Zápis č. 2/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 17.2.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav  

                               Pražák,  Iveta Zikmundová

 

 

Omluveni:        p. Luboš Vaněk

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek,

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 27. 1. 2009

4.      Zřízení pracoviště Czech point

5.      Smlouva o výpůjčce Vodovod Pátek – II. etapa řad B

6.      „KOS“ – prodej nemovitosti

7.      Úprava veřejného prostranství

8.      Žádost o bezúplatný převod pozemků 266/7, 266/12, 266/15

9.      Žádost o zpevnění a úpravu vjezdu do domu čp. 86

10.  Zpráva kontrolního výboru

11.  Návrh znaku Obce Pátek

12.  Různé

13.  Diskuse

14.  Závěr

 

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

        

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           27. 1. 2009

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo podat žádost o dotaci na zřízení pracoviště                                              

           Czech point ve spolupráci s Městem Poděbrady.

 

 

ad/  5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce infrastrukturního  

           zařízení – rozvodné vodovodní sítě (II. etapa - řad B) uzavřenou mezi Obcí Pátek

           a společností Vodovody a kanalizace Nymburk,  se sídlem Nymburk, Bobnická 712,

           IČO 46357009, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

          

       

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo prodej nemovitosti KOS. Vzhledem k tomu, že jediný

           zájemce o koupi tohoto objektu, vzešlý z nabídkového řízení ze dne 28. 5. 2008, firma

           HROŠI, spol. s r.o., Jeseniova 77, 130 00 Praha 3, z jednání odstoupil, rozhodlo

           Zastupitelstvo obce vyhlásit nové nabídkové řízení.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozšíření Programu obnovy vesnice Pátek

           o tyto body:

           6.23.  – Realizace klidové zóny na pozemku p.č. 52/1

6.24.  – Revitalizace centrální části obce Pátek

 

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod pozemků p. č.

           266/7 o výměře 113 m2,  p. č. 266/12 o výměře 118m2 p. č. a 266/15 o výměře 69 m2,

           které jsou zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Pátek u Poděbrad s využitím ostatní

           plocha, ostatní komunikace,  adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech

           majetkových.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce pojednalo a schválilo žádost p. Milana Fajmana, Pátek čp. 86,

           o povolení zpevnění vjezdu  a přilehlého chodníku u dané nemovitosti.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí  Zprávu kontrolního výboru

           o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2008, jejíž součástí je zpráva

           o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za rok 2008.

           Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyly zjištěny nedostatky.

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo výsledky ankety zjišťující názor občanů na obecní

           znak a výsledky postoupí heraldické kanceláři k dalšímu zpracování.

 

 

ad 12/  Různé:

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval o průběhu přebírání mateřské školy novou ředitelkou.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek v době jarních prázdnin – tj. 2. – 6. 3. 2009.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO dne 13.2.2009.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 Svazku obcí Cidlina.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval o přípravách terénních úprav kolem sádek

      a rybníku Velký.

 

ad 13/  Diskuse:

            Nebyly žádné diskusní příspěvky.

ad 14/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák    

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

    

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 17.2.2009

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 2 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 27. 1. 2009

    Usnesení č. 2 – 2 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

             27.1.2009.

             Hlasování:  5 hlasů pro           1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)        

 

 

4. Zřízení pracoviště Czech point

    Usnesení č. 3 – 2 / 2009

Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu

„Typový projekt- CzechPOINT – Kontaktní místo v rámci Integrovaného operačního programu,

prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 6.2.1

Zavádění ICT v uzemní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

5. Smlouva o výpůjčce Vodovod Pátek – II. etapa řad B

    Usnesení č. 4 – 2 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o výpůjčce infrastrukturního zařízení –

            rozvodné vodovodní sítě (II. etapa - řad B) č. 7/2009 uzavřenou mezi Obcí Pátek

            a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická

            712, 288 02, IČO 46357009, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

6. „KOS“ – prodej nemovitosti

    Usnesení č. 5 – 2 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek  nabízí k prodeji bývalý objekt “KOS“, jedná se o tento

            soubor nemovitých věcí v katastrálním území Pátek tak, jak je zapsáno u Katastrálního

            úřadu Nymburk, k.ú. Pátek na LV č. 100, v minimální ceně 4 500 000,- Kč:

            budova č.p. 3 na stavebním pozemku č. 38 /1

            parcela - stavební pozemek č. 38/1 o výměře 864 m2

            budova  č.p. 42 na stavebním pozemku č. 39

            parcela - stavební pozemek č. 39 o výměře 290 m2

            budova na stavebním pozemku č. 38/2

            stavební pozemek č. 38/2 o výměře 390 m2

            parcela č.674 o výměře 128 m2

            parcela č.675 o výměře 161 m2

            Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

7.  Úprava veřejného prostranství

      Usnesení č. 6 – 2 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek rozšiřuje Program obnovy vesnice Pátek o tyto body:

   6.23. – Realizace klidové zóny na pozemku p.č. 52/1

   6.24. – Revitalizace centrální části obce Pátek

   Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

8. Žádost o bezúplatný převod pozemků

    Usnesení č. 7 – 2 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p. č.

             266/7 o výměře 113 m2,  p. č. 266/12 o výměře 118m2 p. č. a 266/15 o výměře 69 m2,

             které jsou zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Pátek u Poděbrad s využitím ostatní

             plocha, ostatní komunikace,  adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech

             majetkových.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

9. Žádost o zpevnění a úpravu vjezdu do domu čp. 86

    Usnesení č. 8 – 2 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s provedením úprav chodníku a zpevnění vjezdu

            před nemovitostí čp. 86

            Hlasování: 6 hlasů pro

            

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek