Z á p i s  č. 11 / 2008

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21.10.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina - od bodu č. 4,

                          Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:        p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:                p. Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola projednání zápisu ze dne 23. 9. 2008

4.      Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

5.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

6.      Lokalita  Z2/F „V Ohrádkách“

7.      Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení

  Dobšané

8.      Nabídka prodeje akcií Česká spořitelna a.s.

9.      POV

10.  Různé

11.  Diskuse

12.  Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad 1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

 

ad 2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozšíření programu zasedání

         o bod „ Program obnovy venkova“.

 

 

 

ad 3/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva

         obce ze dne 23. 9. 2008.

 

 

 

ad 4/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce MŠ

         Pátek“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem této žádosti včetně

         následujících povinných příloh:

a)      DIŽ – Doplňující informace k žádosti

b)      Doklady pro posouzení finančního zdraví

c)      Přehled nemovitostí dotčených projektem

d)      Doklad o naplnění podmínek pro investice do mateřských škol

I.       Spádový region

II.  Čestné prohlášení obce o počtu odmítnutých dětí

 

 

 

ad5/ Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem

        z 2. kontrolního dne stavby „Vodovod Pátek  - II. Etapa, řad B“, konaného

        dne 17.10.2008  na Obecním úřadu v Pátku.

       

 

 

ad6/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2F

        „V Ohrádkách“.

        Zastupitelstvo obce stanovilo novou prodejní cenu na odkoupení pozemkových

        parcel č. 584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119,

        584/78, 584/130, 584/140, 584/150, 584/163, 584/58, 584/59, 584/75, 584/93,

        584/105, 584/116, 584/117, 584/128, 584/138, 584/148, 584/159, 584/161

        v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ za cenu 600,-Kč /1m2.

 

 

 

ad7/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o poskytnutí finančního

        příspěvku Občanskému sdružení Dobšané a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

        podpisem této dohody.

 

 

 

ad 8/ Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo nabídku společnosti Finance Zlín a.s.

         na odprodej 322 ks akcií společnosti Česká spořitelna a.s., v ceně 400,-Kč

         za jednu akcii.

 

 

 

ad 9/ Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo zažádat o dotaci z Programu obnovy

         venkova pro rok 2009 na tyto akce:

1)      rekonstrukce chodníků v plné výši

2)      dotace na splátky úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci

 

 

 

ad10/ Různé:

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o zadání heraldického zpracování návrhu obecního znaku a praporu.

 

 

 

             ad 14/ Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová informovala zastupitelstvo obce

 o termínu konání „Vítání občánků“, které se uskuteční dne 23. 11. 2008

ve 14.00 hod. v budově Obecního úřadu v Pátku.

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová seznámila zastupitelstvo obce s termínem „Rozsvěcení vánočního stromu“, které se uskuteční dne

30. 11. 2008 v 17.00 hodin.

            

 

 

             ad 15/Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup

                       a zasedání ukončil.

 

 

 

 

            Zapsala:                         Marcela Miarková

 

 

           Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

                                                 Iveta Zikmundová

 

 

          Starosta:                          Jiří Bulušek

 

  

 

 

 

 

 

USNESENÍ

Ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21.10.2008

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 – 11 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje rozšíření programu zasedání

            o bod „ Program obnovy venkova“.

                           Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

 

               3. Kontrola projednání zápisu ze dne 23. 9. 2008

    Usnesení č. 2 – 11 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

            obce ze dne 23. 9. 2008.

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

 

4. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

    Usnesení č. 3 – 11 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce

            MŠ Pátek“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem této žádosti včetně

            následujících povinných příloh:

 

a)      DIŽ – Doplňující informace k žádosti

b)      Doklady pro posouzení finančního zdraví

c)      Přehled nemovitostí dotčených projektem

d)      Doklad o naplnění podmínek pro investice do mateřských škol

I.       Spádový region

                              II.  Čestné prohlášení obce o počtu odmítnutých dětí

 

               Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 

               6. Lokalita  Z2/F „V Ohrádkách“

    Usnesení č. 4 – 11 / 2008

            Zastupitelstvo obce stanovuje novou prodejní cenu na odkoupení

            pozemkových parcel č. 584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97,

            584/107, 584/119, 584/78, 584/130, 584/140, 584/150, 584/163, 584/58,

            584/59, 584/75, 584/93, 584/105, 584/116, 584/117, 584/128, 584/138,

            584/148, 584/159, 584/161 v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ za cenu

            600,-Kč /1m2.

            Hlasování:  6 hlasů pro  

 

7. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení

Dobšané

Usnesení č. 5 – 11 / 2008

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního

              příspěvku Občanskému sdružení Dobšané a pověřuje starostu p. Jiřího

              Buluška podpisem této dohody.

        Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

8. Nabídka prodeje akcií Česká spořitelna a.s.

Usnesení č. 6 – 11 / 2008

          Zastupitelstvo obce Pátek zamítá nabídku společnosti Finance Zlín a.s.

          na odprodej 322 ks akcií společnosti Česká spořitelna a.s., v ceně 400,-Kč

          za jednu akcii.

        Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

9. POV

Usnesení č. 7 – 11 / 2008

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy

          venkova pro rok 2009 na tyto akce:

 

1)      rekonstrukce chodníků v plné výši

2)      dotace na splátky úroků z úvěru na splaškovou  kanalizaci

 

        Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé  zápisu :          Jaroslav Pražák

 

 

                                          Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                           Jiří Bulušek