Z á  p  i  s    č.    4 /2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Pátek dne 26.3.2008

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:      p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:           p. Jaroslav Bulušek

                

Program :

1.    Zahájení

            2.    Schválení programu zasedání

            3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 19.2.2008

4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 5.3.2008

5.    Akce  “Rekonstrukce MŠ Pátek“

6.    “KOS“ – prodej nemovitosti

            7.    Prodej pozemku 1/3 v k.ú. Pátek o výměře 105 m2

            8.    Žádost o zařazení parcel č.573 a 574 v k.ú. Pátek do Územního plánu

                   obce Pátek

            9.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

                   č. IV-12-6005113/02

            10.  Rozpočtové opatření č.1/2008

            11.  Měsíční odměny za výkon funkce poskytované členům zastupitelstva

                   obce dle zákona č. 614 / 2006

            12.  Žádost o vyjádření k územně plánovací dokumentaci k dělení

                   pozemků č. 44/3 a 228 v k.ú. Pátek

                   Žádost o vyjádření k napojení na inženýrské sítě ve vlastnictví obce

            13.  Různé

            14.  Diskuse

            15.  Závěr

      

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 19.2.2008.

                     

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis mimořádného zasedání zastupitelstva

           obce ze dne 5.3.2008.

 

 

ad  5/  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o stavu příprav  podkladů pro

           zpracování žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

ad 5a­­/ Zastupitelstvo obce projednalo a pověřilo starostu p. Buluška podpisem:

-         Čestného prohlášení, že předložené údaje o nedostatečné kapacitě mateřské školy jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

-         Čestného prohlášení, že předložené údaje o realizaci prodeje parcel a bytové výstavby „Lokality B“ jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

-         Čestného prohlášení, že předložené statistické údaje obce o počtu narozených dětí, počtu mladých rodin a migraci obyvatel jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

-         Dokumentů souvisejících s podáním „Žádosti o dotaci“ pro projekt „Rozšíření kapacity mateřské školy“ do výzvy č. 12 ROP NUTS II Střední Čechy.

          

ad 5b/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí skutečnost, že v případě přijetí žádosti

           a následném přidělení dotace obec vyčlení (v rámci rozpočtu obce) finanční částku

           ve výši 25% celkových způsobilých nákladů projektu na zvláštní účet.

 

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo prodej nemovitosti KOS. Vzhledem  k tomu, že jediný

           zájemce o koupi tohoto objektu, vzešlý z nabídkového řízení  ze dne 5.11.2007,

           Ing. Jiří Janoch, Pátek 183,  z jednání odstoupil, rozhodlo zastupitelstvo obce vyhlásit

           nové nabídkové řízení.            

 

 

ad 7/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Kupní smlouvu o prodeji pozemkové parcely

           č. 1/3 – ostatní plocha o výměře 105 m2 za kupní cenu ve výši Kč 42.000,- panu

           Martinovi Klaroviči, bytem Choťánky 168,  a pověřilo starostu p. Buluška jejím

           podpisem.

              

ad 7a/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Kupní smlouvu o koupi pozemkové parcely

           č. 679 – ostatní plocha  o výměře 51mza kupní cenu ve výši 20.400,-- Kč od manželů

           Kolbabových, Pátek č.p. 162, a pověřilo starostu p. Buluška jejím podpisem.

 

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Dany Valkusové, Dr. Kryšpína 255, 290 01

           Poděbrady, o zařazení parcel č. 573 a č. 574, zapsaných na KÚ pro Středočeský

           kraj, KP Nymburk, do připravovaného plánu výstavby obce pro výstavbu rodinných

           domů, a tuto zamítlo.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

           věcného břemene č. IV-12-6005113/02, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

           ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, k pozemku č.k. 643 v k.ú.

           Pátek a pověřilo starostu p. Buluška jejím podpisem.

 

 

ad 10/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.3.2008

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 1.                                                            

 

              

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo výši měsíčních odměn dle nařízení vlády

            č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a to u těchto funkcí:

            - uvolněný starosta dle nařízení č. 79/2008 Sb.

            - neuvolněný místostarosta v maximální výši dle nařízení č. 79/2008 Sb.

            - předseda výboru zastupitelstva v maximální výši dle nařízení č. 79/2008 Sb.

 

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o.,

            Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí, o vyjádření k územně plánovací dokumentaci 

            k dělení pozemků č. 44/3 a č. 228 v k.ú. Pátek a s navrženým dělením parcel jakož

            i napojením na inženýrské sítě ve správě obce, souhlasí.

 

 

ad 13/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí účetní  závěrku akciové společnosti Česká spořitelna.

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo přidělit polomové dřevo, vzniklé v důsledku tlakové níže „Emma“, jednotlivým spolkům v obci ke zpracování.

 

ad 14/ Diskuse:
           Příspěvky do diskuse nebyly.

 

ad 15/ Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

        

 

Zapsala:                            Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

                                         Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

Starosta:                           Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26.3. 2008

 

 2. Program zasedání.

     Usnesení č.  1 –  4 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   6  hlasů pro 

 

 

 3. Kontrola zápisu ze dne 19.2.2008

     Usnesení č.  2 – 4 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

                ze dne 19.2.2008.

                Hlasování : 6 hlasů pro           

 

 

 4. Kontrola zápisu ze dne 5.3.2008

     Usnesení č.  3 – 4 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

                ze dne 5.3.2008

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 5. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

     Usnesení č.  4 – 4 / 2008        

                 Zastupitelstvo Obce Pátek tímto čestně prohlašuje, že předložené údaje o nedostatečné

                 kapacitě Mateřské školy Pátek jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek tímto čestně prohlašuje, že předložené údaje o  realizaci

                 prodeje parcel a bytové výstavby „Lokality B“ jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek tímto čestně prohlašuje, že předložené statistické údaje

                 obce o počtu narozených dětí, počtu mladých rodin a migraci obyvatel jsou pravdivé a

                 odpovídají skutečnosti.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek tímto bere na vědomí, že v případě přijetí žádosti

                 a následném přidělení dotace obec vyčlení (v rámci rozpočtu obce) finanční částku ve

                 výši 25% celkových způsobilých nákladů projektu na zvláštní účet.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

     Usnesení č.  8 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek tímto pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem

                 dokumentů souvisejících s podáním „Žádosti o dotaci“ pro projekt „Rozšíření

                 kapacity Mateřské školy Pátek“ do výzvy č. 12 ROP NUTS II Střední Čechy.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

                 

 6. „KOS“ – prodej nemovitosti

     Usnesení č. 9 – 4 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek  nabízí k prodeji bývalý objekt “KOS“, jedná se o tento

                soubor nemovitých věcí v katastrálním území Pátek tak, jak je zapsáno u Katastrálního

                úřadu Nymburk, k.ú. Pátek na LV č. 100 v minimální ceně 4 500 000,- Kč:

                budova č.p. 3 na stavebním pozemku č. 38 /1

                parcela - stavební pozemek č. 38/1 o výměře 864 m2

                budova  č.p. 42 na stavebním pozemku č. 39

                parcela - stavební pozemek č. 39 o výměře 290 m2

                budova na stavebním pozemku č. 38/2

                stavební pozemek č. 38/2 o výměře 390 m2

                parcela č.674 o výměře 128 m2

                parcela č.675 o výměře 161 m2

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 7. Prodej pozemku 1/3 v k.ú.Pátek o výměře 105 m2

     Usnesení č. 10 – 4 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemkové parcely

               č. 1/3 – ostatní plocha o výměře 105 m2 za kupní cenu ve výši Kč 42.000,-- panu

               Martinovi Klaroviči, Choťánky 168, 290 01 Poděbrady, a pověřuje starostu p. Jiřího

               Buluška jejím podpisem.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 4 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu o koupi pozemkové parcely

               č. 679 – ostatní plocha o výměře 51 m2 za kupní cenu ve výši Kč 20.400,-- od manželů

               Kolbabových, Pátek č.p. 162, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

 8. Žádost o zařazení parcel č. 573 a 574 v k.ú. Pátek do Územního plánu obce Pátek

     Usnesení č. 12 – 4 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost p. Dany Valkusové, Dr. Kryšpína 255,

               290 01 Poděbrady, o zařazení parcel č. 573 a 574, zapsaných na KÚ pro Středočeský

               Kraj, KP Nymburk, do připravovaného plánu výstavby obce pro výstavbu rodinných

               domů, a tuto zamítá.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

 

 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005113/02

     Usnesení č. 13 – 4 /2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  věcného

               Břemene č. IV-12-6005113/02, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ

               Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, k pozemku č.k. 643 v k.ú. Pátek

               a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

10. Rozpočtové opatření č. 1

      Usnesení č. 14 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost MŠ Pátek o příspěvek na provoz v roce

                 2008 v celkové výši 105.000,-- Kč a rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 85.000,--

                 Kč z důvodu odmítnutí příspěvku na oslavu 35. výročí založení MŠ.

                 Hlasování: 3 hlasů pro    2 hlasy proti(p. Peřina,Vaněk)     1 hlas se zdržel (p. Bulušek)

      

      Usnesení č. 15 – 4 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

11. Měsíční odměny za výkon funkce poskytované členům zastupitelstva obce dle zákona

      č. 614/2006

      Usnesení č. 16 – 4 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje odměnu za výkon funkce předsedy výboru

                  zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.v plné výši

                  Hlasování: 5 hlasů pro                1 hlas se zdržel(p. Vaněk)

 

      Usnesení č. 17 – 4 / 2008         

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněný místosta-

                  rosta dle Nařízení vlády č. 79/2008 Sb. v plné výši.

                  Hlasování: 5 hlasů pro                 1 hlas se zdržel (p. Zikmundová)

 

      Usnesení č. 18 – 4 / 2008

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje odměnu za výkon funkce uvolněný starosta dle

                   Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.

                   Hlasování: 5 hlasů pro                 1 hlas se zdržel (p. Bulušek)

 

 

12. Žádost o vyjádření k územně plánovací dokumentaci k dělení pozemků č. 44/3 a 228

       v k.ú. Pátek

       Usnesení č. 19 – 4 / 2008

                   Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s dělením pozemků č. 44/3 a 228 v k.ú. Pátek

                   dle projektové dokumentace přiložené k žádosti firmy POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ

                   s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí.

                   Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

       Usnesení č. 20 – 4 / 2008

                   Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s budoucím napojením nemovitostí umístěných

                   na pozemcích 44/3 a 228 v k.ú. Pátek na inženýrské sítě ve správě obce.

                   Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

13. Různé

      Usnesení č. 21 – 4 / 2008

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje přidělení polomového dřeva, vzniklého

                   v důsledku tlakové níže „Emma“, jednotlivým spolkům v obci ke zpracování.

                   Hlasování: 6 hlasů pro

                  

 

                       

   

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek