Z á  p  i  s    č.    9 / 2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 21.8.2007

 

 

 

 

 

Přítomni :       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina,

                        Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová – od bodu tři

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek

               

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 24.7.2007

                 4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek a MŠ Pátek

                 5.    Rozpočtové opatření č.3

                 6.    Akce „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “

                 7.    Akce „Vodovod Pátek – I. etapa “

                 8.    Územní řízení lokalita Z2 / F Pátek „ V ohrádkách“

                 9.    Různé

               10.    Závěr

 .   

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání.

 

 

ad 3/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva

           obce  ze dne 24.7.2007.

 

 

ad  4 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku

            přezkoumání hospodaření Obce Pátek, jejíž součástí je zpráva o výsledku

            přezkoumání hospodaření MŠ Pátek, s tímto závěrem:

           

            Při přezkoumání hospodaření Mateřské školy bylo kontrolním výborem

            doporučeno, z důvodu nízkého čerpání obecní dotace pro nemoc ředitelky

            MŠ p. Edity Hrdé  snížit výši dotace z původně schválených 141.200,- Kč

            na  70.600,-Kč.

 

           Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyly zjištěny nedostatky.

 

 

ad  5 /  Zastupitelstvo obce  projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.7.2007

            a  na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.3  doplněné o pozměňující

            návrhy vzniklé při diskusi k tomuto bodu:

 

a)      navýšení příjmu  o 1.500.000,-Kč  - vklad na Raiffeeisen stavební spořitelnu

b)      snížení výdajů o 70.600,- Kč – snížení dotace Obce Pátek poskytované MŠ Pátek

          

                                                      

 

ad  6 /  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o probíhající akci „Pátek

            – zastávky busů na silnici III/329 16“.

 

 

ad  7 /  Zastupitelstvo obce provedlo otevření obálek s nabídkami  na  dodavatele stavby

            „Pátek – Vodovodní přípojky – I.etapa“, kterého se zúčastnily tyto firmy:

           

1.      Halko stavební společnost, spol. s.r.o., Nová Ves I, Poděbradská 60, 280 02 Kolín 2,

IČO: 43090150, v cenové nabídce: 468.373,- Kč bez DPH.

2.      Prostav, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914,

v cenové nabídce: 301.273,- Kč bez DPH.

3.      KG Tranzit spol. s.r.o. Velim, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim, DIČ: CZ47547651,

v cenové nabídce: 440.842,- Kč bez DPH.

          

 

ad 7a/ Zastupitelstvo obce jmenovalo hodnotící komisi pro posouzení jednotlivých nabídek

           ve složení:

          1. předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina

          2. předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa

          3. předseda Kontrolního výboru obce p.Marcela Miarková

 

          a uložilo jí předložit vyhodnocení poptávkového řízení na příštím zasedání Zastupitelstva

          Obce Pátek.

 

 

ad 7b/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Pátek

            a jednotlivými občany na vybudování vodovodních  přípojek.

 

 

ad 8 /  Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zahájení Územního  řízení a dělení parcel

           v lokalitě Z2 / F Pátek „V ohrádkách“.

 

 

ad  9 /  Různé :

-             Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost p. Jiřího Blažka, Pátek č.p. 193, 290 01

          Poděbrady, o povolení položení zámkové dlažby na obecní pozemek č.594/25 k.ú.Pátek,

          z důvodu zpevnění vjezdu  před nemovitostí č.p. 193.

-             Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    

          o bezúplatný převod pozemku p.č. 349/6 o výměře 1041 m2, který je zapsán v katastru   

          nemovitostí pro k.ú. Pátek u Poděbrad s využitím ostatní komunikace do majetku Obce

          Pátek.

      -   Zastupitelstvo obce rozhodlo prodloužit termín poptávkového řízení na úschovnu hraček

    a pískoviště v MŠ Pátek  do 30.10.2007. 

- Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu č. 3071/REG/2007 o poskytnutí

   účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje, uzavřenou

   mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zřízení

   nové  autobusové zastávky včetně komunikací (Pátek – zastávky busů na silnici III/329

  16) ev.č.2007/0126, v maximální výši 121.000,-Kč.

  -Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu č. 3070/REG/2007 o poskytnutí

   účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje, uzavřenou

   mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zajištění

   realizace projektu Úroky z úvěru - Splašková tlaková kanalizace Pátek  ev.č. 2007/0288,

   v maximální výši 47.247,-Kč.

 

 

ad 10 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil .

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

 

 

 

                                         Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

 

Starosta:                           Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 21.8. 2007

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  9 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 24.7.2007.

Usnesení č. 2 –  9 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 24.7.2007.

                Hlasování:   4   hlasů pro      3 se zdrželi – p. Marcela Miarková, p. Iveta Zikmundová,

                                                                                    p. Jaroslav Pražák

 

 

4 . Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek a MŠ Pátek

Usnesení č. 3 – 9 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek  rozhodlo na doporučení Kontrolního výboru

                snížit z důvodu nízkého čerpání obecní dotace pro nemoc ředitelky

                MŠ p. Edity Hrdé výši dotace z původně schválených 141.200,- Kč

                na  70.600,-Kč, do doby provedení rozboru jejího hospodaření za období 1-9 / 2007.   

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

 5. Rozpočtové opatření č.3

 Usnesení č. 4 – 9 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Rozpočtové opatření č.3  doplněné o pozměňující

                 návrhy vzniklé při diskusi k tomuto bodu:

 

a)      navýšení příjmu  o 1.500.000,-Kč  - vklad na Raiffeisen stavební spořitelnu

b)      snížení výdajů o 70.600,- Kč – snížení dotace Obce Pátek poskytované MŠ Pátek

                 Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 7. Akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

 Usnesení č. 5 – 9 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek jmenovalo hodnotící komisi pro posouzení jednotlivých

               nabídek na dodavatele stavby „Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa“ v tomto složení:

       

          1. předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina

          2. předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa       

          3. předseda Kontrolního výboru obce p.Marcela Miarková

 

          a uložilo jí předložit vyhodnocení poptávkového řízení na příštím zasedání Zastupitelstva

          Obce Pátek.

          Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 

Usnesení č. 6– 9 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí

               Pátek a jednotlivými občany na vybudování vodovodních přípojek.

               Hlasování : 7  hlasů pro                           

 

 

 

9. Různé

Usnesení č. 7 – 9 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Žádost p. Jiřího Blažka, Pátek

               č.p. 193, 290 01 Poděbrady, o povolení položení zámkové dlažby na obecní pozemek

               č.594/25 k.ú.Pátek, z důvodu zpevnění vjezdu  před nemovitostí č.p. 193.

               Hlasování : 7 hlasů pro  

 

 

 

Usnesení č. 8 –9 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech

               majetkových   o bezúplatný převod pozemku p.č. 349/6 o výměře 1041 m2, který

               je zapsán v katastru nemovitostí pro k.ú. Pátek u Poděbrad s využitím ostatní

               komunikace do majetku Obce  Pátek.

               Hlasování : 7 hlasů pro    

 

 

 

Usnesení  č. 9 – 9 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo prodloužit termín poptávkového řízení

                 na úschovnu hraček a pískoviště v MŠ Pátek  do 30.10.2007. 

                 Hlasování : 7 hlasů pro     

 

 

Usnesení č.10  - 9 / 2007

        Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu č. 3071/REG/2007

        o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu

        Středočeského kraje, uzavřenou mezi Středočeským krajem, Zborovská 11,

        150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zřízení nové  autobusové zastávky včetně komunikací

        (Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16) ev.č.2007/0126, v maximální

        výši 121.000,-Kč.

        Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

Usnesení č. 11 – 9 /2007

        Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu č. 3070/REG/2007

        o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu

        Středočeského kraje, uzavřenou mezi Středočeským krajem, Zborovská 11,

        150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zajištění realizace projektu Úroky z úvěru

        - Splašková tlaková kanalizace Pátek  ev.č. 2007/0288, v maximální výši

        47.247,-Kč.

                Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

       

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek