161 m2       

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

        Usnesení č. 18 – 5 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o zveřejnění podmínek prodeje na

               internetových stránkách realitní kanceláře, uzavřenou s firmou HSB Group s.r.o.,

               IČO 279 53 793, se sídlem Na Valech 22, 290 01 Poděbrady, a pověřuje starostu

               p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

12.   Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami-Nykos

        Usnesení č. 19 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dohodu o samostatném poplatku

                za nakládání se separovanými složkami, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou

                NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec n.Černými lesy, IČO 25085000, a  

                pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

                Hlasování:  6 hlasů pro    

 

 

13.   Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – ČR ÚZSVM

  Usnesení č. 20 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o bezplatném převodu nemovitostí

                č. UZSVM/SNB/2510/2009-SNBM na pozemky p.č. 266/7 o výměře 113 m2  a p.č. 

                266/15 o výměře 69 m2, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českou Republikou –

                Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a pověřuje starostu p. Jiřího  

                Buluška jejím podpisem.

Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

14.   Žádost manželů Vokolkových

   Usnesení č. 21 – 5 / 2009

          Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek čp. 74,

          využít obecní pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků

          VI. srazu velorexů ve dnech 14. – 16. 8. 2009 za podmínek, že budou dodržena

          ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální

           zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen.

           Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

15.   Žádost Občanského sdružení BabyBox

   Usnesení č. 22 – 5 / 2009

           Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu podle ust. § 628 a násl. zákona

           Č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Obcí Pátek a Občanským

           Sdružením BabyBox, Hájek 88, 104 00 Praha 114, IČO 27006891, o poskytnutí

           finančního daru ve výši 5.000,-- Kč a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

           podpisem.

           Hlasování:  6 hlasů pro

 

   

16.   Žádost o povolení záboru veřejného prostranství

         Usnesení č.  23 – 5 /2009

Zastupitelstvo obce povoluje p. Šárce Vokounové, Pátek 48, zábor veřejného prostranství za účelem uskladnění zeminy za těchto podmínek:

a/  veřejné prostranství bude uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění

b/  přesné místo pro uskladnění  zeminy  bude určeno na místě pověřeným 

     pracovníkem obce

c/  uskladněná zemina bude vhodně označena z důvodu bezpečnosti

Hlasování:  6 hlasů pro

 

17.   Rozpočtové opatření č. 3/2009

        Usnesení č. 24 – 5 / 2009

                Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2009.

                Hlasování:  6 hlasů pro

      

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek