Zápis č. 4/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21.4.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Jaroslav Pražák,

                               Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Omluveni:        p. Petr Peřina

 

 

Hosté:                p. Karel Bek, Jaroslav Bulušek, Martina Bulířová, Ing. Jaromír Bulíř

 

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.3.2009

            4.    Lokalita Z2/H

5.    Lokalita Z2/F V Ohrádkách

6.    Veřejná zakázka malého rozsahu – zřízení pracoviště Czech point

7.    Veřejná zakázka –Vodovod Pátek – II. etapa

8.    Závěrečný účet obce Pátek za rok 2008

9.    Závěrečný účet MŠ Pátek za rok 2008

         10.    Smlouva o poskytnutí finanční dotace – TJ Pátek

         11.    Místní knihovna – darovací smlouvy

         12.    Žádost o zpevnění a úpravu vjezdu – Tomáš Píše, Ing. Janeba Jiří

         13.    Rozpočtové opatření č. 1/2009 a 2/2009

         14.    Rozpočtový výhled do roku 2012

         15.    Návrh znaku Obce Pátek

         16.    Různé

         17.    Diskuse

         18.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           26.3. 2009.

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh zastavovací studie pro lokalitu Z2/H, zpracovaný

           Ing. Jaromírem Bulířem, a doporučilo řešit tuto lokalitu zadáním nového územního

           plánu obce Pátek z důvodu nedostatečného řešení dopravní infrastruktury.

 

ad  5/ Zastupitelstvo obce projednalo stav prací v lokalitě Z2/F V Ohrádkách.

                  

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo Protokol z hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky

           malého rozsahu č. 1/2009 na akci „Zřízení pracoviště Czech point“, provedeného dne

           15.4.2009 výběrovou komisí ve složení paní Marcela Miarková, pan Jiří Bulušek 

           a pan Luboš Vaněk. Hodnoceno bylo celkem 7 následujících nabídek:         

          1. Galileo Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov, IČ 25448717, cenová  

              nabídka 93.927,-- Kč

          2. Alwer office s.r.o., Legerova 24, 280 02 Kolín, IČ 27895122, cenová nabídka

              93.927,-- Kč

3. Doradus COM s.r.o., Travinářská 1169, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ  

    27816494, cenová nabídka 85.215,-- Kč

           4. Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12, 109 00 Praha 9, IČ 43871020, cenová nabídka

               81.127,-- Kč

    5. VDI META, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 25861808, cenová

        nabídka 91.900 ,-- Kč

          6. COMES, spol. s r.o., Voroněžská 28, 101 00 Praha 10, IČ 17047561, cenová

              nabídka 90.000,-- Kč

          7. COPPEX, spol. s r.o., Klánovická 43, 198 00 Praha 9, IČ 26491222, minimální

              cenová nabídka  33.234,-- Kč (maximální 93.000,-- Kč)

           Na základě doporučení výběrové komise zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako

           zřizovatele pracoviště Czech point firmu Triada, spol. s r.o., IČ 43871020, s cenovou

           nabídkou 81.127,-- Kč, z důvodu kompatibility  se současným softwarem MUNIS

           dlouhodobě využívaným Obecním úřadem Pátek  a zjednodušení a snížení budoucích

           nákladů na softwarovou údržbu na základě již uzavřené smlouvy s touto společností

           na technickou podporu.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zahájení práce komise pro hodnocení podlimitní

           veřejné zakázky na zhotovení akce „Vodovod Pátek – II. etapa“ ve stanoveném

           termínu.

  

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření Obce Pátek za rok 2008, provedeného pracovníky Odboru finanční

           kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jejím základě schvaluje Závěrečný

           účet obce Pátek za rok 2008 s výhradou.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce pojednalo závěrečný účet  příspěvkové organizace MŠ Pátek za rok

2008    a rozhodlo převést  nerozdělený zisk minulých let ve výši 25.525,69 Kč

do fondu reprodukce majetku.

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí finanční dotace TJ 

           Pátek, IČO 45826641, na tyto účely:

           údržba fotbalového hřiště, náklady na provoz techniky ve vlastnictví TJ Pátek,

           pronájem ledové plochy, nákup sportovních pomůcek

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo tyto darovací smlouvy:

-         č. 1/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a Terezií Ptáčníkovou Miarkovou na knihy v hodnotě 7.619,-- Kč

-         č. 2/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a    Kateřiou Zumrovou na časopisy  v hodnotě 984,-- Kč

a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smluv.

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto žádosti o povolení úpravy vjezdu na

            obecních pozemcích:

-         p. Tomáš Píše, Pátek čp. 103

-         p. Ing. Jiří Janeba, Pátek čp. 23

Tyto úpravy budou provedené na vlastní náklady žadatelů.

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6.4.2009

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2009 a 2/2009.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo Rozpočtový výhled Obce Pátek do roku

            2012.

 

ad/ 15/ Zastupitelstvo obce projednalo stav prací na přípravě znaku a praporu obce Pátek.

 

ad/ 16/ Různé:

-         Starosta informoval o převzetí hasičských zásahových kompletů pro JSDH Pátek na základě podepsané smlouvy.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z jednání správní rady Svazku obcí NY-KO ze dne 9.4.2009

 

ad/ 17/ V diskusi nebyly příspěvky.

 

ad/ 18/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák    

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21.4.2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 26. 3. 2009

    Usnesení č. 2 – 4 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             26.3.2009.

             Hlasování:  5 hlasů pro         1 se zdržel (Jindřich Hněvsa)            

 

 

6.  Veřejná zakázka malého rozsahu – zřízení pracoviště Czech point

     Usnesení č. 3 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  bere na vědomí doporučení výběrové komise  a za vítěze

            veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2009 na akci „Zřízení pracoviště Czech point“

            a jejího dodavatele určuje firmu Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12, 109 00 Praha 9,

            IČ 43871020, cenová nabídka 81.127,-- Kč 

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

8.  Závěrečný účet obce Pátek za rok 2008

     Usnesení č. 4 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

            hospodaření Obce Pátek za rok 2008, provedeného pracovníky Odboru finanční

            kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jejím základě schvaluje

            Závěrečný účet obce Pátek za rok 2008 s výhradou.

            Hlasování: 6 hlasů pro

   

 

    Usnesení č. 5 – 4 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek konstatuje, že zjištěný méně závažný nedostatek, a to

             nezaúčtování pohledávky v celkové výši 503.928,-- Kč na účtu pohledávek 315

             za prodej pozemkových parcel byl odstraněn účetním dokladem číslo 610007

             ze dne 30.3.2009.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9.   Závěrečný účet MŠ Pátek za rok 2008

      Usnesení č. 6 – 4 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ   

   Pátek za rok 2008  a nerozdělený zisk minulých let ve výši 25.525,69 Kč převádí

   do fondu reprodukce majetku.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

10.  Smlouva o poskytnutí finanční dotace – TJ Pátek 

       Usnesení č. 7 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace TJ 

            Pátek, IČO 45826641, na tyto účely:

            údržba fotbalového hřiště

            náklady na provoz techniky ve vlastnictví TJ Pátek

            pronájem ledové plochy

            nákup sportovních pomůcek

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

            Hlasování: 6 hlasů pro

            

 

11.  Místní knihovna – darovací smlouvy 

       Usnesení č. 8 – 4 / 2009

Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje darovací smlouvu č. 1/2009 uzavřenou mezi Místní

knihovnou Pátek a Terezií Ptáčníkovou Miarkovou na knihy v hodnotě 7.619,-- Kč

a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

       Usnesení č. 9 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje darovací smlouvu č. 2/2009 uzavřenou mezi

            Místní knihovnou Pátek a Kateřinou Zumrovou na časopisy  v hodnotě 984,-- Kč

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

  

12.  Žádost o zpevnění a úpravu vjezdu – Píše Tomáš, Ing. Janeba Jiří 

        Usnesení č. 10– 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s provedením úprav a zpevnění vjezdu před

            nemovitostí čp. 103.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

        Usnesení č. 11 – 4 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s provedením úprav a zpevnění vjezdu před

            nemovitostí čp. 23.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

13.   Rozpočtové opatření č. 2/2009

        Usnesení č. 12 – 4 / 2009 

            Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 a 2/2009.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

14.   Rozpočtový výhled do roku 2012

         Usnesení č. 13 – 4 / 2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje rozpočtový výhled do roku 2012

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek