Zápis č. 6 / 2008

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 28.5.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                               Iveta Zikmundová

                               od bodu 7/ p. Petr Peřina

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 29.4.2008

4.      Akce „Vodovod Pátek – I. a II. etapa“

5.      Akce „Oprava hasičské zbrojnice“

6.      Služby SDH

7.      „KOS“ – prodej nemovitosti

8.      Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

9.      Směna pozemků č. 73/1, 74/4, 102/4, 102/15, 252/3

10.  Rozpočtové opatření č. 2

11.  Různé

12.  Diskuse

13.  Závěr

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne  

           29.4.2008.

 

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo stav prací na akci „Vodovod Pátek – I. a II. etapa“,

          starosta p. Jiří Bulušek informoval o průběhu dokončovacích terénních úprav I. etapy

          výstavby, které mají být ukončené 5.7.2008.

          Dále informoval o podání žádosti o dotaci na výstavbu II. etapy na Krajský úřad  

          Středočeského kraje a současně oznámil, že žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství

          ČR nebyla vyřízena a přesouvá se na rok 2009.

          Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo Smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení

          věcného břemene „Vodovod Pátek II. etapa“ mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem,

          zastoupeným ředitelem SÚS Kutná Hora, přísp. org., registrační číslo A 156/2008/PDV

          a číslo A 158/2008/PDV, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

 

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo průběh prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“.

           Dále projednalo a schválilo smlouvu o provedení díla „Dodávka a montáž technologie

           PRESSKAN® na stavbě Hasičská  zbrojnice Pátek“ mezi Obcí Pátek a firmou

           NEPTUN PRESSKAN, spol. s r.o., Vápenice 13-15, 796 01 Prostějov, IČO 60743824,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad  6/  Tento bod se překládá na příští zasedání.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce provedlo otevření jediné obálky s nabídkou na odkoupení bývalého

           objektu „KOS“ v obci Pátek, a to od firmy HROŠI, spol. s r.o., Jeseniova 77, 130 00

           Praha 3, IČO 44850441, s nabídkou ve výši 4.510.000,-- Kč.

           Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedené nemovitosti tomuto zájemci a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo projekt pro stavební povolení  místní komunikace obslužné

           a obytné zóny v lokalitě „V Ohrádkách“ a požaduje, aby v něm byly provedené následující

           změny:

-         zatrubnění celého příkopu podél komunikace č. III/32916

-         při pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí podél silnice č. III/32916 použít

řízený protlak

           Proti ostatním částem projektu obec nemá námitek.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo směnu pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15

           a 252/3  ve vlastnictví Obce Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady a pozemků p.č. 233 díl

           „a“, 102/2 díl „b“, 74/2 díl „c“ a 74/1 díl „c“ v k.ú. Pátek ve vlastnictví firmy Poděbradská

           blata a.s. Kouty čp. 50, 290 01, IČO 25618466 v celkové hodnotě 13.910,-- Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

 

ad 10/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 13.5.2008

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 2.

 

 

ad 11/  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo zápis z valné hromady svazku obcí “CIDLINA“ konané

      dne 14.5.2008 a bere jej na vědomí.

-         Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanského sdružení PeLaSe o.s. Senice

      o povolení umístit na střechu střediska DIAKONIE v Pátku čp. 178, které se nachází

      v objektu, jenž je v majetku obce Pátek, antény pro místní síť WiFi, a rozhodlo 

      požádat doplnění žádosti o stanovisko nájemce tj. ČCE Libice nad Cidlinou.

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo uhradit část daňově uznatelných výdajů na dětský den,

zbylých po odečtení sponzorských darů, z rozpočtu obce.

         

 

ad 12/  Diskuse

            Nebyly žádné diskusní příspěvky.

 

 

a 13/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání 

          ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 28.5.2008

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  6 / 200/

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   6 hlasů pro 

 

 

  

 3. Kontrola zápisu ze dne 29. 4. 2008

     Usnesení č.  2 – 6 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

                ze dne 29. 4. 2008

                Hlasování : 6 hlasů pro          

 

 

 4 Akce „Vodovod Pátek – I. a II. etapa“

     Usnesení č.  3 – 6 / 2008

              Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného

              břemene „Vodovod Pátek II. etapa“ mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem,

              zastoupeným ředitelem SÚS Kutná Hora, přísp. org., registrační číslo A 156/2008/PDV

              a číslo A 158/2008/PDV, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

              Hlasování: 6 hlasů pro          

 

   

 

 5. Akce „Oprava hasičské zbrojnice

      Usnesení č. 4 – 6 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o provedení díla „Dodávka a montáž

              technologie PRESSKAN® na stavbě Hasičská  zbrojnice Pátek“ mezi Obcí Pátek

              a firmou NEPTUN PRESSKAN, spol. s r.o., Vápenice 13-15, 796 01 Prostějov,

              IČO 60743824,  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 7 “KOS“ – prodej nemovitosti

     Usnesení č.  5 – 6 / 2008

              Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bývalého objektu “KOS“, který je v majetku

              Obce Pátek , jedinému zájemci, a to firmě HROŠI, spol. s r.o., Jeseniova 77, 130 00

              Praha 3, IČO 44850441 za nabídnutou cenu 4.510.000,-- Kč a pověřuje starostu pana

              Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

 

 8. Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

     Usnesení č.  6 – 6 / 2008

               Zastupitelstvo obce požaduje, aby v projektu pro stavební povolení místní komunikace

              obslužné a obytné zóny v lokalitě „V Ohrádkách“ byly provedené následující změny:

-         zatrubnění celého příkopu podél komunikace č. III/32916

-         při pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí podél silnice č. III/32916 použít

řízený protlak

              Proti ostatním částem projektu obec nemá námitek.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 9. Směna pozemků č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15, 252/3

     Usnesení č.  7 – 6 / 2008

              Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15

              a 252/3  ve vlastnictví Obce Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady a pozemků p.č. 233 díl

              „a“, 102/2 díl „b“, 74/2 díl „c“ a 74/1 díl „c“ v k.ú. Pátek ve vlastnictví firmy

              Poděbradská blata a.s. Kouty čp. 50, 290 01, IČO 25618466 v celkové hodnotě

              13.910,-- Kč a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

10, Rozpočtové opatření č. 2

       Usnesení č.  8 – 6 / 2008

                Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

                Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

11. Různé

      Usnesení č. 9 – 6 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje doplacení daňově uznatelných výdajů na dětský

               den, zbylých po odečtení sponzorských darů, z rozpočtu obce.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu :      Jaroslav Pražák

 

                      Iveta Zikmundová

 

Starosta :                      Jiří Bulušek