Zápis č. 11/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27.10.2009

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,  Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p. Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 29.9.2009

            4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 1.10.2009

            5.    Vodovod Pátek – II. etapa

            6.    Lokalita Z2/F

            7.    Lokalita Z2/D

            8.    Smlouva -  Myslivecké sdružení Pátek

            9.    Smlouva – TJ Pátek

          10.    Žádost o odkoupení pozemku 44/1 a 242 k. ú. Pátek

          11.    Žádost Obce Úmyslovice

          12.    Zpráva Kontrolního a Finančního výboru obce Pátek

          13.    Zřizovací listina MŠ Pátek

          14.    Havarijní stav stromů na veřejných prostranstvích

          15.    Návrh vlajky obce Pátek

          16.    Různé

          17.    Diskuse

          18.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

           29.9.2009.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis z mimořádného zasedání

           zastupitelstva obce ze dne 1.10.2009.

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo stav dotačního řízení pro stavbu „Vodovod Pátek –

           II. etapa“ a konstatovalo, že obec obdržela podepsanou smlouvu na dotaci ze strany

           Středočeského kraje a čeká na smlouvu z ministerstva zemědělství.               

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo postup prací v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“

           a konstatovalo, že úspěšně proběhla kolaudace inženýrských sítí. Dále vzalo

           na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška, že projednal se zástupcem investora

           technické zabezpečení dodržování hygienických potřeb na staveništi.   

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zastavovací studii pro lokalitu Z2/D

           a rozhodlo zadat zpracování geometrického plánu pro tuto lokalitu.

 

ad  8/  Projednání tohoto bodu, ani hlasování k němu, se nezúčastnil p. Luboš Vaněk z důvodu        

           střetu zájmů.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

           ve výši 18.500,-- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Pátek,

           IČO 65742532, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu na pozemkovou           

           parcelu č. 592/2 – ostatní plocha o výměře 20 m2, uzavřenou mezi Obcí Pátek

           a Tělovýchovnou jednotou Pátek, IČO 45826641, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem.

            

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Miroslava Čapka, Minidova 183, 290 01

           Poděbrady, o odkoupení pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 3470 m2 a stavební

           parcely č. 242 o výměře 44 m2, a tuto zamítlo.

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Obce Úmyslovice o příspěvek na provoz

            MŠ Úmyslovice za děti s platným trvalým pobytem v obci Pátek a uložilo starostovi

            p. Jiřímu Buluškovi prověřit, ve spolupráci s ředitelkou MŠ Pátek, zda se jedná

            o odmítnuté uchazeče o umístění v místní MŠ.

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledku

            dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2009, jejíž součástí je zpráva

            o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za toto období, a tuto vzalo

            na vědomí. Dále projednalo a vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání

            hospodaření obce Pátek za rok 2009, provedeného pracovníky  Odboru finanční

            kontroly KÚ Středočeského kraje.

        

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e)

            zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů

            a ve smyslu zákonů č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších

            předpisů, zákona č. 477/2008 Sb. a podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

            listinu pro již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Pátek“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, na základě posouzení dendrologa, vykácení

            životu nebezpečných stromů na veřejných prostranstvích a místním hřbitově

            a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou sepsáním žádosti o povolení kácení. 

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo předběžné návrhy obecní vlajky a rozhodlo zveřejnit

            ve vánočním vydání Páteckého plátku anketu pro výběr definitivní podoby.

         

ad 16/  Různé:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

ad 17/ Diskuse:

-         Paní Iveta Zikmundová informovala zastupitelstvo obce o chybě vzniklé v tiskárně při tisku Páteckého plátku

-         Pan Luboš Vaněk informoval o zcizení dopravního značení vymezujícího cyklostezku.

-         Paní Iveta Zikmundová informovala o stížnostech obyvatel na parkování vozidel před nemovitostí čp. 160.

 

 

ad 18/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák      

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27. 10 . 2009

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

3. Kontrola projednání zápisu ze dne 29. 9. 2009

     Usnesení č.  2 – 11 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne  

              29. 9. 2009.

              Hlasování:  6 hlasů pro                                        

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 1. 10. 2009

     Usnesení č.  3 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva

             obce ze dne 1. 10. 2009

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

 5. Vodovod Pátek – II. etapa

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí stav dotačního řízení pro stavbu „Vodovod

             Pátek – II. etapa“.

 

 6. Lokalita Z2/F

              Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí postup prací v lokalitě Z2/F

              „V Ohrádkách“.

 

 7. Lokalita Z2/D

     Usnesení č.  4 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zastavovací studii pro lokalitu Z2/D.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

      Usnesení č.  5 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zadáním zpracování geometrického plánu

             pro lokalitu Z2/D.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 8. Smlouva -  Myslivecké sdružení Pátek

     Usnesení č.   6 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 18.500,-- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Pátek,

             IČO 65742532, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování: 5 hlasů pro                

 

  9. Smlouva – TJ Pátek

     Usnesení č.   7 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Darovací smlouvu na pozemkovou parcelu

             č. 592/2 – ostatní plocha o výměře 20 m2, uzavřenou mezi Obcí Pátek

             a Tělovýchovnou jednotou Pátek, IČO 45826641, a pověřuje starostu p. Jiřího  

             Buluška jejím podpisem.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

10. Žádost o odkoupení pozemku 44/1 a 242 k. ú. Pátek

      Usnesení č.  8 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost p. Miroslava Čapka, Minidova 183,

             290 01 Poděbrady, o odkoupení pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 3470 m2

                   a stavební parcely č. 242 o výměře 44 m2.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

11. Žádost Obce Úmyslovice

      Usnesení č.  9 – 11 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek  ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi prověřit,

             ve spolupráci s ředitelkou MŠ Pátek, zda se jedná o odmítnuté uchazeče o umístění

             v místní MŠ.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

12. Zpráva Kontrolního a Finančního výboru obce Pátek

              Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu kontrolního a finančního výboru

              o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2009, jejíž součástí

              je zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za toto období.

 

              Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

              obce Pátek za rok 2009, provedeného pracovníky  Odboru finanční kontroly KÚ

              Středočeského kraje.

 

13. Zřizovací listina MŠ Pátek

       Usnesení č. 10 – 11 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e)

               zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů

               a ve smyslu zákonů č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších

               předpisů, zákona č. 477/2008 Sb. a podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

               listinu pro již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Pátek“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

14. Havarijní stav stromů na veřejných prostranstvích

       Usnesení č. 11 – 11 / 2009      

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje na základě posouzení dendrologa, vykácení

               životu nebezpečných stromů na veřejných prostranstvích a místním hřbitově

               a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou sepsáním žádosti o povolení  

               kácení. 

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

15. Návrh vlajky obce Pátek

       Usnesení č. 12 – 11 / 2009

               Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s uspořádáním ankety k výběru vlajky obce Pátek

               a jejím vyhlášením ve vánočním Páteckém plátku.

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

16. Různé

      V tomto bode nebyly žádné příspěvky.

 

17. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí jednotlivé diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek