Zápis č. 13/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 22.12.2009

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, , Jaroslav Pražák, 

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová, od bodu 3. Petr Peřina

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Květoslava Fadrhoncová

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 24.11.2009

                    4.    Lokalita Z2/F

                    5.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    6.    Harmonogram zasedání zastupitelstva obce

                    7.    Inventury 2009

                    8.    Změna č. 2 Územního plánu obce Odřepsy

                    9.    Český svaz chovatelů

                  10.    Žádost o pronájem pozemků

                  11.    Žádost o prodloužení nájmu

                  12.    Žádost o zpevnění vjezdu

                  13.    Rozpočet na rok 2010 – Svazek obcí NY-KO

                  14.    Zápis finančního výboru

                  15.    Převod pozemku

                  16.    Územní plán obce Pátek

                  17.    Různé

                  18.    Diskuse

                  19.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           24.11.2009.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti REA 2007, s.r.o. k odprodeji

           stavby komunikace, sítě veřejného osvětlení a  místního rozhlasu a  vodovodního

           a kanalizačního řadu, vybudovaných v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“, do vlastnictví

           obce, a tuto akceptovalo. Za tím účelem schválilo kupní smlouvy na odkoupení

           uvedených staveb, uzavřené mezi Obcí Pátek a společností REA 2007, s.r.o., se sídlem

           Praha 4, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

           Dále zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej zbylých pozemků

           v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“ jedinému zájemci, společnosti REA 2007, s.r.o.,             

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále schválilo záměr odkoupit od společnosti REA 2007, s.r.o. 

           pozemky, na nichž se komunikace nachází, a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi

           uveřejnit tento záměr na úřední desce.

        

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo stav zpracovávání žádosti o dotaci z prostředků

           Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na kofinancování vlastních  

           zdrojů na výstavbu vodovodu Pátek – II. etapy.

           

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo harmonogram zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek na I. pololetí roku 2010 na tyto dny:

                                         26.1.2010 v 18.30 hodin

                                         23.2.2010 v 18.30 hodin

                                         23.3.2010 v 18.30 hodin

                                         27.4.2010 v 18.30 hodin

                                         25.5.2010 v 18.30 hodin

                                                       29.6.2010 v 18.30 hodin

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku k 31. 12. 2009

           a pro její provedení schválili toto složení inventarizačních komisí:

a)      Hlavní komise: p., Iveta Zikmundová, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák      

                       b)  OÚ: p. Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

        c)  Knihovna: p. Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

        d)  Hasičská zbrojnice a KOS: p. Petr Peřina, Stanislav Bukovjan

        e)  Mateřská školka Pátek: p. Jindřich Hněvsa, Květoslava Fadrhoncová

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí změnu č. 2 ÚPO Odřepsy.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku

           ve výši 2.000,-- Kč Českému svazu chovatelů v Pátku a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem.

                       

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Ing. Kristiny Nowotné o pronájem, popřípadě

           odkoupení, pole č. 389/2 a 389/4 a tuto zamítlo.

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jiřího Vokolka o prodloužení nájmu obecní

            váhy, tuto schválilo a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem nové nájemní

            smlouvy na dobu neurčitou.

    

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Josefa Hotovce o povolení zpevnění vjezdu

            před nemovitostí čp. 106 a tuto schválilo.

        

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2010

            a tento vzalo na vědomí.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 7. 12. 2009

            a návrhy na Rozpočtové opatření č. 8/2009, Rozpočet na rok 2010 a Rozpočtový 

            výhled na roky 2010 až 2013 a po doplnění tyto materiály schválilo.

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost obce o bezúplatný převod pozemku

            pp. č. 640/4 o výměře 65 m2 v katastrálním území Pátek u Poděbrad a pověřilo

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem a předáním na Úřad pro zastupování státu

            ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nymburk.

         

ad 16/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu obce

            Pátek, týkající se možnosti využití pozemků PK č. 292/1 a 326/2 v k. ú. Pátek

            pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

            Dále zastupitelstvo obce udělilo souhlas společnosti TCN nová energie s.r.o. k podání

            žádosti na ČEZ a.s. o vyjádření k investičnímu záměru výstavby FVE na pozemcích

            PK č. 326/2 a 292/1 v k.ú. Pátek.

                                                           

ad 17/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení Mateřské školy Pátek  o uzavření

 ve dnech 23. 12. 2009 až 1. 1. 2010.

 

ad 18/   Diskuse:

             V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad 19/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

             ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák      

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 22. 12 . 2009

 

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 24. 11. 2009

     Usnesení č.  2 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

              24. 11. 2009.

              Hlasování:  7 hlasů pro                                                         

 

 4. Lokalita Z2/F

     Usnesení č.  3 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení stavby komunikace

             v lokalitě „V Ohrádkách“ od společnosti REA 2007 s.r.o. za dohodnutou kupní cenu

             ve výši 15.000,-- Kč a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro                      1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

     Usnesení č.  4 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení sítě veřejného

             osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě „V Ohrádkách“ od společnosti REA 2007

             s.r.o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 14.785,-- Kč a pověřuje starostu p. Jiřího

             Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro                      1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

     Usnesení č.  5 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení stavby vodovodu

             a kanalizace v lokalitě „V Ohrádkách“ od společnosti REA 2007 s.r.o. za dohodnutou

             kupní cenu ve výši 962.000,-- Kč za vodovod a 925.500,-- Kč za kanalizaci

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.               

             Hlasování:   6 hlasů pro                       1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

      Usnesení č.  6 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Pátek:

 1. pozemkové parcely č. 584/58 – orná půda o výměře 606 m2
 2. pozemkové parcely č. 584/59 – orná půda o výměře 205 m2
 3. pozemkové parcely č. 584/61 – orná půda o výměře 222 m2
 4. pozemkové parcely č. 584/62 – orná půda o výměře 768 m2
 5. pozemkové parcely č. 584/75 – orná půda o výměře 519 m2
 6. pozemkové parcely č. 584/77 – orná půda o výměře 13 m2
 7. pozemkové parcely č. 584/95 – orná půda o výměře 607 m2
 8. pozemkové parcely č. 584/97 – orná půda o výměře 534 m2
 9. pozemkové parcely č. 584/105 – orná půda o výměře 484 m2
 10. pozemkové parcely č. 584/107 – orná půda o výměře 506 m2
 11. pozemkové parcely č. 584/116 – orná půda o výměře  461 m2
 12. pozemkové parcely č. 584/117 – orná půda o výměře 2 m2
 13. pozemkové parcely č. 584/119 – orná půda o výměře 477 m2
 14. pozemkové parcely č. 584/128 – orná půda o výměře  27 m2
 15. pozemkové parcely č. 584/130 – orná půda o výměře 449 m2
 16. pozemkové parcely č. 584/138 – orná půda o výměře 57 m2
 17. pozemkové parcely č. 584/140 – orná půda o výměře  420 m2
 18. pozemkové parcely č. 584/148 – orná půda o výměře 87 m2
 19. pozemkové parcely č. 584/150 – orná půda o výměře 391 m2
 20. pozemkové parcely č. 584/159 – orná půda o výměře  244 m2
 21. pozemkové parcely č. 584/161 – orná půda o výměře 126 m2
 22. pozemkové parcely č. 584/163 – orná půda o výměře 345 m2

jedinému zájemci společnosti REA 2007 s.r.o. za dohodnutou cenu 4.530.000,-- Kč

a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

            Hlasování:   6 hlasů pro                    1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

     Usnesení č.  7 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr odkoupit pozemky, nacházející se

              pod komunikacemi v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“, a to:  pozemkové parcely číslo          

              584/1, 584/36, 584/42, 584/44, 584/45, 584/46, 584/47, 649/6, 649/7, 649/8,             

              584/37, 584/38, 584/39, 584/192, 584/193, 584/194, 584/195, 584/196.

              Hlasování:  5 hlasů pro                2 se zdrželi (p. Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk)

 

5. Vodovod Pátek – II. etapa

     Usnesení č.  8 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

             břemene uzavřenou mezi Obcí Pátek a Povodím Labe, státním podnikem, Hradec

             Králové, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 6. Harmonogram zasedání zastupitelstva obce

      Usnesení č.  9 – 13 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek

            v I. pololetí 2010, a to:

                                         26.1.2010 v 18.30 hodin

                                         23.2.2010 v 18.30 hodin

                                         23.3.2010 v 18.30 hodin

                                         27.4.2010 v 18.30 hodin

                                         25.5.2010 v 18.30 hodin

                                                        29.6.2010 v 18.30 hodin

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

 7. Inventury 2009

      Usnesení č.  10 – 13 / 2009

Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventarizační komise v tomto složení:

           Hlavní komise: p. Iveta Zikmundová, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

           OÚ: p. Jaroslav Pražák, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková

        Knihovna: p. Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

        Hasičská zbrojnice: p. Petr Peřina, Stanislav Bukovjan

        Mateřská školka Pátek: p. Jindřich Hněvsa, Květoslava Fadrhoncová

                       Hlasování:  7 hlasů pro

 

 8. Změna č. 2 Územního plánu obce Odřepsy

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Změnu č. 2 Územního plánu obce Odřepsy.

 

 9. Český svaz chovatelů

     Usnesení č. 11 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek na činnost ve výši 2.000,-- Kč

             Českému svazu chovatelů v obci Pátek.

             Hlasování:    7 hlasů pro 

 

10. Žádost o pronájem pozemků

      Usnesení č. 12 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek neuvažuje o změně nájemce pozemků p.č. 389/2 a 389/4

             ani o jejich prodeji.

             Hlasování:    6 hlasů pro             1 se zdržel (p. Petr Peřina)

 

11. Žádost o prodloužení nájmu

      Usnesení č. 13 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o pronájmu obecní váhy na dobu

              neurčitou s ročním poplatkem 35.140,-- Kč uzavřenou mezi Obcí Pátek a panem

              Jiřím Vokolkem a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

              Hlasování:   7 hlasů pro  

 

12. Žádost o zpevnění vjezdu

      Usnesení č. 14 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zpevněním vjezdu na obecním pozemku

             před nemovitostí čp. 106.

             Hlasování:    7 hlasů pro

      

13. Rozpočet na rok 2010 – Svazek obcí NY-KO

               Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO

               na rok 2010.             

 

14. Zápis finančního výboru

               Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru

               ze dne 7. 12. 2009.

 

      Usnesení č. 15 – 13 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2009.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 16 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet na rok 2010 v paragrafovém členění

              jako schodkový a k jeho krytí budou použity přebytky z minulých let.

              Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 17 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013.

              Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

15. Převod pozemku

      Usnesení č. 18 – 13 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost obce o bezúplatný převod pozemku

               pp. č. 640/4 o výměře 65 m2 v katastrálním území Pátek u Poděbrad a pověřuje

               starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem a předáním na Úřad pro zastupování státu

               ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nymburk.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

16. Územní plán obce Pátek

      Usnesení č. 19 – 13 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu obce 

            Pátek, týkající se možnosti využití pozemků PK č. 292/1 a 326/2 v k. ú. Pátek

            pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 20 – 13 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek uděluje souhlas společnosti TCN nová energie s.r.o.

            k podání žádosti na ČEZ a.s. o vyjádření k investičnímu záměru výstavby FVE           

            na pozemcích PK č. 326/2 a 292/1 v k.ú. Pátek.

            Hlasování:   7 hlasů pro   

 

 

17. Různé

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pátek o uzavření

             v době vánočních svátků.

 

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek