Zápis č. 13 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 16.12.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina,

                               Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová,

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek, p. Květoslava Fadrhoncová

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 25. 11. 2008

4.      „Vodovod Pátek  - II. etapa, řad B“

5.      Žádost o poskytnutí dotace na vybudování tlakové splaškové

kanalizace – p. Martin Klarovič

6.      Inventarizační komise

7.      Dodatek č.1/2009 ke smlouvě na zabezpečení odpadového

 hospodářství

8.      Svazek obcí NYKO - návrh rozpočtu na rok 2009

9.      Svazek obcí Cidlina - návrh rozpočtu na rok 2009

10.  Žádost o příspěvek na provoz – Diakonie ČCE

11.  Zpráva kontrolního výboru

12.  Rozpočtové opatření č. 5

13.  Návrh rozpočtu obce Pátek na rok 2009

14.  Harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2009

15.  Smlouva č.1039 o odvozu odpadu Obce Radim

a uložení na skládku Radim

16.  Různé

17.  Diskuse

18.  Závěr

 

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad 1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad 2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  rozšíření programu zasedání

         o tyto body:  „Vodovod Pátek - II. etapa,  řad B“, „Žádost p. Martina Klaroviče

         o poskytnutí dotace na vybudování tlak. splaškové kanalizace „ a „Smlouvu

         č. 1039 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku

         Radim“.

 

 

ad 3/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva

         obce ze dne 25. 11. 2008.

 

 

ad 4/ Starosta, p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o kolaudaci stavby

         „Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“, konané dne 28.11. 2008. Zastupitelstvo

         obce projednalo a schválilo Dodatek č. I – Smlouvu o dílo č. 19/09/2008 mezi

         Obcí Pátek a firmou Prostav, s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady,

         IČO: 25105914, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad5/  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Martina Klaroviče, Choťánky

         č.p. 168, 290 01 Poděbrady, o poskytnutí dotace na vybudování tlak. splaškové

         kanalizace k nedokončené stavbě rodinného domu na p.p.č. 682 v k.ú. Pátek,

         kterou buduje na vlastní náklady a rozhodlo dle Zasedání Zastupitelstva Obce

         Pátek ze dne 24.2.2004 – Usnesení č. 8, poskytnout dotaci v maximální výši

        10.000,-Kč.

 

 

               ad6/ Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku k 31.12.2008

                       a pro její provedení schválili toto složení inventarizačních komisí:

 

a)      Hlavní komise: p. Jiří Bulušek, Iveta Zikmundová,  Marcela Miarková,

                             Alena Leinweberová.

                       b)  OÚ: p. Jindřich Hněvsa, Alena Leinweberová, Luboš Vaněk

        c)  Knihovna: p. Petr Peřina, Iveta Zikmundová

        d)  Hasičská zbrojnice a KOS: p. Stanislav Bukovjan, Jaroslav Pražák

        e)  Mateřská školka Pátek: p. Marcela Miarková, Iveta Zikmundová

 

 

               ad7/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě

        na zabezpečení odpadového hospodářství mezi Obcí Pátek a firmou NYKO

        a.s., Ždánice č.p. 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 25085000,

        a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

 

              ad 8/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí

                       NYKO pro rok 2009.

 

 

              ad 9/ Zastupitelstvo obce pojednalo a bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí

                       Cidlina pro rok 2009.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Diakonie ČCE - střediska v Libici

           nad Cidlinou, Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou, o příspěvek na provoz

           a rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč.

 

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávy kontrolního výboru

           o výsledku přezkoumání poskytnutých dotací Obcí Pátek těmto subjektům:

 

           a) TJ Pátek ve výši 180.000,- Kč na stavbu díla „Sociální zařízení – fotbalové

               kabiny“.

   b) TJ Pátek ve výši 40.000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště, údržbu

        techniky, pronájem ledové plochy a sportovní pomůcky.

b)      Mysliveckému sdružení Pátek ve výši 3.000,- Kč na nákup vakcinace proti

      botulismu a startovací dávky krmné směsi pro nově vypouštěné kachny

      divoké.

 

           Všechny poskytnuté dotace byly beze zbytku vyčerpané a nedošlo k porušení

           zásad jejich čerpání ze strany příjemců.

 

ad 11a/ Předsedkyně kontrolního výboru p. Marcela Miarková seznámila

             zastupitelstvo obce se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce

             Pátek za rok 2008, provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského

             kraje dne 27.11.2008 a zastupitelstvo obce bere výsledky dílčího

             přezkoumání Obce Pátek na vědomí.

 

 

               ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne     

           1.12.2008 a schválilo Rozpočtové opaření č. 5.

 

 

ad 13/ Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu Obce Pátek  pro rok

           2009  v paragrafovém členění a schválilo tento rozpočet jako „přebytkový“.

 

 

ad 14/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram zasedání    

           Zastupitelstva obce Pátek na I. pololetí roku 2009 na tyto dny:

 

 

                                         27.1.2009 v 18.30 hodin

                                         17.2.2009 v 18.30 hodin

                                         24.3.2009 v 18.30 hodin

                                         21.4.2009 v 18.30 hodin

                                         26.5.2009 v 18.30 hodin

                                         23.6.2009 v 18.30 hodin

 

 

ad 15/ Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu č. 1039 o odvozu

           odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim mezi Obcí

           Pátek a Obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína, IČO: 00235661, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

 

ad 16/ Různé:

 

          - Zastupitelstvo obce bere na vědomí ceny vodného a stočného pro rok 2009,

            vyhlášené představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk,

            a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČO: 45357009.

 

 

          - Starosta p. Jiří Bulušek projednal se zastupiteli možnost vyhlásit

            v Páteckém plátku anketu na vytvoření obecního znaku a praporu dle

            předloženého návrhu zpracovaného firmou Velebný & Fam, J. Nygrína 334,

            562 01 Ústí nad Orlicí.

 

 

             ad 17/ Diskuse: Diskusní příspěvky nebyly.

 

 

 

 

             ad 18/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup

                        a s přáním všeho nejlepšího do Nového roku 2009 zasedání ukončil.

 

 

 

 

            Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

 

           Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

                                                  Iveta Zikmundová

 

 

          Starosta:                           Jiří Bulušek

 

    

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 16.12.2008

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 13 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje rozšíření programu zasedání

            o tyto body: „Vodovod Pátek - II. etapa,  řad B“, „Žádost p. Martina

            Klaroviče o poskytnutí dotace na vybudování tlak. splaškové kanalizace „

            a „Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení

            na skládku Radim“.

                           Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

               3. Kontrola projednání zápisu ze dne 25.11. 2008

    Usnesení č. 2 – 13 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

            obce ze dne 25.11. 2008.

            Hlasování:  6 hlasů pro               1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)

 

 

4. „Vodovod Pátek - II. etapa, řad B“

      Usnesení č. 3 – 13 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. I – Smlouvu o dílo

              č. 19/09/2008 mezi Obcí Pátek a firmou Prostav, s.r.o., Na Chmelnici   

              533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, a pověřuje starostu p. Jiřího

              Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

5.      Žádost o poskytnutí dotace na vybudování tlakové splaškové

                     kanalizace – p. Martin Klarovič

      Usnesení č. 4 – 13 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje poskytnutí dotace na vybudování

              tlak. splaškové kanalizace p. Martinu Klaroviči, Choťánky č.p. 168, 290 01

              Poděbrady,  v maximální výši 10.000,-Kč.

              Hlasování:  6 hlasů pro           1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

 

6. Inventarizační komise

                    Usnesení č. 5 – 13 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventarizační komise v tomto složení:

       

 

a)      Hlavní komise: p. Jiří Bulušek, Iveta Zikmundová, Marcela Miarková,

                             Alena Leinweberová.

                       b)  OÚ: p. Jindřich Hněvsa, Alena Leinweberová, Luboš Vaněk

        c)  Knihovna: p. Petr Peřina, Iveta Zikmundová

        d)  Hasičská zbrojnice a KOS: p. Stanislav Bukovjan, Jaroslav Pražák

        e)  Mateřská školka Pátek: p. Marcela Miarková, Iveta Zikmundová

  Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

7. Dodatek č.1/2009 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství

                     Usnesení č. 6 – 13 / 2008

                             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě

              na zabezpečení odpadového hospodářství mezi Obcí Pátek a firmou NYKO

              a.s., Ždánice č.p. 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 25085000,

              a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

              Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

10. Žádost p příspěvek na provoz - Diakonie ČCE

      Usnesení č. 7 – 13 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje poskytnutí finančního příspěvku

                na provoz ve výši 20.000,- Kč Diakonii ČCE – středisku v Libici nad

                Cidlinou, Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou..

              Hlasování: 5 hlasů pro     2 se zdrželi   (p. Jiří Bulušek, p. Jindřich Hněvsa)

 

 

9. Rozpočtové opatření číslo 5

    Usnesení č. 8 – 13 / 2008

                            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opaření č. 5.

           Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

10.Návrh rozpočtu Obce Pátek pro rok 2009

     Usnesení č. 9 – 13 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet Obce Pátek pro rok 2009

              v paragrafovém členění jako „přebytkový“.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

11.Harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2009

     Usnesení č. 10 – 13 / 2009

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram zasedání   

              Zastupitelstva obce Pátek na I. pololetí roku 2009 na tyto dny:

 

 

                                         27.1.2009 v 18.30 hodin

                                         17.2.2009 v 18.30 hodin

                                         24.3.2009 v 18.30 hodin

                                         21.4.2009 v 18.30 hodin

                                         26.5.2009 v 18.30 hodin

                                         23.6.2009 v 18.30 hodin

     Hlasování: 7 hlasů pro

 

12.Smlouva č. 1039 o odvozu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku    

     Radim

     Usnesení č. 11 – 13 / 2008

              Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 1039 o odvozu

              odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim mezi Obcí

              Pátek a Obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína, IČO: 00235661, a pověřuje

              starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

              Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

Zapsala:                            Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé  zápisu :         Marcela Miarková

 

 

                                          Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                            Jiří Bulušek