Zápis č. 10/2009

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 1.10.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa , Marcela Miarková, Petr Peřina,

                               Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Program:

 

                 1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Vodovod Pátek – II. etapa

            4.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jediný bod programu mimořádného

           zasedání.

     

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č. 3499/OŽP/2009 o poskytnutí

           finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1.380.000,-- Kč

           na spolufinancování stavby „Pátek – vodovod – II. etapa“, uzavřenou mezi Obcí Pátek 

           a Středočeským krajem, zastoupeným Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana

           Středočeského kraje, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

                

ad 4/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

          ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 1.10. 2009

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 10 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje jediný bod programu mimořádného zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

3. Vodovod Pátek – II. etapa

     Usnesení č. 2 – 10 / 2009

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 3499/OŽP/2009 o poskytnutí

             finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1.380.000,-- Kč

             na spolufinancování stavby „Pátek – vodovod – II. etapa“, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a Středočeským krajem, zastoupeným Ing. Milošem Peterou, náměstkem

             hejtmana Středočeského kraje, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování: 7 hlasů pro

   

      

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                            Iveta Zikmundová

 

Starosta :                             Jiří Bulušek