Zápis č. 12 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25.11.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                               Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:        p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a projednání zápisu ze dne 21. 10. 2008

4.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

5.      Lokalita  Z2/F „V Ohrádkách“

6.      Lokalita Z2/A – Žádost o vyjádření k projektované stavbě

kabel NN pro p.p.č. 44/3, 12-15

7.      Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

číslo IV-12-6006412/6

8.      Zpráva kontrolního výboru

9.      Rozpočtové opatření č. 4

10.  Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti

v roce 2009

11.  Žádost o umístění směrové cedule

12.  Návrh Změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady

13.  Rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ

14.  Různé

15.  Diskuse

16.  Závěr

 

 

 

 

          Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad 1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad 2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozšíření programu zasedání

                        o bod „Rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ“

 

 

ad 3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva

         obce ze dne 21.10. 2008.

 

 

ad 4/  Starosta, p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o termínu kolaudace

          stavby „Vodovod Pátek – II. Etapa , řad B“, která se uskuteční dne

          28.11.2008.

 

 

ad 5/  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě

          Z2/F „V Ohrádkách“.

 

 

ad 5a/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy AZ Elektrostav, s.s., Bobnická

          2020, 288 01 Nymburk, IČO: 451 499 09, o vyjádření k projektu stavby

          „Pátek, kabel VN, TS, Kabel NN pro p.p.č. 584/48-190“, a souhlasí

          s předloženou projektovou dokumentací.

 

 

 ad  5b/ Zastupitelstvo obce projednalo jedinou nabídku na odkoupení souboru

            pozemkových parcel č. 584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97,

            584/107, 584/119, 584/78, 584/130, 584/140, 584/150, 584/163, 584/58,

            584/59, 584/75, 584/93, 584/105, 584/116, 584/117, 584/128, 584/138,

            584/148, 584/159, 584/161 v Lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“ za cenu

            600,-Kč /1m2, a to od společnosti REA 2007 s.r.o., IČO: 278 78 449,

            Na Hřebenech II/1062, Praha 4, a tuto akceptovalo.

            

 

               ad 5c/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej výše uvedených

                          pozemkových parcel a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

               ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Ing. Václava Nováka, Projekce elektro,

                        Jeseniova 555/III, 290 01 Poděbrady, o vyjádření k projektované stavbě

                        „Pátek, kabel NN pro p.p.č. 44/3, 12-15“, a souhlasí s projektovanou

                        stavbou  v Lokalitě Z2/A.

 

 

               ad7/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí   

 smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6006412/6 mezi Obcí Pátek

 a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,

 IČO: 27232425, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

 

 

ad 8/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru

         o výsledu přezkoumání hospodaření Obce Pátek, jejíž součástí je zpráva

         o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Pátek, s tímto závěrem:

         

 

         Při přezkoumání hospodaření Mateřské školy Pátek bylo kontrolním výborem

         doporučeno z důvodu nízkého čerpání obecní dotace pro nemoc ředitelky

         MŠ p. Edity Hrdé:

 

     a) zajistit vrácení nevyčerpané dotace na provoz na účet Obce Pátek do 15.1.2009

     b) zajistit vrácení dotace na plat kuchařky ve výši 85.816,50,- Kč na účet Obce

         Pátek do konce roku 2008.

 

         Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyly zjištěny nedostatky.

 

 

ad 9/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne

         6.11.2008 a schválilo Rozpočtové opaření č. 4.

 

 

               ad10/ Zastupitelstvo obce pojednalo a schválilo Mandátní smlouvu na zajištění

                         ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 mezi Obcí Pátek a Městem

                         Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239640,

                         a pověřilo starostu p.Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Luďka Hněvsy, Pátek č.p. 135,

           290 01 Poděbrady, o umístění  oboustranné směrové cedule a rozhodlo

           o jejím bezúplatném umístění na obecním pozemku č. 601/1 v k.ú. Pátek.

 

 

ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo, že nemá námitek proti návrhu

           zadání Změny č.13 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady.

 

 

ad 13/ Zastupitelstvo obce odsouhlasilo provedení rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ

           v  délce 270 m, provedené firmou STADOS spol. s.r.o., Vestec 8, 289 33  

           Křinec, IČO: 41485700, a schválilo proplacení  celkových nákladů ve výši

           287.600,-Kč.

 

 

ad 14/ Různé:

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mateřské školy Pátek v době vánočních svátků od 22.12.2008 do 2.1.2009.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o podání žádosti Regionální radě regionu soudržnosti Stření Čechy o dotaci na rekonstrukci MŠ Pátek, zpracované firmou MAVAB Consulting spol. s r.o., Lhotská 2204, 193 00 Praha 9, IČO: 27647986.

-         Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce se dvěma návrhy

heraldického zpracování obecního znaku vytvořenými  firmou Velebný & Fam, J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí.

 

 

             ad 15/ Diskuse:

-         P. Peřina vznesl dotaz na možnosti vybudování kryté autobusové čekárny

v oblasti „Pátek-Váhy“.

            

 

             ad 16/ Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup

                       a zasedání ukončil.

 

 

            Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

 

           Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

                                                  Iveta Zikmundová

 

 

          Starosta:                           Jiří Bulušek

 

    

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25.11.2008

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 12 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje rozšíření programu zasedání

            o bod „ Rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ“.

                           Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

               3. Kontrola projednání zápisu ze dne 21. 10. 2008

    Usnesení č. 2 – 12 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

            obce ze dne 21. 10. 2008.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

5. Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

     Usnesení č. 3 – 12 / 2008

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s předloženou projektovou

             dokumentací stavby „Pátek, kabel VN, TS, Kabel NN pro p.p.č.

             584/48-190“

                            Hlasování:  5 hlasů pro     1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 

    Usnesení č. 4 – 12 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s prodejem souboru pozemkových parcel

            č. 584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119,

            584/78, 584/130, 584/140, 584/150, 584/163, 584/58, 584/59, 584/75,

            584/93, 584/105, 584/116, 584/117, 584/128, 584/138, 584/148, 584/159,

            584/161 v Lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“ za cenu 600,-Kč /1m2, a to

            společnosti REA 2007 s.r.o., IČO: 278 78 449, Na Hřebenech II/1062,

            Praha 4.

            Hlasování:  5 hlasů pro    1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 

Usnesení č. 5 – 12 / 2008

                             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na prodej výše

                             uvedených pozemkových parcel a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

                             jejím podpisem.

        Hlasování: 5 hlasů pro     1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 

6. Lokalita Z2/A – Žádost o vyjádření k projektované stavbě

    Usnesení č. 6 – 12 / 2008

                             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s projektovanou stavbou

                             „Pátek, kabel NN pro p.p.č. 44/3, 12-15“ v Lokalitě Z2/A.

                             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

                     číslo IV-12-6006412/6

    Usnesení č. 7 – 12 / 2008

                             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí  

       smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6006412/6 mezi

       Obcí Pátek  a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,

       405 02 Děčín 4, IČO: 27232425, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

       podpisem této smlouvy.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 4

    Usnesení č. 8 – 12 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opaření č. 4.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

10. Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti

v roce 2009

Usnesení č. 9 – 12/2008

                               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu na zajištění

                               ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 mezi Obcí Pátek a Městem

                               Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239640,

                               a pověřuje starostu p.Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

                               Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

11. Žádost o umístění směrové cedule

      Usnesení č. 10 – 12 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s bezúplatným umístěním  oboustranné

                směrové cedule na obecním pozemku č. 601/1 v k.ú. Pátek.

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

12. Návrh Změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady

        Usnesení č. 11 – 12 / 2008

                Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti návrhu zadání

                Změny č.13 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady.

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

13. Rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ

      Usnesení č. 12 – 12 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s provedenou rekonstrukcí oplocení

              OÚ a MŠ v  délce 270 m dodavatelskou firmou STADOS spol. s r.o.,

              Vestec 8, 289 33 Křinec, IČO: 41485700.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 13 – 12 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje proplacení celkových nákladů na

              rekonstrukci oplocení ve výši 287.600,-Kč.

              Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé  zápisu :          Marcela Miarková

 

 

                                          Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                            Jiří Bulušek