Zápis č. 9 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.8.2008

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina od bodu 4d,

                          Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a projednání zápisu ze dne 15.7.2008

4.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

5.      Akce „Ekofarma Pátek“

6.      Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

7.      Žádost občanského sdružení PeLaSe

8.      Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Pátek

9.      Dodatek k nájemní smlouvě na pozemky – Poděbradská blata a.s.

10.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Obec Kouty

11.  Rozpočtové opatření č. 3

12.  MŠ Pátek – konkurz

13.  SDH – koncepce práce

14.  Různé

15.  Diskuse

16.  Závěr

 

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne  

           15.7.2008.

 

ad  4a/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na stavbu „Vodovod

            Pátek  –  II. etapa - řad B“, mezi zhotovitelem stavby firmou PROSTAV, s.r.o.,

            Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO:25105914 a Obcí Pátek a pověřilo

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 4b/  Zastupitelstvo obce přistoupilo k otevření jediné obálky na veřejnou zakázku malého

            rozsahu č.3/2008 na akci „Vodovodní přípojky Pátek – II.etapa - řad B“, které se

            zúčastnila jako jediná firma PROSTAV, s.r.o., IČO: 251 05 914, v cenové nabídce

            613 130,- Kč včetně DPH.Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat firmu PROSTAV, s.r.o.   

            Poděbrady, Na Chmelnici 533, 290 01 Poděbrady, IČO: 251 05 914, jako dodavatele

            stavby „Vodovodní přípojky Pátek - II. etapa - řad B“.

 

 

ad 4c/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši příspěvku od občanů na vodovodní

           přípojky ve výši 10.000,-Kč pro celou stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“.

.

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Kupní smlouvu mezi Obcí Pátek

           a manželi JUDr. Martou Stejskalovou a Prof. Luborem Stejskalem, DrSc, bytem

           Pražská 46, 290 01 Poděbrady, na odkoupení pozemků p.č. 318/5, 624/4 a 349/9 ,

           pro akci „Ekofarma Pátek“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

ad 6/   Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2/F

           „V Ohrádkách“.

 

ad 6a/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

           o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem

          Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 272 324 2, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška 

           jejím podpisem.

 

ad 6b/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Souhlasné prohlášení mezi Obcí Pátek 

           a firmou AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČO: 451 499 09,

           k umístění energetického zařízení na nemovitosti pro stavbu Pátek, kabel VN, TS,

           kabel NN pro p.p.č. 584/48 – 190, a  pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem

          

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo stanovisko občanského sdružení PeLaSe o.s. Senice

           k návrhu smlouvy o povolení umístit antény pro místní síť WiFi na střechu střediska

           DIAKONIE  v Pátku čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek,

           a rozhodlo ponechat Usnesení č. 7 - 8 / 2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne

           15.7.2008 v původním znění.

 

ad 8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové finanční

         dotace  TJ Pátek, IČO: 458 266 41,na výstavbu díla „Sociální zařízení – fotbalové  

          kabiny“, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

ad 8a/ Zastupitelstvo obce projednalo schválilo Smlouvu o poskytnutí finanční dotace

          TJ Pátek, IČO: 458 266 41, na tyto účely:

          údržba fotbalového hřiště,

          údržba techniky,

          pronájem ledové plochy,

          sportovní pomůcky,

          a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek k nájemní smlouvě na pozemky

           mezi Obcí Pátek a nájemcem Poděbradská blata, a.s. Kouty 50, 290 01 Poděbrady,

           IČO: 56 184 66, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dodatku.

 

ad 10/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

           břemene mezi Obcí Pátek o Obcí Kouty, Kouty 74, 290  01 Poděbrady,

           IČO: 0060406062, na „Výstavba vodovodu a kanalizace pro obec Kouty“,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 22.7.2008

           a schválilo rozpočtové opatření č.3.

 

ad 12/ Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce se situací v MŠ Pátek, především

           pak s odchodem p.Edity Hrdé z funkce ředitelky mateřské školy.

 

ad 12a/Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení konkursního řízení, v souladu s vyhláškou

           MŠMT č. 54/2005 Sb, na funkci ředitele Mateřské školy Pátek, Pátek 14, 290 01

           Poděbrady a určení dvou členů konkursní komise za Obec Pátek, ve složení: p. Iveta

           Zikmundová a p. Marcela Miarková.

 

ad 12b/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro p. Editu Hrdou za

            dlouholetou přínosnou práci ve funkci ředitelky Mateřské školy Pátek ve výši

            20.000,-Kč.

 

ad 13/  Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce s dosavadní i plánovanou činností

            SDH Pátek.

 

ad 14/  Různé

-         Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zvýšení platby za službu „hlášení místním

rozhlasem“ z původních 40,- na 200,-Kč pro reklamní účely s platností od 15.9.2008.

                       

ad 15/  Diskuse:

           - Pan Jaroslav Pražák vznesl dotaz na možnost vybudování cesty podél pravého břehu

              Sánské struhy na pozemcích ve vlastnictví Dr. Marka.

-Starosta p. Jiří Bulušek vznesl dotaz na možnost objednat pouťové atrakce na páteckou

  pouť a posvícení. Z důvodů častého odmítnutí ze stran provozovatelů atrakcí

  rozhodlo zastupitelstvo obce otisknout výzvu v místním časopise „Pátecký plátek“.

          

          

ad 16/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

             ukončil.

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26.8. 2008

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  9/ 2008,

                  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   6 hlasů pro

   

 

 3. Kontrola zápisu ze dne 24. 6. 2008

     Usnesení č.  2 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

               ze dne 15.7.2008

               Hlasování : 5 hlasů pro        1 se zdržel  ( p. Jaroslav Pražák )  

 

 

 4. Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

     Usnesení č.  3 – 9/ 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „Vodovod

            Pátek  –  II. etapa - řad B“ mezi zhotovitelem stavby firmou PROSTAV, s.r.o.,

            Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO:25105914, a Obcí Pátek, a pověřilo

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování: 6 hlasů pro          

 

 

      Usnesení č.  4 – 9/ 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo vybrat firmu PROSTAV, s.r.o. Poděbrady,

            Na Chmelnici 533, 290 01 Poděbrady, IČO: 251 05 914, jako dodavatele stavby

            „Vodovodní přípojky Pátek - II. etapa - řad B“. 

            Hlasování:  6 hlasů pro

   

 

        Usnesení č.  5 – 9/ 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schválilo výši příspěvku od občanů na vodovodní přípojky

              ve výši 10.000,-Kč pro celou stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“.

              Hlasování:  6 hlasů pro    1 se zdržel   ( p. Jiří Bulušek )

 

 

5. Akce „Ekofarma Pátek“

    Usnesení č. 6 – 9/2008

           Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Kupní smlouvu mezi Obcí Pátek a manželi

           JUDr. Martou Stejskalovou a Prof. Luborem Stejskalem, DrSc, bytem Pražská 46,

           290 01 Poděbrady, na odkoupení pozemků p.č. 318/5, 624/4 a 349/9, pro akci „Ekofarma

           Pátek“, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

           Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 6.   Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

       Usnesení č.  7 – 9/ 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

              o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

              se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 272 324 25, a pověřilo starostu

              p. Jiřího Buluška  jejím podpisem.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

         Usnesení č.  8 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Souhlasné prohlášení mezi Obcí Pátek 

               a firmou AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČO: 451 499 09,

               k umístění energetického zařízení na nemovitosti pro stavbu Pátek, kabel VN, TS,

               kabel NN pro p.p.č. 584/48 – 190, a  pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem

               Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

       7.  Žádost občanského sdružení PeLaSe

       Usnesení č.  9 – 9/ 2008

             Zastupitelstvo obce Pátek  rozhodlo ponechat Usnesení č. 7 - 8 / 2008 ze zasedání

             Zastupitelstva obce Pátek ze dne 15.7.2008 v původním znění.

             Hlasování :  6 hlasů pro   1 se zdržel ( p. Luboš Vaněk )

 

 

  8.  Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Pátek

       Usnesení č.  10 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové finanční

               dotace  TJ Pátek, IČO: 458 266 41, na výstavbu díla „Sociální zařízení – fotbalové

               kabiny“, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

               Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

        Usnesení č.  11 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Smlouvu o poskytnutí finanční dotace

               TJ Pátek, IČO: 458 266 41,na tyto účely:

               údržba fotbalového hřiště,

               údržba techniky,

               pronájem ledové plochy,

               sportovní pomůcky,

               a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

               Hlasování :  7 hlasů pro

  9. Dodatek k nájemní smlouvě na pozemky – Poděbradská blata a.s..

      Usnesení č.  12 – 9/ 2008

             Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Dodatek k nájemní smlouvě na pozemky

             mezi Obcí Pátek a nájemcem Poděbradská blata, a.s. Kouty 50, 290 01 Poděbrady,

             IČO: 56 184 66, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dodatku.

             Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

10.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Obec Kouty

         Usnesení č.  13 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

               břemene mezi Obcí Pátek o Obcí Kouty, Kouty 74, 290  01 Poděbrady,

               IČO: 0060406062, na akci „Výstavba vodovodu a kanalizace pro obec Kouty“

               a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

  11. Rozpočtové opatření č. 3

        Usnesení č.  14 – 9/ 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne   

               22.7.2008 a schválilo rozpočtové opatření č.3.

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

12.  MŠ Pátek – konkurz

         Usnesení č.  15 – 9/ 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek schválilo finanční dar pro p. Editu Hrdou za

               dlouholetou přínosnou práci ve funkci ředitelky Mateřské školy Pátek ve výši

               20.000,-Kč.

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

13.  Různé

Usnesení č.  16 – 9/2008

       Zastupitelstvo obce Pátek schválilo zvýšení platby za službu „hlášení místním

                rozhlasem“ z původních 40,- na 200,-Kč pro reklamní účely s platností od 15.9.2008.

                Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                        Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu :      Marcela Miarková

 

                      Iveta Zikmundová

 

Starosta :                      Jiří Bulušek