Z á  p  i  s    č.    2 /2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Pátek dne 19.2.2008

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina , Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:           p. Jaroslav Bulušek

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 29.1.2008

                 4.    Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

                 5.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

                 6.    „KOS“ – prodej nemovitosti

                 7.    Různé

                 8.    Diskuse

                 9.    Závěr

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce

            ze dne 29.1.2008.

 

 

ad  4/   Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2/F

            „V Ohrádkách“.

            Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odprodej

            pozemků neprodaných do 1.12.2008 uzavřenou s firmou REA 2007 s.r.o., IČO

            278 78 449, Praha 4, Na Hřebenech II/1062.

 

                       

ad  5 /  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o průběhu přípravných prací

           na stavbu „Zvýšení kapacity MŠ Pátek“, zejména o zajištění náhradních prostor pro MŠ

           ve spolupráci s OÚ Křečkov a způsobu dopravy dětí.

 

ad. 6/   Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o předání doplněné smlouvy

            na prodej objektu KOS Ing. Jiřímu Janochovi.

 

ad. 7/   Různé:

-            Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Martina Klaroviče, Choťánky 168, o odkoupení  pozemku č. 1/3  v k.ú. Pátek o výměře 105 m2 a na jejím základě rozhodlo nabídnout tento pozemek k prodeji za cenu 400,-- Kč/m2 a uložilo starostovi oznámit tento záměr na úřední desce obce Pátek.

-          Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření  svazku obcí

       NY-KO za rok 2007.

-          Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty p. Buluška o závěrech auditu 

       hospodaření obce za rok 2007, provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského

       kraje.

ad  8/   Diskuse:

-         Pan Peřina seznámil zastupitelstvo se závěry zasedání výboru pro rozvoj obce, ze kterých vyplynula nutnost provést opravy plotu a vrat u místního hřbitova.

 

 

ad.  9/ Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

           ukončil.

        

 

 

 

 

Zapsala:                      Marcela Miarková

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                   Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 19.2. 2008

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  2 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 29.1.2008.

Usnesení č. 2 –  2 / 2008

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 29.1.2008.

          Hlasování:   7   hlasů pro   

 

4. Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

    Usnesení č. 3 – 2 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schvaluje smlouvu o budoucí kupní 

                smlouvě na odprodej pozemků neprodaných do 1.12.2008 uzavřenou s firmou

                REA 2007 s.r.o., IČO 278 78 449, Praha 4, Na Hřebenech II/1062.

                Hlasování : 6 hlasů pro          1 se zdržel (p. Vaněk)

 

 

7.  Různé

      Usnesení č. 4 – 2 / 200

                Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje prodej  pozemku par.č. 1/3 v k.ú. Pátek o výměře

                105 m2 za cenu 400,-- Kč/m2 a ukládá starostovi oznámit tento záměr na úřední desce

                obce Pátek.

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 Zapsala:                          Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek