Zápis č. 1/2009

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27.1.2009

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                               Iveta Zikmundová

 

Omluveni:        p. Jindřich Hněvsa

 

Nepřítomni:      p. Petr Peřina

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek,

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 16. 12. 2008

4.      Inventura majetku za rok 2008

5.      Akce „Vodovod Pátek  - II. etapa, řad B“

6.      „KOS“ – prodej nemovitosti

7.      Zápis z pracovní porady

„Propagace a zviditelnění Labsko-Cidlinské oblasti“

8.      Žádost o schválení vybudování chodníku

9.      Žádost Svazu tělesně postižených ČR o.s.

10.  Různé

11.  Diskuse

12.  Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad 1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad 2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo programu zasedání.

        

ad 3/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva

         obce ze dne 16. 12. 2008.

 

ad 4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek

         a Mateřské školy Pátek za rok 2008.

 

ad 5/ Starosta, p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o ukončení akce

          „Vodovod Pátek  –  II. etapa, řad B“ a předání Závěrečného vyhodnocení

          stavby na Krajský úřad Středočeského kraje dne 9.1.2009.

 

ad 6/ Starosta, p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci s prodejem

                        objektu KOS.

              ad 7/  Starosta, p. Jiří Bulušek  seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem z pracovní

                        porady zástupců obcí „Propagace a zviditelnění Labsko – Cidlinské oblasti,

                        konané dne 8.1.2009 v Opolanech.                   

 

               ad 8/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Žádost p. Pavla Svobody, Pátek č.p. 215,

                        290 01 Poděbrady, o vybudování zpevněného chodníku na obecním pozemku,

                        který bude vybudován na vlastní náklady, z důvodu zlepšení jízdy dětského

                        kočárku.

 

               ad 9/ Zastupitelstvo obce pojednalo Žádost Svazu tělesně postižených v České

                        republice, o.s. místní organizace Poděbrady, K.Čapka 794/III, 290 01

                        Poděbrady,  IČO: 865 95 521 o finanční příspěvek a rozhodlo z důvodu

                        nesnadné kontrolovatelnosti poskytnuté dotace finanční příspěvek neschválit.

 

ad 10/ Různé:

 

 -    Starosta, p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou společnosti

      ZEA Světice a.s., V Zahrádkách 170, Světice, 250 01 Říčany u Prahy,

      IČO: 616729998, která vyrábí plastové štítky a čísla k označení hrobů.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo o ukončení akce „Čištění části melioračního

      systému Humenné“, která je ve vlastnictví Obce Pátek.

Zbylý úsek je plně v kompetenci Zemědělské správy a bude vyčištěn v průběhu roku 2009.

-         Pan Luboš Vaněk informoval zastupitelstvo obce o stavu lesa ve Vršálích.

Zastupitelstvo rozhodnuto uveřejnit  záměr nakládání s prořezanými stromky

v místním časopisu Pátecký plátek .

 

             ad 11/ Diskuse: Diskusní příspěvky nebyly.

 

             ad 12/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup

                        a zasedání ukončil.

 

 

 

            Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

           Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

                                                  Iveta Zikmundová

 

          Starosta:                           Jiří Bulušek

 

    

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27.1.2009

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 1 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání

                           Hlasování:  5 hlasů pro

 

               3. Kontrola projednání zápisu ze dne 16.12. 2008

    Usnesení č. 2 – 1 / 2009

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

            obce ze dne 16.12. 2008.

            Hlasování:  5 hlasů pro        

 

4.   Inventura majetku za rok 2008

      Usnesení č. 3 – 1 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventury majetku Obce Pátek

              a Mateřské školy Pátek za rok 2008.

              Hlasování:  5 hlasů pro

 

5. Žádost o schválení vybudování chodníku

                     Usnesení č. 4 – 1 / 2009

                             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Žádost p. Pavla Svobody, Pátek

                             č.p. 215, 290 01 Poděbrady o vybudování zpevněného chodníku na

                             obecním pozemku, který bude vybudován na vlastní náklady, z důvodu

                             zlepšení jízdy dětského kočárku.

              Hlasování : 5 hlasů pro

 

6. Žádost Svazu tělesně postižených ČR o.s.

    Usnesení č. 5 – 1 / 2009

                             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost o finanční příspěvek Svazu

                             tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Poděbrady,

                             K.Čapka  794/III, 290 01 Poděbrady,  IČO: 521, z důvodu nesnadné

                             kontrolovatelnosti poskytnuté dotace.

            Hlasování: 5 hlasů pro     

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu :          Marcela Miarková

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek