Zápis č. 7 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 24.6.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav

                               Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

                               

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a projednání zápisu ze dne 25.5.2008

4.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

5.      Akce „Ekofarma Pátek“

6.      „KOS“ – prodej nemovitosti

7.      Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

8.      Služby SDH Pátek

9.      Program obnovy venkova

10.  Harmonogram zasedání zastupitelstva obce

11.  Vyúčtování dětského dne

12.  Valná hromada svazku obcí Cidlina

13.  Žádost MS Pátek

14.  Žádost manželů Vokolkových

15.  Žádost manželů Vokounových

16.  Různé

17.  Diskuse

18.  Závěr

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne  

           25.5.2008.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo stav prací na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“.

          Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo, že obci byla Krajským úřadem

          Středočeského kraje přidělena dotace v požadované výši, takže výstavba může být

          zahájena.

          Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého

          rozsahu na dodavatele stavby „Vodovod. přípojky – Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“.

.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce provedlo otevření jediné obálky s nabídkou na odkoupení pozemků

           p.č. 318/5, 624/4 a 349/9 pro akci „Ekofarma Pátek“, a to od manželů JUDr. Marty

           Stejskalové a Prof. Lubora Stejskala, bytem Pražská 46, 290 01 Poděbrady, s nabídkou

           ve výši 18,-- Kč za 1 m2. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených pozemků tomuto

           zájemci a pověřilo pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy.          

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

           Hroši spol. s r.o, Jeseniova 77, 130 00 Praha 3, IČO 44850441  na pronájem objektu KOS

           do doby uzavření kupní smlouvy.

           Zastupitelstvo obce dále odsouhlasilo převod smluv, uzavřených mezi Obcí Pátek

           a společnostmi ČEZ a.s. a VaK Nymburk a.s. pro objekt KOS, na nájemce objektu,

           společnost Hroši spol. s r.o. IČO 44850441.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce schválilo prodej lokality v k.ú. Pátek o celkové výměře 1.838 m2,

           kterou tvoří pozemkové parcely č. 584/74–316 m2, č. 584/91–273 m2, č. 584/127–439 m2,

           č. 584/137-416 m2 a č. 584/147-394 m2, bez inženýrských sítí, za cenu 600,-- Kč/1 m2.

           Lokalita je k prodeji pouze jako celek.

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce rozhodlo zavést v rámci činnosti obce od 1. 7. 2008 další zpoplatněné

           služby občanům, a to čištění studní a dopravu většího množství vody, které budou

           zajišťovat členové Jednotky SDH Pátek.

           Zastupitelstvo obce schválilo Cenový výměr Obce Pátek stanovující výši poplatků za

           služby provozované Jednotkou SDH Pátek.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvy uzavřené mezi Obcí Pátek

           a Středočeským krajem na poskytnutí těchto dotací:

           a/ smlouva č. 2557/REG/2008 na neinvestiční dotaci  ve výši 27.491,-- Kč na splátku

               úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci Pátek

           b/ smlouva č. 2558/REG/2008 na investiční dotaci ve výši 134.000,-- Kč na opravu

               hasičské zbrojnice

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

 

 

ad 10/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo harmonogram zasedání zastupitelstva na

            II. pololetí 2008:

                              15. 7. 2008                               21. 10. 2008

                              26. 8. 2008                               25. 11. 2008

                              23. 9. 2008                               16. 12. 2008

              Všechna zasedání se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku od 18.30 hod.

               a jsou veřejnosti přístupná.

 

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo vyúčtování dětského dne, ke kterému nemělo námitek.

     

         

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí

            „Cidlina“ ze dne 17. 6. 2008.

 

 

ad13/   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mysliveckého sdružení Pátek o příspěvek na

            vakcinaci káčat ve výši 3.000—Kč, tento příspěvek schválilo a uložilo finančnímu výboru

            připravit rozpočtové opatření.

 

ad 14/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vokolkových, Pátek čp 74, o povolení

            využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků V. srazu

            velorexů  ve dnech 15. – 17. 8. 2008 a tuto žádost schválilo s tím, že budou dodržena

            ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po

            ukončení akce bude prostor uklizen.

 

ad 15/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vokounových, Pátek čp. 48, o povolení

            ke stavbě rodinného domu na stavební parcele č. 60 v k.ú. Pátek a proti tomuto záměru

            nemá námitek.

 

ad 16/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo záměr pana Martina Fadrhonce, Pátek čp. 64, o vzetí

      do evidence 6 odchovaných jedinců sokola stěhovavého a nemá proti tomu námitek.

-         Zastupitelstvo obce projednalo záměr pana Martina Fadrhonce, Pátek čp. 64 držet dva

      jedince sokola stěhovavého a nemá proti tomu námitek.

 

ad 17/  Diskuse:

            Nebyly žádné diskusní příspěvky.

 

ad 18/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24.6.2008

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  7/ 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   7 hlasů pro 

 

 

  

 3. Kontrola zápisu ze dne 25. 5. 2008

     Usnesení č.  2 – 7 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

                ze dne 25. 5. 2008

                Hlasování : 7 hlasů pro          

 

 

 4 Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

     Usnesení č.  3 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku

              malého rozsahu na dodavatele stavby „Vodovod. přípojky – Vodovod Pátek – II. etapa,

              řad B“.

              Hlasování: 7 hlasů pro          

 

   

 5. Akce „Ekofarma Pátek“

     Usnesení č. 4 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje prodej pozemků č. 318/5, 349/9 a 624/4 v k.ú.

              Pátek za účelem zřízení a provozování ekofarmy manželům JUDr. Martě Stejskalové

              a Prof. Luboru Stejskalovi, bytem Pražská 46, 290 01 Poděbrady v ceně 18,-- Kč za

              1 m2 a pověřuje JUDr. Libora Fiedlera sestavením kupní smlouvy.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 6. „KOS“ – prodej nemovitosti

     Usnesení č.  5 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pátek

              a společností Hroši spol. s r.o, Jeseniova 77, 130 00 Praha 3, IČO 44850441,  na

              pronájem objektu KOS do doby uzavření kupní smlouvy

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 7 / 2008

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  převod smluv, uzavřených mezi Obcí Pátek

             a společnostmi ČEZ a.s. a VaK Nymburk a.s. pro objekt KOS, na nájemce objektu,

             společnost Hroši spol. s r.o. IČO 44850441.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 7. Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

     Usnesení č.  7 – 7 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej lokality v k.ú. Pátek o celkové výměře 1.838  

               m2, kterou tvoří pozemkové parcely č. 584/74–316 m2, č. 584/91–273 m2, č. 584/127–

               439 m2, č. 584/137-416 m2 a č. 584/147-394 m2, bez inženýrských sítí, za cenu 600,--

               Kč/1 m2.  Lokalita je k prodeji pouze jako celek.

               Hlasování:   6 hlasů pro          1 se zdržel (p. Vaněk)

 

 

 8.  Služby SDH Pátek

      Usnesení č.  8 – 7 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zavést v rámci činnosti obce od 1. 7. 2008 další

               zpoplatněné služby občanům, a to čištění studní a dopravu většího množství vody, které

               budou zajišťovat členové Jednotky SDH Pátek.

               Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  9 – 7 / 2008 

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Cenový výměr Obce Pátek stanovující výši

               poplatků za služby provozované Jednotkou SDH Pátek.

               Hlasování:     7 hlasů pro  

 

 

 9. Program obnovy venkova

     Usnesení č. 10 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu č. 2557/REG/2008 o poskytnutí  

              neinvestiční dotace na úhradu úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci Pátek ve 

              výši 27.491,-- Kč uzavřenou mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem a pověřuje

              starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu č. 2558/REG/2008 o poskytnutí investiční

              dotace na opravu  hasičské zbrojnice ve výši 134.000,-- Kč uzavřenou mezi Obcí Pátek

              a Středočeským krajem a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

 

 

10. Harmonogram zasedání zastupitelstva obce 

      Usnesení č.12  – 7 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva obce Pátek

                na II. pololetí 2008.

                Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

13. Žádost MS Pátek

      Usnesení č. 13 – 7 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek Mysliveckému sdružení Pátek na

                vakcinaci kačat ve výši 3.000,-- Kč a ukládá finančnímu výboru zpracovat rozpočtové

                opatření.

                Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

14. Žádost manželů Vokolkových

       Usnesení č. 14 – 7 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost manželů Vokolkových, Pátek čp 74,

               o povolení využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování 

               účastníků V. srazu velorexů ve dnech 15. – 17. 8. 2008 a tuto žádost schválilo s tím, že

               budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno

               sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

15. Žádost manželů Vokounových

      Usnesení č. 15 – 7 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo žádost manželů Vokounových, Pátek čp. 48,

               o povolení ke stavbě rodinného domu na stavební parcele č. 60 v k.ú. Pátek a proti

               tomuto záměru nemá námitek.

                Hlasování:  7 hlasů pro  

 

 

16. Různé

      Usnesení č. 16 – 7 / 2008

   Zastupitelstvo obce Pátek projednalo záměr pana Martina Fadrhonce, Pátek čp. 64,

   o vzetí do evidence 6 odchovaných jedinců sokola stěhovavého a nemá proti tomu

   námitek.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 17 – 7 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek projednalo záměr pana Martina Fadrhonce, Pátek čp. 64 držet

              dva jedince sokola stěhovavého a nemá proti tomu námitek.

              Hlasování:   7 hlasů pro

          

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu :      Jaroslav Pražák

 

                      Iveta Zikmundová

 

Starosta :                       Jiří Bulušek