Z á  p  i  s    č.    3 /2008

 

z mimořádného zasedání  Zastupitelstva obce Pátek dne 5.3.2008

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa – od bodu 3, Marcela Miarková, Petr Peřina,

                           Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:           p. Jaroslav Bulušek

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

                 4.    Akce „Rekonstrukce - Oprava hasičské zbrojnice“

                 5.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

                 6.    „KOS“ – prodej nemovitosti

                 7.    Prodej pozemku 1/3 v k.ú.Pátek o výměře 105 m2

                 8.    Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Pátek

                 9.    Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

               10.    Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2007

               11.   Různé

               12.   Závěr

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad 3/    Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2/F

            „V Ohrádkách“.

                      

 

 

ad  4 /  Hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina,

            předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa a předseda Výboru pro životní prostředí

            p. Luboš Vaněk se sešla dne 4.3.2008 a projednala výběrové řízení na veřejnou zakázku

            malého rozsahu č. 1/2008 na akci „Oprava hasičské zbrojnice“, kterého se zúčastnily tyto

            firmy:

 

 

       

1.      Prostav s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914,

      v cenové nabídce: 450.871,- Kč bez DPH.

2.      ECC a.s., Za skalkou 630/17, 147 00 Praha 47, IČO: 25719661, v cenové nabídce :

463.061,- Kč bez DPH.

           3.   Pokrývačské a zednické práce Milan Houžvička, Lipová 34/VI, 290 01 Poděbrady,

                 IČO:61907227, v cenové nabídce: 464.843,- Kč bez DPH.

4.      Monterra – Stavební servis Jaroslav Čapek, Dr. Horákové 38/II, 290 01 Poděbrady,

IČO: 69010510, v cenové nabídce: 356.604,- Kč bez DPH.

 

 

ad 4a/       Zastupitelstvo obce na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu Prostav s.r.o.

Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, jako dodavatele

akce „Oprava hasičské zbrojnice“.

 

 

ad 4b/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č.1 mezi Obcí Pátek,

            Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a dodavatelem akce „Oprava hasičské

            zbrojnice“ firmou Prostav, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady,

            IČO: 25105914, a pověřilo starostu podpisem  této smlouvy po uplynutí zákonem 

            stanovené lhůty 15-ti dnů na odvolání.

 

 

ad. 5/  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o průběhu přípravných prací

          na stavbu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

 

ad5a/ Zastupitelstvo obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška projednáním nezávazného

          finančního příslibu od Komerční banky a.s. na akci „Rekonstrukce a zvýšení kapacity

          MŠ Pátek“.

 

 

ad. 6/   Zastupitelstvo obce projednalo požadavky  Ing. Jiřího Janocha k předložené Kupní

            smlouvě na odkoupení bývalého objektu KOS a rozhodlo schválit konečné znění Kupní

            smlouvy mezi prodávajícím Obcí Pátek a kupujícím  Ing. Jiřím Janochem. Zastupitelstvo

            obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem Kupní smlouvy ve stanovené lhůtě

           do 26.3.2008.

            

 

 

ad 7/  Zastupitelstvo obce projednalo zveřejněný záměr Obce Pátek - nabídku k prodeji obecního

          pozemku parc. č. 1/3 v k.ú. Pátek o výměře 105 m2 v ceně 400,- Kč /m2 , a rozhodlo prodat

          tento pozemek p. Martinu Klaroviči, Choťánky 168, Poděbrady 290 01, jako jedinému

          zájemci a dále pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy o prodeji.         

 

 

ad 7a/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku manželů Kolbabových, Pátek č.p. 162,

          Poděbrady 290 01, na odkoupení pozemku parc.č. 679 o výměře 51 m2  za cenu 400,-

          Kč/m2 a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy.

ad 8/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost p. Edity Hrdé, ředitelky MŠ Pátek,

          o příspěvek na plat kuchařky p. Ivanky Fadrhoncové v celkové částce 85.816,50

          Kč pro rok 2008 z důvodů snížení dotace Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

 

ad 8a/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Oznámení o uzavření Mateřské školy

           Pátek dne 29.února 2008, z důvodu sanitace kuchyně.

 

 

ad 8b/  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Edity Hrdé, ředitelky MŠ Pátek o příspěvek

           na provoz MŠ Pátek pro rok 2008 a předalo tento požadavek finančnímu výboru

           ke zpracování.

 

 

ad 9/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dodávce vody a odvádění

         odpadních vod uzavřenou mezi dodavatelem: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

         Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO: 46357009 a  odběratelem: Obcí Pátek, Pátek 14,

         290 01, IČO: 00239593 na odběrné místo - objekt KOS,  a pověřilo starostu jejím

         podpisem.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet za rok 2007 a rozhodlo schválit tento

           účet bez výhrad.                                                            

 

              

ad 11/ Různé:

-         Starosta  p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o následcích tlakové níže „Emma“

      dne 1.3. 2008 a vzniklých škodách na majetku Obce Pátek.

 

ad.12/ Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

 

        

 

Zapsala:                            Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

 

                                         Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

Starosta:                           Jiří   Bulušek

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 5.3. 2008

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  3 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   6  hlasů pro 

 

 

4. Akce“Rekonstrukce – Oprava hasičské zbrojnice“

    Usnesení č. 2 – 3 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu

                Prostav, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 29001 Poděbrady, IČO: 25105914,

                jako dodavatele akce „Oprava hasičské zbrojnice“.

                Hlasování : 7 hlasů pro         

 

 

    Usnesení č. 3 – 3 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č.1 mezi Obcí Pátek,

                Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a dodavatelem akce „Oprava hasičské

                zbrojnice“ firmou Prostav, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady,

                IČO: 25105914, a pověřilo starostu podpisem  této smlouvy po uplynutí zákonem

                stanovené lhůty 15-ti dnů na odvolání.

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

5. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

    Usnesení č. 4 – 3 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek pověřilo starostu p. Jiřího Buluška  projednáním

                nezávazného finančního příslibu od Komerční banky a.s. na akci „Rekonstrukce

                a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

                Hlasování: 6 hlasů pro          1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

 

6. „KOS“ – prodej nemovitosti

    Usnesení č. 5 – 3 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek  rozhodlo schválit konečné znění Kupní smlouvy mezi

                prodávajícím Obcí Pátek a kupujícím  Ing. Jiřím Janochem a pověřilo starostu

                p. Jiřího Buluška podpisem Kupní smlouvy ve stanovené lhůtě do 26.3.2008.

                Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

7. Prodej pozemku 1/3 v k.ú.Pátek o výměře 105 m2

   Usnesení č. 6 – 3 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo prodej obecního pozemku parc. č. 1/3 v k.ú. Pátek

               o výměře 105 m2 v ceně 400,-Kč/m2, p. Martinu Klaroviči, Choťánky 168, Poděbrady

               290 01 a dále pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsání kupní smlouvy o prodeji.

               Hlasování: 7 hlasů pro

 

   Usnesení č. 7 – 3 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo nabídku manželů Kolbabových, Pátek č.p. 162,

               Poděbrady 290 01, na odkoupení pozemku parc.č. 679 o výměře 51 m2  za cenu 400,-

               Kč/m2 a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsání kupní smlouvy.

               Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

8. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Pátek

    Usnesení č. 8 – 3 / 2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Žádost p. Edity Hrdé, ředitelky MŠ

               Pátek, o příspěvek na plat kuchařky p. Ivanky Fadrhoncové v celkové částce 85.816,50

               Kč pro rok 2008.

               Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

9. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

    Usnesení č. 9. – 3 /2008

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o dodávce vody a odvádění

               odpadních vod uzavřenou mezi dodavatelem: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

               Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO: 46357009 a  odběratelem: Obcí Pátek, Pátek 14,

               290 01, IČO: 00239593 na odběrné místo - objekt KOS,  a pověřilo starostu jejím

               podpisem.

               Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

10. Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2007

      Usnesení č. 10 – 3 / 2008

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Závěrečný účet za rok 2007 a rozhodlo schválit

                 tento účet bez výhrad.

                 Hlasování: 7 hlasů pro

       

       

                       

   

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek