Zápis č. 12/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 24.11.2009

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, 

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:         p. Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek, Ing. Richard David, PaedDr. Petr Diviš

 

 

Program:

                  1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 27.10.2009

            4.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

            5.    Akce „Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny“

            6.    Akce „Oprava kakpličky“

            7.    Akce „Cyklostezka“

            8.    Lokalita Z2/F

            9.    Lokalita Z2/D

          10.    Územní plán obce Pátek

          11.    Vodovod Pátek – II. etapa

          12.    Žádost Obce Úmyslovice

          13.    Rozpočtové opatření č. 7/2009

          14.    Odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen -  

                   Telefónica O2

          15.    Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010

          16.    Smlouva o zprostředkování kulturní akce

          17.    Místní knihovna – darovací smlouvy

          18.    Elektronická spisová služba

          19.    Zápis č. 3/2009 – Svazek obcí NY-KO

          20.    Pronájem obecní váhy

          21.    Různé

          22.    Diskuse

          23.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           27.10.2009.

 

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo nabídku dotačních titulů z prostředků EÚ pro rok

           2010 a rozhodlo podat žádost o dotaci na akci „Modernizace a zvýšení kapacity

           Mateřské školy Pátek“ (reg. č. 10aPOP ). Současně pověřilo starostu obce p. Jiřího 

           Buluška podpisem této žádosti, včetně povinných příloh a čestných prohlášení.

           Zastupitelstvo obce dále rozhodlo spolufinancovat tento projekt z rozpočtu obce

           ve výši 20% celkových nákladů 17.219.057,-- Kč, a to částkou 3.443.811,-- Kč,

           která bude v případě podpisu smlouvy o poskytnutí dotace vyčleněna na zvláštní účet.

           Pro zpracování všech podkladů, nutných k žádosti o dotaci, zastupitelstvo obce

           projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 013/2007, uzavřený

           mezi Obcí Pátek a společností MAVAB Consulting spol. s r.o., a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního

           programu FROM Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce obecního úřadu

           a knihovny“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů

           souvisejících s podáním této žádosti.

          

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu

           kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní kapličky a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti.    

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo přípravy na vybudování cyklostezky mezi obcí Pátek

           a městem Poděbrady. Za tímto účelem schválilo Smlouvu o výpůjčce na pozemky:

  - parc.č. 636 o výměře 65 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1 v katastru 

    vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

    Nymburk,

  - parc.č. PK 637/1 o výměře 244 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V.

    č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro 

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 637/2 o výměře 230 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 507 o výměře 4384 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 638 o výměře 6569 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. PK 634/2 o výměře 1345 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na

    L.V. č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro 

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. PK 512 o výměře 4384 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V.

    č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

           uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem. Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o partnerství,

           uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady v souladu s ustanovením § 51 zák. č.

           40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolu-

           práce při přípravě a realizaci projektu města Poděbrady „Na kole po stopách Matěje 

           Rösslera“, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo průběh prací v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo současný stav prací v lokalitě Z2/D.

                       

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo postup prací na územním plánu obce Pátek.

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky

            o poskytnutí dotace na akci „Pátek – vodovod – II. etapa“ č. 129182-1208 ve výši

            8.280.000 Kč na pořízení a podmínky čerpání těchto prostředků a rozhodlo podmínky

            akceptovat a dotaci přijmout. Dále projednalo možnost kofinancování vlastních zdrojů

            z prostředků Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a rozhodlo podat

            žádost o dotaci z tohoto fondu ve výši 1 milion Kč a pověřilo starostu p. Jiřího

            Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti.    

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce Úmyslovice o příspěvek na provoz MŠ

            Úmyslovice za děti s platným trvalým pobytem v obci Pátek a rozhodlo, na základě

            zjištění v MŠ Pátek a předložených podkladů z MŠ Úmyslovice, přispět celkovou

            částkou 4.824,-- Kč.

        

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10.11.2009

            a návrh Rozpočtového opatření č. 7/2009 a po doplnění toto opatření schválilo.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení společnosti Telefónica

            O2 Czech Republic, a.s., o odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

            věcných břemen, schválené zastupitelstvem obce Pátek dne 26. 3. 2009.

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 318/2009, uzavřenou

            mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010,

            a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

         

ad 16/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zprostředkování kulturní akce

            na zajištění komorního koncertu v místním kostelíčku dne 12. 12. 2009, uzavřenou

            mezi Obcí Pátek a společností Domovem české hudby o.p.s. Praha, a pověřilo starostu

            p. Jiřího Buluška jejím podpisem. Zastupitelstvo obce dále rozhodlo přispět na tuto  

            akci z rozpočtu pro rok 2009 částkou 10.000,-- Kč. 

 

ad 17/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto darovací smlouvy:

-         č. 6/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Petrou Fidrmucovou na knihy v hodnotě 5.040,-- Kč

-         č. 7/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Milanem Dostálem na knihy v hodnotě 2.405,-- Kč

a pověřilo p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem

  

ad 18/  Zastupitelstvo obce projednalo  možnost získání finanční podpory z Integrovaného

            operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu a elektronické spisové služby

            a rozhodlo požádat o ni prostřednictvím Města Poděbrady.   

 

ad 19/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis č.3/2009 z jednání správní a dozorčí rady Svazku    

            obcí NY-KO z 29.10.2009. Z důvodu zavedení známkového systému svozu komunál-  

            ního odpadu rozhodlo zavést od 1.1.2010 evidenci nádob dle čísel popisných. 

ad 20/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr nabídnout k pronájmu prostory

             obecní váhy.

 

ad 21/   Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo rostoucí zájem občanů o systém služeb poskytovaných Centrem sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

 

 

ad 22/   Diskuse:

             V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad 23/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

             ukončil.

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24. 11 . 2009

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 27. 10. 2009

     Usnesení č.  2 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 

              27. 10. 2009.

              Hlasování:  6 hlasů pro                 1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)                                       

 

 4. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

     Usnesení č.  3 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace

             a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“ (reg. č. 10aPOP ) a současně pověřuje

             starostu obce p. Jiřího Buluška podpisem této žádosti včetně povinných příloh

             a čestných prohlášení.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  4 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek tímto schvaluje spolufinancování projektu „Modernizace

             a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“ (reg. č. 10aPOP )  z rozpočtu obce ve výši

             20% celkových nákladů 17.219.057,-- Kč.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyčlenění částky 3.443.811,- Kč, odpovídající

             20% celkových způsobilých výdajů na projekt, z rozpočtu obce na zvláštní účet,

             který bude zřízen v případě podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  6 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 013/2007,

             uzavřený mezi Obcí Pátek a společností MAVAB Consulting spol. s r.o., a pověřuje 

             starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 5. Akce „Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny“

      Usnesení č.  7 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu

             FROM Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce obecního úřadu a knihovny“

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících

             s podáním této žádosti.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 6. Akce „Oprava kapličky“

      Usnesení č.  8 – 12 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu

            kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní kapličky a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti.    

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

 7. Akce „Cyklostezka“

      Usnesení č.  9 – 12 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o výpůjčce na pozemky:

  - parc.č. 636 o výměře 65 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1 v katastru 

    vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

    Nymburk,

  - parc.č. PK 637/1 o výměře 244 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V.

    č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro 

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 637/2 o výměře 230 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 507 o výměře 4384 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. 638 o výměře 6569 m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V. č. 1

    v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

    Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. PK 634/2 o výměře 1345 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na

    L.V. č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro 

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

  - parc.č. PK 512 o výměře 4384 m2, v k.ú. a v obci Pátek u Poděbrad zapsaný na L.V.

    č. 1 zapsaný ve zjednodušené evidenci v vedeném u Katastrálního úřadu pro

    Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

            uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

            jejím podpisem.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 10 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí 

             Pátek a Městem Poděbrady v souladu s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb.,

             Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolupráce při  

             přípravě a realizaci projektu města Poděbrady „Na kole po stopách Matěje Rösslera“,

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 8. Lokalita Z2/F

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí průběh prací v lokalitě Z2/F

             „V Ohrádkách“.

       

9. Lokalita Z2/D

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí současný stav prací v lokalitě Z2/D.

 

10. Územní plán obce Pátek

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí postup prací na územním plánu obce Pátek.

 

11. Vodovod Pátek – II. etapa

      Usnesení č. 11 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 1 milion Kč

              z prostředků Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Pátek –

              vodovod – II. etapa“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech

              dokumentů souvisejících s podáním žádosti.

              Hlasování:   7 hlasů pro  

 

      Usnesení č. 12 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek  souhlasí s podmínkami čerpání dotace na akci „Pátek –

             vodovod – II. etapa“, uvedenými v Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České

             republiky o poskytnutí dotace č. 129182-1208, ve výši 8.280.000 Kč na pořízení

             a dotaci přijímá.      

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Žádost Obce Úmyslovice

      Usnesení č. 13 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek z rozpočtu obce za umístění 1 dítěte

             s platným trvalým pobytem v obci Pátek v I. pololetí 2009 v MŠ Úmyslovice ve výši

             4.824,-- Kč.

             Hlasování:    7 hlasů pro

  

13. Rozpočtové opatření č. 7/2009

       Usnesení č. 14 – 12 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2009.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

14. Odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen–Telefónica O2

               Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení společnosti Telefónica O2

               Czech Republic, a.s., o odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

               věcných břemen, schválené zastupitelstvem obce Pátek dne 26. 3. 2009.

 

15. Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010

       Usnesení č. 15 – 12 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu č. 318/2009, uzavřenou

               mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010,

               a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

16. Smlouva o zprostředkování kulturní akce

      Usnesení č. 16 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zprostředkování kulturní akce

              na zajištění komorního koncertu v místním kostelíčku dne 12. 12. 2009, uzavřenou

              mezi Obcí Pátek a společností Domovem české hudby o.p.s. Praha, a pověřuje 

              starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 17 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje finanční příspěvek na tuto akci z rozpočtu

              pro rok 2009 ve výši 10.000,-- Kč.

              Hlasování:   7 hlasů pro   

 

 

17. Místní knihovna – darovací smlouvy

       Usnesení č. 18 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje darovací smlouvu č. č. 6/2009 uzavřenou mezi

              Místní knihovnou Pátek a p. Petrou Fidrmucovou na knihy v hodnotě 5.040,-- Kč

              a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 19 – 12 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje darovací smlouvu č. č. 7/2009 uzavřenou mezi

              Místní knihovnou Pátek a p. Milanem Dostálem na knihy v hodnotě 2.405,-- Kč

              a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

18.  Elektronická spisová služba

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu,

             který pro vedení agend využívá informační systém MUNIS.

 

       Usnesení č. 20 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické

             spisové služby MUNIS prostřednictvím Města Poděbrad v souladu s podmínkami 

             Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb

             eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové

             služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 21 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška sdělením tohoto

             usnesení Městu Poděbrady a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy

             podávat.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

19. Zápis č. 3/2009 – Svazek obcí NY-KO

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis č.3/2009 z jednání správní a dozorčí

             rady Svazku obcí NY-KO ze dne 29.10.2009

               

       Usnesení č. 22 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá místostarostce p. Ivetě Zikmundové zajistit 

             k 31. 12. 2009 zavedení evidence nádob na směsný komunální odpad dle čísel

             popisných.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

20. Pronájem obecní váhy

      Usnesení č. 23 – 12 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr nabídnout k pronájmu prostory obecní

             váhy a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit to na úřední desce.

             Hlasování:   7 hlasů pro

    

21. Různé

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o rostoucím  zájmu občanů

             o systém služeb poskytovaných Centrem sociálních zdravotních služeb Poděbrady

             o.p.s.

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek