Zápis č. 8 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 15.7.2008

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Luboš Vaněk,

                               Iveta Zikmundová

 

Omluveni:         p. Jaroslav Pražák

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek, Stanislav Bukovjan

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a projednání zápisu ze dne 24.6.2008

4.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

5.      Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

6.      Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

7.      Žádost občanského sdružení PeLaSe

8.      Různé

9.      Diskuse

10.  Závěr

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne  

           24.6.2008.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu

           životního prostředí Středočeského kraje č. 2932/OŽP/2008 na projekt „Vodovod

           Pátek – II. etapa“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. Současně

           rozhodlo prodloužit termín pro podání nabídky na dodavatele stavby „Vodovodní

           přípojky“ do 26. 8. 2008

 

.ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední

           Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Pátek, kterým

           oznamuje důvod zamítnutí žádosti zpracované firmou MAVAB Consulting spol. s r.o.,

           IČO 27647986.

           Firma MAVAB Consulting spol. s r.o. předložila zastupitelstvu obce návrh dodatku

           ke Smlouvě o dílo č. 013/2007, kterým se zavazuje provést úpravu a aktualizaci žádosti

           o dotaci dle výše uvedeného oznámení tak, aby mohla být předána v termínu stanoveném

           ve II. výzvě pro předkládání regionálních projektů.. Tato úprava bude provedena

           bez nároku na odměnu.

           Zastupitelstvo obce Dodatek ke smlouvě o dílo č. 013/2007 schválilo a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška jeho  podpisem.

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo jedinou nabídku na odkoupení souboru pozemkových

           parcel č. 584/74, 584/91, 584/127, 584/137 a 584/147 v lokalitě „V Ohrádkách“ o celkové

           výměře 1.838 m2 za cenu 600,-- Kč/1 m2, a to od společnosti REA 2007 s.r.o.,

           IČO 278 78 449, Na Hřebenech II/1062, Praha 4, a tuto akceptovalo.

           Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej výše uvedených pozemkových

           parcel a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

          

ad  7/  Zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost občanského sdružení PeLaSe o.s. Senice

           o povolení umístit antény pro místní síť WiFi na střechu střediska DIAKONIE v Pátku

           čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek, doplněnou o stano-

           visko nájemce, tj. ČCE Libice nad Cidlinou.

           Zastupitelstvo obce tuto žádost schválilo a stanovilo roční poplatek za pronájem střechy

           ve výši 10.000,-- Kč. Současně pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem nájemní

           smlouvy.

 

ad  8/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje

o přidělení neinvestiční dotace pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů

pro rok 2008 ve výši 4.105,-- Kč a uložilo finančnímu výboru zapracovat ji

do rozpočtového opatření.

 

ad  9/  Diskuse:

           Nebyly žádné diskusní příspěvky

          

ad 0/   Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa

 

 

                                       Iveta Zikmundová

 

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 15. 7. 2008

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  8/2008

                  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   6 hlasů pro

 

     

 3. Kontrola zápisu ze dne 24. 6. 2008

     Usnesení č.  2 – 8 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

               ze dne 24. 6. 2008

               Hlasování : 6 hlasů pro          

 

 

 4 Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

     Usnesení č.  3 – 8 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 2932/OŽP/2008 o poskytnutí dotace

               z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 998.908,-- Kč na projekt

               „Vodovod Pátek – II. etapa“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování: 6 hlasů pro          

 

      Usnesení č.  4 – 8 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek prodlužuje termín pro podání nabídek na dodavatele stavby

               „Vodovod. přípojky – Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“ do 26. 8. 2008.

               Hlasování:  6 hlasů pro

   

 

 5.   Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

        Usnesení č.  5 – 8 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 013/2007

              uzavřený mezi Obcí Pátek a společností MAVAB Consulting spol. s r.o., IČO 27647986

              Praha 9, Lhotská 2204, PSČ 193 00, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

              podpisem.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 6.   Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

       Usnesení č.  6 – 8 / 200/

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej souboru pozemkových parcel č, 584/74,

              584/91, 584/127, 584/137 a 584/147 o celkové výměře 1.838 m2 za cena 600,-- Kč

              za 1 m2 společnosti REA 2007 s.r.o., IČO 27878449, Na Hřebenech II/1062, 140 00

              Praha 4 a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem kupní smlouvy.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

  7.  Žádost občanského sdružení PeLaSe

       Usnesení č.  7 – 8 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s pronájmem střechy střediska DIAKONIE v Pátku

               čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek, občanskému sdružení

               PeLaSe Senice kvůli umístění antény pro místní síť WiFi za roční poplatek 10.000,- Kč

               a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem nájemní smlouvy.

               Hlasování:   6 hlasů pro         

 

 

 8.  Různé

      Usnesení č.  8 – 8 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva obce Pátek

               připravit do příštího zasedání rozpočtové opatření.

               Hlasování:    6 hlasů pro

 

  

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu :      Jindřich Hněvsa

 

 

                      Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                       Jiří Bulušek