Zápis č. 5 / 2008

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29.4.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                          Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 26.3.2008

4.      Zápis č. 1/2008/ z Valné hromady Svazku obcí Ny-Ko

5.      Akce „Vodovod Pátek – I. a II. etapa“

6.      Rozbor hospodaření MŠ Pátek za rok 2007

7.      Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

8.      Akce „Oprava hasičské zbrojnice“

9.      Akce „Ekofarma Pátek“

10.  „KOS – prodej nemovitosti

11.  Směna pozemků č. 73/1, 74/4, 102/15, 252/3

12.  Pozemkový fond ČR – nabídka pozemků určených k převodu

13.  Různé

14.  Diskuse

15.  Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad 2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání

 

ad 3/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce      

         ze dne 26.3.2008.

 

ad 4/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zápis č. 1/2008 z Valné

         hromady Svazku obcí Ny-Ko, konané dne 4.4.2008 ve Ždánicích.

 

ad5/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o přípravě

        podkladů pro zpracování Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životního

        prostředí Středočeského kraje na rok 2008 na stavbu Vodovod Pátek – II.

        etapa řad B.

       

ad5a/Hodnotící komise ve složení:předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina,

         předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa a předseda Výboru pro

životní prostředí p. Luboš Vaněk se  sešla dne  29.4.2008 a projednala poptávkové

řízení na dodavatele stavby Vodovod Pátek II. etapa řad B s využitím dotací na podporu

jeho realizace, kterého se zúčastnily tyto firmy:

 

 

                      1 ) Společnost PROSTAV s.r.o., IČO 251 05 914, předložila cenu na dodávku

                           stavby bez DPH  1 119 224,- Kč, cena včetně DPH  1 331 877,- Kč, doba

                           realizace 49 dní a záruční doba 62 měsíců. 

                      2 ) Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, předložila cenu na

                           dodávku stavby bez DPH  1 230 921,- Kč, cena včetně DPH   1 464 796,-

                           Kč, doba realizace 5 měsíců a záruční doba 60 měsíců.    

                      3 ) Společnost ZEPRIS s.r.o., IČO 25117947,   předložila cenu na dodávku

                           stavby bez DPH   1 298 910,-  Kč, cena včetně DPH   1 545 702,90 Kč, doba

                           realizace 6 měsíců a záruční doba 60 měsíců.

 

 

Zastupitelstvo obce na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu PROSTAV, s.r.o.Poděbrady,

Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 251 05 914, jako dodavatele stavby

Vodovod Pátek II etapa – řad B.

 

     ad5b/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyčlenit z rozpočtu obce pro rok

2008 finanční částku ve výši 25% celkových nákladů na akci Vodovod Pátek

– II. etapa řad B, což činí 332.969,-Kč, a uložilo finančnímu výboru provést

tuto úpravu rozpočtovým opatřením.

 

     ad5c/ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem Žádosti

              o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2008

              - Jarního kola výběrového dotačního řízení.

 

     ad5d/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  vložit investiční celek Vodovod Pátek

               – I. etapa, který je v majetku Obce Pátek, do základního majetku firmy Vodovody

              a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO: 46357009.

 

    ad 6/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z jednání Finančního výboru ze dne

              24.4.2008 a rozhodlo převést výsledek hospodaření MŠ Pátek ve schvalovacím

              řízení v celkové výši11.280,29,-Kč do fondu reprodukce majetku.

 

     ad 7/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o podání žádosti

              o dotaci na stavbu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

     ad 8/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o přidělení dotace

              z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Středočeského kraje

              na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ v celkové výši 134.000,-Kč.

 

     ad 9/ Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo uvolnit pozemky p.č. 318/5, 624/4 a 349/9

              pro akci „Ekofarma Pátek“ a zveřejnit tuto výzvu na úřední desce Obce Pátek.

 

     ad10/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o vývoji nabídkového

               řízení na odprodej nemovitosti KOS.

 

ad 11/Zastupitelstvo obce projednalo možnost směny pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15

a 252/3 v celkové výměře 1.556 m2 ve vlastnictví Obce Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady

a pozemků č. 233 díl “a“, 102/2 díl “b“, 74/2 díl “c“ a 74/1 díl “e“ v k.ú. Pátek v celkové

výměře 1.391 m2 ve vlastnictví firmy Poděbradská Blata a.s., Kouty č. p. 50, 290 01,

IČO: 25618466 a rozhodlo pověřit p. JUDr. Libora Fiedlera vypracování směnné smlouvy.

         

ad 12/Zastupitelstvo obce projednalo veřejnou nabídku Pozemkového fondu ČR na

          prodej pozemků ze dne 7.4.2008 a rozhodlo zažádat  o koupi pozemku

          p.č. 389/5 v k.ú. Pátek o výměře 1.969 m2.

 

 

 

 

ad 13/Různé:

 

     - Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení společnosti ČEZ, s.r.o.

       Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň, IČO: 26376547 o přerušení dodávky

       elektrické energie dne 13.5.2008 v časovém rozmezí od 8.00 do 14.00 hodin.

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech

                     2.5.a 9.5.2008 z provozních důvodů.

                    - Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mateřské školy Pátek v době

                      letních prázdnin od 30.6 do 24.8. 2008.

 

 

             ad 15/Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup

                       a zasedání ukončil.

 

 

 

 

            Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

           Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

                                                  Iveta Zikmundová

 

 

           Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29.4. 2008

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  5 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro 

 

 

 3. Kontrola zápisu ze dne 26.3.2008

     Usnesení č.  2 – 5 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

                ze dne 26.3.2008.

                Hlasování : 7 hlasů pro           

 

 

 5. Akce „Vodovod Pátek – I. a II. etapa“

     Usnesení č.  3 – 5 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu

                PROSTAV, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady,

                IČO: 251 05 914, jako dodavatele akce Vodovod Pátek – II. etapa řad B

                Hlasování: 5 hlasů pro            2 hlasy se zdržely (p. Bulušek, p. Peřina)

 

     Usnesení č.  4 – 5 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vyčlenit z rozpočtu obce pro rok 2008 finanční

                částku ve výši 25 % celkových nákladů na akci Vodovod Pátek – II. etapa řad B,

                což činí 332.969,-- Kč, a uložilo finančnímu výboru provést tuto úpravu rozpočtovým

                opatřením.

                Hlasování: 7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 5 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem „Žádosti

                 o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2008

                 - Jarního kola výběrového dotačního řízení.

                 Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  6 – 5 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vložit investiční celek Vodovod Pátek – I. etapa,

                  který je v majetku Obce Pátek, do základního majetku firmy Vodovody a kanalizace

                  Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO: 46357009.

                  Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

6. Rozbor hospodaření MŠ Pátek za rok 2007

    Usnesení č. 7 – 5 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek projednalo Zápis z jednání Finančního výboru ze dne

                24.4.2008 a rozhodlo převést výsledek hospodaření MŠ Pátek ve schvalovacím

                řízení v celkové výši11.280,29,-Kč do fondu reprodukce majetku.

 Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

9. Akce „Ekofarma Pátek“

    Usnesení č. 8 – 5 / 2008

                Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo uvolnit pozemky p.č. 318/5, 624/4

                a 349/9 pro akci „Ekofarma Pátek“ a zveřejnit tuto výzvu na úřední desce Obce

                Pátek.

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

    

11. Směna pozemků č. 73/1, 74/4, 102/15, 252/3

      Usnesení č. 9 – 5 / 2008

                 Zastupitelstvo obce Pátek projednalo možnost směny pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14,

                102/15 a 252/3 v celkové výměře 1.556 m2 ve vlastnictví Obce Pátek, Pátek 14, 290 01

                Poděbrady a pozemků č. 233 díl “a“, 102/2 díl “b“, 74/2 díl “c“ a 74/1 díl “e“ v k.ú.

                Pátek v celkové výměře 1.391 m2 ve vlastnictví firmy Poděbradská Blata a.s., Kouty

                č. p. 50, 290 01, IČO: 25618466 a rozhodlo pověřit p. JUDr. Libora Fiedlera

                vypracování směnné smlouvy

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

12. Pozemkový fond ČR – nabídka pozemků určených k převodu

      Usnesení č. 10 – 5 / 2008

                  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo veřejnou nabídku Pozemkového fondu ČR

                  na prodej pozemků ze dne 7.4.2008 a rozhodlo zažádat  o koupi pozemku

                  p.č. 389/5 v k.ú. Pátek o výměře 1.969 m 2.

   Hlasování:  6 hlasů pro   1 se zdržel (p. Jaroslav Pražák)

 

 

Zapsala:                        Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu :      Marcela Miarková

 

 

                                     Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                       Jiří Bulušek