Zápis č. 3/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.3.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, , Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav  

                               Pražák,  Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Omluveni:        p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 17.2.2009

            4.    Veřejná zakázka malého rozsahu - zřízení pracoviště Czech point

5.    Veřejná zakázka - Vodovod Pátek – II. etapa

6.    Akce  “Oprava kapličky“

7.    Akce  “Rekonstrukce MŠ Pátek“

8.    Akce  “Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny“

9.    Oprava havarijního stavu - polní cesta Ve Vršálích

         10.    Žádost o příspěvek kraje na financování potřeb JSDH

         11.    Lokalita Z2/F V Ohrádkách

         12.    Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky

         13.    Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

         14.    Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2008

         15.    MAS Mezilesí

         16.    Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. – o odměnách za výkon funkce členům

                 zastupitelstev

         17.    Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina

         18.    Zápis z pracovní porady

                „Propagace a zviditelnění Labsko-Cidlinské oblasti“

         19.    Plán preventivně výchovné činnosti Obce Pátek

         20.    Návrh znaku Obce Pátek

         21.    Různé

         22.    Diskuse

         23.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

        

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           17. 2. 2009.

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu

          číslo 1na zřízení pracoviště  Czech point  od 30.3.2009 do 14.4.2009 do 12 hodin

          a jmenovalo komisi pro výběr dodavatele ve složení: p. Jiří Bulušek, p. Marcela

          Miarková  a p. Luboš Vaněk.

 

 

ad  5/ Zastupitelstvo obce projednalo a  rozhodlo vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku

         na zhotovení akce „Vodovod Pátek- II.etapa“ od 30.3.2009 do 20.4.2009 do 12 hodin,

         jmenovalo hodnotící komisi ve složení: p. Ing. Ladislav Forejtek, p. Ing. Jiří Březina,

         p. Petr Peřina, p. Jaroslav Pražák a p. Jiří Bulušek, která se sejde dne 20.4.2009

         v 12,15 hodin v zasedací místnosti OÚ Pátek a pověřilo ji otevřením obálek.

          

       

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci do programu

        „Obnovy drobných památek ve Středočeském kraji na rok 2009“ na projekt „Oprava

         kapličky“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška  podpisem všech dokumentů

         souvisejících s podáním této žádosti.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a  vzalo  na vědomí Oznámení o výsledku kontroly

          přijatelnosti a formálních náležitostí na projekt „ Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

          Pátek“ od Regionální rady soudržnosti Střední Čechy.

  

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  podání žádosti o dotaci  do dotačního

          programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu“

          a  pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících

          s podáním této žádosti.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce pojednalo a rozhodlo zadat opravu havarijního stavu polní cesty

           Ve Vršálích  firmě Vlastimil Novák, IČ: 65739400, se sídlem: V Zahrádkách 1308,

           Poděbrady, jedná se o zpevnění cesty v úseku cca 600m dlouhém a o šířce 3m,

           provedení skrývky stávající zeminy a zpevnění štěrkovou drtí.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o  příspěvek kraje

          na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2009

          na příspěvek na materiálně technické prostředky a pověřilo místostarostku paní Ivetu

          Zikmundovou podpisem této žádosti.

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo  stav prací v lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ a schválilo

           Kupní smlouvu na prodej pozemků č. 584/93, 584/78 a 584/80 firmě REA 2007 s.r.o.,

           IČ: 278 78 449, se sídlem: Na Hřebenech II/1062, Praha 4, a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška podpisem této smlouvy.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

           věcných  břemen s mezí Obcí Pátek a firmou Telefónica O2 Czech Republik,a.s.,

           IČ: 601 93 336, se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

           Zastupitelstvo obce projednalo  předložený projekt „Pátek veřejné osvětlení, rozhlas“

           od firmy AZ Elektrostav, a.s., IČ: 45149909, se sídlem: Bobnická 2020, Nymburk,

            a  nemá k tomuto projektu námitek.

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku

           České republiky mez Obcí Pátek a Českou republikou, Ministerstvem financí,

           IČ: 00007064, se sídlem: Nad štolou 936/3, Praha 7, na 5 kusů zásahových oděvů

           pro JSDH Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška  podpisem této smlouvy.

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo Smlouvu č. 1392/2009 o dodávce vody

           a odvádění odpadních vod mezi Obcí Pátek a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk,

           a.s., IČ: 46357009, se sídlem: Bobnická 712, Nymburk,  a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška  podpisem této smlouvy.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo a  vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí

            NY-KO za rok 2008.

 

ad/ 15/ Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo nabídku na vstup obce do Místní akční

            skupiny Mezilesí, se sídlem v Kněžicích čp. 37.

 

ad/ 16/  Zastupitelstvo obce projednalo  nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009,

            o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,  a schválilo:

              - výši měsíčních odměn za výkon funkce uvolněného starosty dle zákona č. 20/2009

              v plné výši dle tohoto nařízení s platností od 1.1.2009

              - výši měsíčních odměn za výkon funkce místostarosty dle zákona č. 20/2009   

              v plné výši dle tohoto nařízení s platností od 1.1.2009

              - výši měsíčních odměn za výkon funkce zastupitelů dle zákona č. 20/2009   

              v plné výši dle tohoto nařízení s platností od 1.1.2009.

 

 

 ad/ 17/ Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z valné hromady svazku obcí

           Cidlina ze dne 11.3.2009.

 

ad/ 18/ Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z pracovní porady zástupců

            obcí „Propagace a zviditelnění Labsko-Cidlinské oblasti“ ze dne 5.3.2009 a schválilo

            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč  občanskému sdružení Dobšané

            na mapové propagační materiály.

 

ad/ 19/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Plán preventivně výchovné činnosti

            na úseku požární ochrany v obci Pátek pro rok 2009.

 

ad/ 20/ Zastupitelstvo obce přesunulo projednávání návrhu znaku Obce Pátek na příští zastupitelstvo obce.

 

ad/ 21/  Různé:

-                zastupitelstvo obce uložilo  finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření

-                starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitele se zamítnutím žádostí o dotace na akci Rekonstrukce chodníku a Splátky úroků z úvěru tlaková kanalizace z programu obnovy venkova pro rok 2009 od Středočeského kraje.

 

ad/ 22/  Diskuse:

  -         p.Petr Peřina informoval o potřebě  opravy jednotlivých atrakcí na dětském hřišti

            a  také o potřebě opravy vrat  u místního hřbitova.

            Starosta p. Jiří Bulušek informoval o možnosti získání dotace  na celkovou

            rekonstrukci hřbitova, včetně opravy vrat, plotu,  příjezdové komunikace a zeleně,

            tento bod bude projednán na příštím zastupitelstvu.

 

 

ad/ 23/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák    

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26.3.2009

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 17. 2. 2009

    Usnesení č. 2 – 3 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             17.2.2009.

             Hlasování:  6 hlasů pro            

 

 

4.  Veřejná zakázka – zřízení pracoviště Czech point

     Usnesení č. 3 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1

            na zřízení pracoviště  Czech point  od 30.3.2009 do 14.4.2009 do 12 hodin.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

    Usnesení č. 4 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  jmenovalo hodnotící komisi pro výběr dodavatele

            na zřízení pracoviště Czech point ve složení: p. Jiří Bulušek, p. Marcela Miarková 

            a p. Luboš Vaněk.

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

5.  Veřejná zakázka „Vodovod Pátek –II.etapa

     Usnesení č. 5 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek vyhlásilo podlimitní veřejnou zakázku na zhotovení akce

            „Vodovod Pátek - II.etapa“ v termínu  od 30.3.2009 do 20.4.2009 do 12 hodin.

            Hlasování: 6 hlasů pro

   

 

    Usnesení č. 6 – 3 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele akce

              „Vodovod Pátek – II.etapa“ ve složení: p. Ing. Ladislav Forejtek, p. Ing. Jiří Březina,

              p. Petr Peřina, p. Jaroslav Pražák a p. Jiří Bulušek a pověřuje ji otevřením obálek.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

6.   Akce „Oprava kapličky“

      Usnesení č. 7 – 3 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo podání žádosti o dotaci do programu „Obnovy

              drobných památek ve Středočeském kraji na rok 2009“ na projekt „Oprava kapličky“

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 8 – 3/2009

               Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo pověření starosty p. Jiřího Buluška  k podpisu

               všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti o dotaci na projekt „Oprava

               kapličky“ do dotačního programu „Obnovy drobných památek ve Středočeském

               kraji na rok 2009“

    Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

8.      Akce „Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny“   

    Usnesení č. 9 – 3 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo  podání žádosti o dotaci  do dotačního

                programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu“

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 Usnesení č. 10 – 3 / 2009

                Zastupitelstvo obce Pátek schválilo pověření starosty p. Jiřího Buluška k podpisu

                všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti o dotaci  do dotačního programu

                FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu“

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9.  Oprava havarijního stavu – polní cesta Ve Vršálích

      Usnesení č. 11 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  rozhodlo o zadání  opravy havarijního stavu polní cesty

            Ve Vršálích  firmě Vlastimil Novák, IČ: 65739400, se sídlem: V Zahrádkách 1308,

            Poděbrady

            Hlasování: 6 hlasů pro

            

10.  Žádost o příspěvek kraje na financování potřeb JSDH 

       Usnesení č. 12 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo podání žádosti o  příspěvek kraje na financování

            potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené  obcí na rok 2009

            na příspěvek na materiálně technické prostředky a pověřilo místostarostku paní Ivetu

            Zikmundovou podpisem této žádosti.

            Hlasování: 6 hlasů pro

            

11.   Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“ 

        Usnesení č. 13 – 3 / 2009

           Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo  Kupní smlouvu na prodej pozemků č. 584/93, 

           584/78 a 584/80 firmě REA 2007 s.r.o., IČ: 278 78 449,

           se sídlem: Na Hřebenech II/1062, Praha 4, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           podpisem této smlouvy

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

Usnesení č. 14 – 3 / 2009

           Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

           věcných  břemen s mezí Obcí Pátek a firmou Telefónica O2 Czech Republik,a.s.,

          

 

           IČ: 601 93 336, se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

     Usnesení č. 15 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  projednalo  předložený projekt „Pátek veřejné osvětlení,

           rozhlas“ od firmy AZ Elektrostav, a.s., IČ: 45149909, se sídlem: Bobnická 2020,

           Nymburk,  a  nemá k tomuto projektu námitek.

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

12.   Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky 

        Usnesení č. 16 – 3 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo  Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku

           České republiky mez Obcí Pátek a Českou republikou, Ministerstvem financí,

            IČ: 00007064, se sídlem: Nad štolou 936/3, Praha 7, na 5 kusů zásahových oděvů

           pro JSDH Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška  podpisem této smlouvy

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

13.   Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

         Usnesení č. 17 – 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo  Smlouvu č. 1392/2009 o dodávce vody

           a odvádění odpadních vod mezi Obcí Pátek a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk,

           a.s., IČ: 46357009, se sídlem: Bobnická 712, Nymburk,  a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška  podpisem této smlouvy.

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

15.   MAS Mezilesí

         Usnesení č. 18– 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek  zamítlo nabídku na vstup obce do Místní akční skupiny

           Mezilesí, se sídlem v Kněžicích čp. 37.

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

16.   Nařízení vlády č.20/2009 Sb.  – o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

         Usnesení č. 19– 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek   schválilo  výši měsíčních odměn za výkon funkce

           uvolněného starosty dle zákona č. 20/2009 v  plné výši dle tohoto nařízení

           s platností od 1.1.2009

           Hlasování: 6 hlasů pro

      

        Usnesení č. 20– 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek   schválilo  výši měsíčních odměn za výkon funkce

           místostarosty dle zákona č. 20/2009 v plné výši dle tohoto nařízení

           s platností od 1.1.2009

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

          Usnesení č. 21– 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek   schválilo  výši měsíčních odměn za výkon funkce

           zastupitele dle zákona č. 20/2009 v plné výši dle tohoto nařízení

           s platností od 1.1.2009

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

18.   Zápis z pracovní porady  „Propagace a zviditelnění Labsko –Cidlinské oblasti“

         Usnesení č. 22 – 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši

           3 000,- Kč  občanskému sdružení Dobšané na mapové propagační materiály

           „Propagace a zviditelnění Labsko – Cidlinské oblasti“

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

19.    Plán preventivně výchovné činnosti Obce Pátek

         Usnesení č. 23 – 3/2009 

           Zastupitelstvo obce Pátek  schválilo Plán preventivně výchovné činnosti  na úseku

           požární ochrany v obci Pátek pro rok 2009

           Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek