Z á  p  i  s    č.    8 / 2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 24.7.2007

 

 

 

 

 

Přítomni :       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Petr Peřina, Luboš Vaněk,

                        Iveta Zikmundová

 

Omluveni :      p. Marcela Miarková,  Jaroslav Pražák,

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek

               

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 10.7.2007

                 4.    Poptávkové řízení „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “

                 5.    Akce „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “

                 6.    Akce „Vodovod Pátek – I. etapa “

                 7.    Projednání hospodaření Obce Pátek a MŠ Pátek za 1. pololetí 2007

                 8.    Různé

                 9.    Diskuse

               10.    Závěr

 .   

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání.

 

 

ad  3 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo Zápis  zasedání zastupitelstva  obce 

            ze dne 10.7.2007.

 

 

ad  4 /  Zastupitelstvo obce  projednalo  cenové nabídky na dřevěnou konstrukci  stavby

           „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “, které se zúčastnily tyto firmy :

 

1.      Zakázkové truhlářství Luděk Karban, Havlíčkova 147,  281 51 Velký Osek, 

IČO: 12522899,  v cenové nabídce 74.292,- Kč

2.      Petr Modráček , Hradčany 13, 289 05 Žehuň, IČO: 71141622,

       v cenové nabídce 40.500,- Kč

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat firmu Petr Modráček, Hradčany 13, 289 05  Žehuň ,

IČO: 71142622, jako zhotovitele  dřevěné konstrukce stavby „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “.

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost TJ Pátek  na účelovou dotaci na dostavbu

a stavební úpravy okolo stavby „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “ v částce 60.000,- Kč

a tuto dotaci schválilo.

                                                      

 

ad  5 /  Zastupitelstvo  obce projednalo návrh Smlouvy o dílo s firmou  Euro Construction

           Corporation a.s., Za Skalkou 17/630, 147 00 Praha 4, IČO:25719661,  na akci

           „ Pátek – zastávky busů na silnici III/ 329 16 “, rozhodlo o doplnění smlouvy  

           o zástupce ve věcech technických  na stavbě , kterým byl pověřen pan  Ing. Leoš

           Piroutek .Starosta pan Jiří Bulušek byl pověřen podpisem této smlouvy.

 

 

ad  6 /  Zastupitelstvo obce projednalo  pokračování akce „Vodovod  Pátek - I. etapa “

            a rozhodlo vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele stavby „Pátek –Vodovodní

            přípojky-I.etapa“.

             

 

ad  7 /  Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření Obce Pátek  a Mateřské školy  Pátek

           za 1. pololetí 2007.

 

 

ad  8 /  Různé :

-         Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jako náhradního ověřovatele zápisu pana Jindřicha Hněvsu.

-         Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s  výsledkem dražby  pozemku parc. č. 496, zapsané na LV 387 pro Katastrální území Pátek u Poděbrad a rozhodlo o uhrazení zbytku  vydražené ceny  pozemku v částce 156.000,- Kč.

-         Zastupitelstvo obce  projednalo  a schválilo vyúčtování akce „ Dětský den“ a rozhodlo

      o doplacení daňově uznatelných nákladů v částce 1456,- Kč.

-         Zastupitelstvo obce projednalo pronájem budovy bývalých hokejových kabin a rozhodlo

      o pronájmu jedinému zájemci p. Davidu Šafránkovi. Starosta p. Jiří Bulušek byl  pověřen

      podpisem smlouvy o pronájmu.

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat SFŽP o zrušení zástavního práva na pozemek kat. číslo 292/1 v KÚ Pátek, který byl zastaven při akci „Kanalizace Pátek“, z důvodu splacení

      25 % pohledávky.

             

 

 ad 9 /  Diskuse :

-         Pan Jindřich Hněvsa  se dotázal na  možnosti vybudování chodníku k autobusové zastávce   na návsi.

-         Paní Iveta Zikmundová informovala o možnosti spolupráce s KIS Poděbrady, například předplatné na abonentní představení  do Poděbrad a možnosti zajištění autobusové dopravy.

-         Paní Iveta Zikmundová informovala o schůzce sociálního  výboru dne 19.7.2007, kde

      byly projednány tyto body: 

     

 

   1) Sportovního odpoledne pro děti na závěr prázdnin

   2) Vítání občánků na podzim 2007

 

ad 10 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil .

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:            Jindřich Hněvsa

 

 

 

                                         Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

Starosta:                            Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 24.7. 2007

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  8 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   5  hlasů pro

 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 10.7.2007.

Usnesení č. 2 –  8 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 10.7.2007.

                Hlasování:   4   hlasů pro                 1 se zdržel – p. Jindřich Hněvsa

 

 

 

4 .  Poptávkové řízení  „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “.

Usnesení č. 3 – 8 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek  rozhodlo vybrat  firmu Petr Modráček, Hradčany 13,

                289 05 Žehuň, IČO: 71142622, jako dodavatele montované konstrukce stavby

                „ Pergola – fotbalové hřiště Pátek “.

                Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

 

Usnesení č. 4 –  8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo poskytnout účelovou dotaci TJ Pátek

               ve výši 60.000,- Kč na dostavbu a terénní úpravy stavby „ Pergola – fotbalové

               hřiště Pátek “.  

               Hlasování :  5 hlasů pro

 

 

 

 5. Akce „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “.

 Usnesení č. 5 – 8 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek pověřilo starostu pana Jiřího Buluška podpisem 

                 Smlouvy o dílo s firmou  Euro Construction Corporation a.s., Za Skalkou 17/630,

                 147 00 Praha 4, IČO: 25719661, na stavbu „ Pátek – zastávky busů na silnici

                 III/ 329 16 “.

                 Hlasování : 5 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 6 – 8 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o zástupci ve věcech technických na stavbě

              „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “ a zastupováním Obce Pátek pověřilo

              pana Ing. Leoše Piroutka.

              Hlasování : 5 hlasů  pro

 

 

 

6. Akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

Usnesení č. 7 – 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele stavby

               „Pátek –Vodovodní přípojky - I.etapa“.             

               Hlasování :  5 hlasů pro                      

 

 

7. Různé

 

Usnesení č. 8– 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo jako náhradního ověřovatele zápisu 

               pana Jindřicha Hněvsu.

              Hlasování : 4  hlasů pro                            1 se zdržel – p. Jindřich Hněvsa

 

 

 

Usnesení č. 9 – 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo doplatek ve  výši 156.000,- Kč

               za vydražený  pozemek parc. č. 496 zapsaný na LV 387  pro Katastrální území Pátek

               u Poděbrad  z vydražené ceny  171.000,- Kč.

               Hlasování : 5 hlasů pro  

 

 

 

Usnesení č. 10 – 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo vyúčtování akce „Dětský den“ a rozhodlo proplatit

               daňově uznatelné doklady v částce 1.456,- Kč.

               Hlasování : 5 hlasů pro    

 

 

 

Usnesení  č. 11 – 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o pronájmu budovy bývalých hokejových kabin

               jedinému zájemci panu Davidu  Šafránkovi, Pátek 176 a pověřilo starostu pana Jiřího

               Buluška podpisem smlouvy o pronájmu.

               Hlasování : 5 hlasů pro     

 

 

 

 

 

Usnesení č.12  - 8 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo požádat SFŽP o zrušení zástavního práva

               na pozemek  kat. č. 292/1 v KÚ Pátek, který byl zastaven při akci „Kanalizace Pátek“,

               z důvodu úhrady 25 % pohledávky.

               Hlasování : 5 hlasů pro

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jindřich Hněvsa

 

 

 

                                       Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek