Zápis č. 10 / 2008

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23.9.2008

 

 

Přítomni:          p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina,

                          Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:                p. Edita Hrdá, Jaroslav Bulušek

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.8.2008

4.      MŠ Pátek - konkurz

5.      Provozní doba MŠ Pátek

6.      Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

7.      Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

8.      Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

9.      Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti

                     č. UZSVM/SNB/3938/2008-SNBM

10.  Dodatek č.1 ke smlouvě č. 1039

O odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim

11.  Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina

12.  Žádost Občanského sdružení Dobšané

13.  Tlaková splašková kanalizace Pátek

14.  Různé

15.  Diskuse

16.  Závěr

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne  

           26.8.2008.

 

 

ad  4/  Starosta p. Jiří Bulušek poděkoval přítomné p.Editě Hrdé za dlouholetou a přínosnou

           práci ve funkci ředitelky Mateřské školy Pátek a seznámil zastupitelstvo obce

           s termínem zasedání konkurzní komise, které se uskuteční dne 7.11.2008 v zasedací

           místnosti Obecního úřadu Pátek.

 

 

ad 5/  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Mateřské školy Pátek o prodloužení provozní

          doby a rozhodlo prodloužit provozní dobu z původních 15.30 hodin na 16.00 hodin

          na zkušební dobu do konce roku 2008, s platností od 1.10.2008.

 

 

ad 6/   Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o přípravě podkladů pro Výzvu

           Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „Rekonstrukce MŠ Pátek“.

                      

 

ad  7/  Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem z 1. kontrolního dne

           stavby „Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“, konaného dne 18. září 2008 na Obecním úřadu

           v Pátku.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na vybudování vodovodních

           přípojek Pátek – II. etapa řad B, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Prostav, s.r.o.,

           Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, a pověřilo starostu p. Jiřího  

           Buluška  jejím podpisem.

 

 

ad 8/  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2F

          „V Ohrádkách“.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti

           č. UZSVM/SNB/3938/2008-SNBM mezi Obcí Pátek a Úřadem pro zastupování státu ve

           věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111,

           na pozemek p.č.349/6 o výměře 1041 m2 v katastrálním území Pátek u Poděbrad,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

           Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem Návrhu na zahájení

           řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1039 o odvozu

           odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim mezi Obcí Pátek a Obcí

           Radim, 281 03 Radim u Kolína, IČO: 235661, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           podpisem smlouvy.

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí Cidlina,

           která se uskutečnila dne 9.9.2008.

 

 

ad 12/ Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Občanského sdružení Dobšané o finanční podporu

           projektu „Propagace a zviditelnění LABSKO-CIDLINSKÉ oblasti“ a rozhodlo tuto žádost

           podpořit finanční částkou 10,- Kč na jednoho obyvatele obce Pátek.

 

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a zrušilo k 31.12.2008 Usnesení č.8 o poskytnutí dotace

            na vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci v maximální výši 10.000,-, které bylo

            přijato na zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24.2.2004

          

 

 

ad 14/  Různé:

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o výrobě postřikovače na zahradní traktor X 700,

kterým budou prováděny postřiky chodníků v obci.

          

 

ad 15/  Diskuse

            Nebyly žádné diskusní příspěvky.

 

                 

ad 16/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

                                      Iveta Zikmundová

 

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23.9. 2008

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 –  10 / 2008,

                  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje  program zasedání.

               Hlasování:   7 hlasů pro

   

 

 3. Kontrola zápisu ze dne 26. 8. 2008

     Usnesení č.  2 – 10 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva

               ze dne 26.8.2008

               Hlasování : 7 hlasů pro

 

      

 5. Provozní doba MŠ Pátek

     Usnesení č.  3 – 10 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek prodlužuje provozní dobu MŠ Pátek z původních 15.30 hodin

            na 16.00 hodin na zkušební dobu do konce roku 2008, s platností od 1.10.2008.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 7. Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

     Usnesení č.  4 – 10 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na vybudování vodovodních

            přípojek Pátek – II. etapa řad B, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Prostav, s.r.o.,

            Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914,  a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.           

            Hlasování:  7 hlasů pro

   

 

  9. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/SNB/3938/2008-SNBM

      Usnesení č.  5 – 10 / 2008

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti

             č. UZSVM/SNB/3938/2008-SNBM mezi Obcí Pátek a Úřadem pro zastupování státu

             ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,

             IČO: 69797111, na pozemek p.č.349/6 o výměře 1041 m2 v katastrálním území Pátek

             u Poděbrad, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro   

 

      Usnesení č. 6 – 10 / 2008

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem Návrhu na

            zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

            Hlasování : 7 hlasů pro

 

10. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 1039 O odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení  

       na skládku Radim

       Usnesení č.  7 – 10 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1039, o odvozu

               odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim, mezi Obcí Pátek

               a Obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína, IČO: 235661, a pověřuje starostu p. Jiřího

               Buluška jeho podpisem.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

12.  Žádost občanského sdružení Dobšané

       Usnesení č.  8 – 10 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje finanční podporu občanskému sdružení Dobšané  

               ve výši 10,-- Kč na jednoho obyvatele obce dle evidence obyvatel platné k 30.9.2008.

               Hlasování :  7 hlasů pro  

 

 

13.  Tlaková splašková kanalizace Pátek

       Usnesení č.  9 – 10 / 2008

               Zastupitelstvo obce Pátek ruší k 31.12.2008 Usnesení č.8 o poskytnutí dotace

               na vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci v maximální výši 10.000,-, které bylo

               přijato na zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24.2.2004

               Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 

Zapsala:                        Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu :      Marcela Miarková

 

 

                      Iveta Zikmundová

 

 

Starosta :                       Jiří Bulušek