Z á  p  i  s    č.    1 /2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Pátek dne 29.1.2008

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina , Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:           p. Jaroslav Bulušek

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 18.12.2007

                 4.    Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

                 5.    Zpráva o výsledku kontroly čerpání dotací TJ Pátek za rok 2007

                 6.    Zpráva o výsledku kontroly čerpání dotací MŠ Pátek za rok 2007

                 7.    Zpráva o výsledku hospodaření MŠ Pátek za rok 2007

                 8.    Zpráva o výsledku hospodaření Obce Pátek za rok 2007

                 9.    Inventury majetku za rok 2007

               10.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

               11.    Akce „Rekonstrukce a oprava hasičské zbrojnice“

               12.   „Kos“ – prodej nemovitosti

               13.   Valná hromada svazku Cidlina

               14.   Vyúčtování „Vánočních zpěvů“

               15.   Různé

               16.   Závěr

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání a na návrh

            p. Marcely Miarkové rozhodlo doplnit program zasedání o bod č. 8: Zpráva

            o výsledku hospodaření Obce Pátek za rok 2007.

 

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce

            ze dne 18.12.2007.

 

ad  4/   Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2/F

            „V Ohrádkách“.

                      

ad  5 /  Zastupitelstvo obce  bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly čerpání dotací

            TJ Pátek za rok 2007 s tímto závěrem: Při přezkoumání čerpání finanční

            dotace poskytnuté TJ Pátek nebyly zjištěny nedostatky.

 

                                            

ad  6 /  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly čerpání dotací MŠ

            Pátek za rok 2007 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno,

            že příspěvková organizace „Mateřská škola Pátek“ obdržela od Obce Pátek příspěvek

            na provoz v roce 2007 v celkové výši 70.600,-Kč, který byl ke dni kontroly vyčerpaný.

 

ad. 7 /  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledu přezkoumání hospodaření MŠ

            Pátek za rok 2007 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření Mateřské školy

            Pátek za II.pololetí 2007 nebyly zjištěny nedostatky.

 

ad. 8 /  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledu přezkoumání hospodaření

           Obce Pátek za rok 2007 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek

           za II. pololetí 2007 nebyly zjištěny nedostatky.

 

ad.9/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek za rok 2007.

 

ad.10/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o průběhu přípravných prací

           na stavbu „Zvýšení kapacity MŠ Pátek“. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo

           Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.013/2007, uzavřený mezi Obcí Pátek,

           Pátek 14, IČO:00239593 a spol. MAVAB Consulting spol . s.r.o. , Lhotská 2204,

           Praha 9,19300, IČO 276 47 986.

 

ad.11/ Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na opravu hasičské

           zbrojnice do 29.2.2008 a stanovilo hodnotící komisi ve věci výběrového řízení

           ve složení:

1) Předseda Výboru pro rozvoj obce - p.Petr Peřina

                        2) Předseda Výboru pro životní prostředí – p. Luboš Vaněk

3) Předseda Finančního výboru – p. Jindřich Hněvsa

 

ad.12a/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování právní pomoci mezi

             smluvními stranami: JUDr. Liborem Fiedlerem, advokátem, hlavní pracoviště Nymburk,

             Palackého třída 223/5, Nymburk a Obcí Pátek, Pátek 14, IČO:00239593, 290 01

             Poděbrady, zastoupenou starostou p. Jiřím Buluškem.

ad.12b/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o průběhu prodeje nemovitosti

             Kos, především o kupní smlouvě sestavené JUDr. Liborem Fiedlerem, která bude

             po doplnění předložena Ing. Jiřímu Janochovi.

 

ad. 13/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z Valné hromady svazku Cidlina, konané

           dne 17.1.2008.

 

ad. 14/  Zastupitelstvo obce projednalo vyúčtování „Vánočních zpěvů“, konaných dne

            24.12.2007 a schválilo doplatit daňově uznatelné náklady ve výši 3.671,-Kč.

 

ad. 16/ Různé:

 

      -     Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o snížení hladiny stálého-

             normálního vzdutí hladiny v části Sánské strouhy, za účelem provedení stavebních    

             prací na rekonstruovaném mostku na Nových Mlýnech.

-          Zastupitelstvo obce bere na vědomí Změnu č.11 územního plánu sídelního útvaru

 Poděbrady „Protipovodňová opatření“.

-  Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánované objízdné trasy, vzniklé při rekonstrukci

    mostu přes potok Blatnice v obci Budiměřice.

-  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p.Moniky Peřinové a p.Filipa Vaňka, Pátek č.p. 24,

   o finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na vybudovanou kanalizaci  u rodinného domu  

   v Pátku č.p. 83 p.č.9/3, kterou vybudovali na vlastní náklady. Z důvodu osobního zájmu,  

   podle zákona č. 159/2006, se pan Petr Peřina  dále neúčastnil projednávání tohoto bodu

   a odstoupil od hlasování.

   Zastupitelstvo obce rozhodlo dle Zasedání Zastupitelstva Obce Pátek ze dne 24.2.2004

   - Usnesení č.8, poskytnout dotaci na  vybudovanou kanalizaci v maximální výši 10.000,- 

   Kč.

-  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o připomínky k projektové studii „Za zahradami“

   p. Jaromíra Bulíře, Pátek č.p.29, kterou zastupitelstvo obce doporučilo dokončit po obou  

   stranách navržené  komunikace.

 

ad. 18/ Závěr:

 

            Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

        

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                   Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29.1. 2008

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  1 / 2008

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo  program zasedání a na návrh

               p. Marcely Miarkové rozhodlo doplnit program zasedání o bod č. 8: Zpráva

               o výsledku hospodaření Obce Pátek za rok 2007.

               Hlasování:   7  hlasů pro 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 18.11.2007.

Usnesení č. 2 –  1 / 2008

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 18.12.2007.

          Hlasování:   7   hlasů pro   

 

9. Inventury majetku za rok 2007

    Usnesení č. 3 – 1 / 2008

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek

                    za rok 2007.

                    Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

10. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

      Usnesení č. 4 – 1 / 2008

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě

                     o dílo č.013/2007, uzavřený mezi Obcí Pátek, Pátek 14,

                     IČO:00239593 a spol. MAVAB Consulting spol . s.r.o., Lhotská 2204,

                     Praha 9,19300, IČO 276 47 986.

                     Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

11. Akce „Rekonstrukce a oprava hasičské zbrojnice“

      Usnesení č. 5 – 1 / 2008

                     Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na opravu hasičské

                     zbrojnice do 29.2.2008.

                     Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 6 – 1 / 2008

                     Zastupitelstvo Obce Pátek stanovilo hodnotící komisi ve věci výběrového řízení

                     ve složení:

1) Předseda Výboru pro rozvoj obce - p.Petr Peřina

2) Předseda Výboru pro životní prostředí – p. Luboš Vaněk

3) Předseda Finančního výboru – p. Jindřich Hněvsa

                     Hlasování:  7 hlasů pro

12. „Kos“-prodej nemovitost

      Usnesení č. 7 – 1 / 2008

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování právní

                     pomoci mezi smluvními stranami: JUDr. Liborem Fiedlerem, advokátem, hlavní

                     pracoviště Nymburk, Palackého třída 223/5, Nymburk a Obcí Pátek, Pátek 14,

                     IČO:00239593, 290 01 Poděbrady, zastoupenou starostou p. Jiřím Buluškem.

                     Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

14.  Vyúčtování „Vánočních zpěvů“

       Usnesení č. 8 – 1 / 2008

                       Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo vyúčtování „Vánočních zpěvů“, konaných

                       dne 24.12.2007 a schválilo doplatit daňově uznatelné náklady ve výši 3.671,-Kč.

                       Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

16. Různé:

      Usnesení č. 9 – 1 / 2008

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost p.Moniky Peřinové a p.Filipa 

                Vaňka, Pátek č.p. 24, o finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na vybudovanou

                kanalizaci  u rodinného domu v Pátku č.p. 83 p.č.9/3, kterou vybudovali na

                vlastní náklady. Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo dle Zasedání Zastupitelstva

                Obce Pátek ze dne 24.2.2004 - Usnesení č.8, poskytnout dotaci  na  vybudovanou

                kanalizaci v maximální výši 10.000,-Kč.

                      Hlasování:  6 hlasů pro     1 odstoupil  (p. Petr Peřina)

 

 

 

 

 

 

 Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek