Z á  p  i  s    č.    6 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 19.6.2007

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:            p. Jaroslav Bulušek

 

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 22.5.2007

                 4.    Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2006

                 5.    Rozpočtové opatření č. 2

                 6.    Žádost o příspěvek nebo věcný dar pro Obec Choťovice

                 7.    Svoz bio odpadu – NYKOS  

                 8.    Dražební vyhláška – Okresní soud Nymburk

                 9.    Poptávkové řízení – Výsadba veřejné zeleně v intravilanu obce                       

                10.   Prof. Lubor Stejskal, DrSc. a  Judr. Marta Stejskalová

                        - žádost o podporu v realizaci projektu „Ekofarma Pátek“

                11.   Vodovod Pátek – I. etapa

                12.   Pátek – zastávky autobusů na silnici III/329 16

                13.   Harmonogram veřejného zasedání ZO na 2.pololetí 2007

                14.   Různé

                15.   Diskuse

                16.   Závěr

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

           

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne 

            22.5.2007.

 

ad  4/   Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet Obce

            Pátek za rok 2006.

 

ad  5 /  Zastupitelstvo obce  projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.5.2007

            a schválilo Rozpočtové opatření č. 2.

                                         

  

ad  6 /  Zastupitelstvo  obce projednalo Žádost Obce Choťovice, 289 05 Žehuň, IČO: 640646,

           o příspěvek nebo věcný dar na oslavu 650. výročí obce a rozhodlo příspěvek  

           neposkytnout.

 

ad 7/   Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy Nykos a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec

           n.Č.l., DIČ: CZ 250085000 na svoz bio odpadu pro Obec Pátek a rozhodlo tuto

           nabídku neakceptovat.

            

 

ad  8 /  Zastupitelstvo projednalo dražební vyhlášku ze dne 17.5.2007 vydanou Okresním

            soudem v Nymburce, Soudní 996, 288 62 Nymburk a rozhodlo zúčastnit se dražby

            pozemků parc. č. 405 a 496 v kat. území Pátek a složit dražební jistinu v celkové

            výši 25.000,-Kč na účet Okresního soudu v Nymburce.

 

        

ad 8a / Zastupitelstvo obce projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek na

           dražbě pozemků dne 12.července 2007 a jako zástupce zvolilo starostu p. Jiřího Buluška

           a p. Marcelu Miarkovou.

 

 

ad 9/  Zastupitelstvo obce projednalo poptávkové řízení na výsadbu veřejné zeleně v intravilánu

          obce, kterého se zúčastnily tyto organizace:

 

1)      Český svaz ochránců přírody - základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady,

v cenové nabídce 39.710,-Kč

2)      Zahradní a krajinná tvorba - Eva Kratochvílová, IČO: 70201439, v cenové nabídce

88.920,-Kč.

3)      Ing. Tomáš Urban - práce ve výškách, péče o zeleň, Rašovice 86, 288 02 Nymburk,

                IČO: 67615244, v cenové nabídce 58.725,-Kč.

 

 

ad 9a/ Zastupitel p. Luboš Vaněk odstoupil od bodu 9/ z důvodu osobního zájmu.

 

 

ad 9b/ Zastupitelstvo obce rozhodlo ve věci poptávkového řízení podpořit místní organizaci-

           Český svaz ochránců přírody, základní organizaci 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady.

 

ad9c/  Zastupitelstvo obce pověřilo starostu p.Jiřího Buluška vyhotovením smlouvy s Českým

          svazem  ochránců přírody a jejím podpisem.

 

 

ad10/ Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o podporu v realizaci projektu „Ekofarma Pátek“

          manželů Stejskalových a rozhodlo podpořit tento projekt a ve spolupráci s výbory obce

          vybrat lokalitu pro „Ekofarmu Pátek“.

 

 

 ad 11/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o probíhající akci „Vodovod

            Pátek – I.etapa.

 

 

ad 12/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o akci „Autobusová zastávka“

           na silnici III/329 16. Zastupitelstvo obce rozhodlo jmenovat hodnotící komisi ve věci

      poptávkového řízení ve složení:

 

1)      Starosta – p. Jiří Bulušek

2)      Předseda Výboru pro rozvoj obce – p.Petr Peřina

3)      Člen Výboru pro rozvoj obce – p. Ing. Jiří Janeba

 

 

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

            zastupitelstva obce Pátek ve II. pololetí 2007 na tyto dny:

 

24.07.2007  18.30 hod.

21.08.2007  18.30 hod.

25.09.2007  18.30 hod.

23.10.2007  18.30 hod.

27.11.2007  18.30 hod.

18.12.2007  18.30 hod.

 

ad 14 /  Různé:

             - Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci

 uzavřenou  dne 12.června 2007 podle § 46 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 a doporučilo tuto smlouvu podpořit.

             - Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o možnosti převedení  

               pozemku PK 591 o výměře 203 m2 ve vlastnictví Pozemkového fondu

               ČR a zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo o podání žádosti na převedení

               tohoto pozemku.

-         Obec Pátek vyhlašuje poptávkové řízení na stavbu pergoly na místním fotbalovém hřišti.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zápis z Valné hromady Svazku

Obcí “Cidlina“, konané dne 19.6.2007.

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení o zahájení řízení Městského úřadu Poděbrady, Odboru životního prostředí, ve věci povolení chovu zvěře z důvodu provozování stanice pro zraněné živočichy a nemá jako účastník řízení námitek.

 

ad 15/  Diskuse:

-         Pan Jindřich Hněvsa informoval zastupitelstvo obce o záměru TJ Pátek vybudovat

sociální zařízení a požádal zastupitelstvo obce o souhlas s přístavbou v rozsahu 18 m2

na obecním pozemku č.592/2 k.ú. Obce Pátek.

-         Pan Petr Peřina informoval zastupitelstvo obce o konané schůzce Výboru pro rozvoj

obce dne 14.6.2007, kde byly projednány tyto body:

 

1)      Natření plotu a vrat na místním hřbitově

2)      Oprava chodníků

3)      Rozšíření kapacity mateřské školy

4)      Prodej objektu KOS

 

-         Místostarostka  p. Iveta Zikmundová informovala zastupitelstvo obce o probíhající

anketě „Vodovod Pátek II.etapa“

-         Pan Jaroslav Pražák informoval zastupitelstvo obce o  konané schůzce Sociálního

výboru, kde byly projednány tyto body:

 

1) Vítání občánků

2) Divadelní představení

3) Akce „Hurá na prázdniny“

       

         

 

 

ad 16 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Marcela Miarková

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 19.6. 2007

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  6 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 19.6.2007.

Usnesení č. 2 –  6 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 22.5.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro      1 se zdržela (p.Marcela Miarková)

 

 

4. Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2006

Usnesení č. 3 – 6 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet

                 Obce Pátek za rok 2006.

                 Hlasování:  7 hlasů pro   

 

                                  

5. Rozpočtové opatření č. 2

Usnesení č. 4 –  6 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne

                 24.5.2007 a schválilo Rozpočtové opatření č.2

                 Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

6.Žádost o příspěvek-Obec Choťovice                                                                                           

Usnesení č. 5 – 6 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Obce Choťovice, 289 05 Žehuň,

                 IČO: 640646 o příspěvek nebo věcný dar na oslavu  650. výročí obce a rozhodlo

                 příspěvek neposkytnout.  

                 Hlasování : 5 hlasů proti                   2 se zdrželi (p. Jiří Bulušek a p.Luboš Vaněk)

 

 

7. Svoz bio odpadu - NYKOS

Usnesení č. 6 – 6  / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo nabídku firmy Nykos a.s., Ždánice 71, 2871 63

                Kostelec n.Č.l., DIČ: CZ 250085000 na svoz bio odpadu pro Obec Pátek a rozhodlo

                tuto nabídku neakceptovat.

             

  Hlasování :  7 hlasů proti

 

8.Dražební vyhláška – Okresní soud Nymburk

Usnesení č. 7 – 6 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo dražební vyhlášku ze dne 17.5.2007 vydanou

                Okresním soudem v Nymburce, Soudní 996, 288 62 Nymburk a rozhodlo zúčastnit

                se dražby pozemků parc. č. 405 a 496 v kat. území Pátek a složit dražební jistinu

                v celkové výši 25.000,-Kč na účet Okresního soudu v Nymburce.

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

8a) Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek na veřejné dražbě

Usnesení č. 8 – 6 /2007

               Zastupitelstvo obce projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

               na dražbě pozemků dne 12.července 2007 a jako zástupce zvolilo starostu p.Jiřího

               Buluška.

               Hlasování :  6 hlasů pro      1 se zdržel (p.Jiří Bulušek)

 

 

Usnesení č. 9 – 6/2007

                Zastupitelstvo obce projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

               na dražbě pozemků dne 12.července 2007 a jako zástupce zvolilo paní Marcelu

               Miarkovou.

               Hlasování:  6 hlasů pro        1 se zdržela (p.Marcela Miarková)

 

 

9.Poptávkové řízení – Výsadba veřejné zeleně v intravilánu obce

Usnesení č. 9 – 6/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo poptávkové řízení na výsadbu veřejné zeleně

                v intravilánu obce, kterého se zúčastnily tyto organizace:

    

 

1)      Český svaz ochránců přírody – základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady

v cenové nabídce 39.710,-Kč.

2)      Zahradní a krajinná tvorba – Eva Kratochvílová, IČO: 70201439, v cenové nabídce

88.920,-Kč.

3)      Ing. Tomáš Urban – práce ve výškách, péče o zeleň, Rašovice 86, 288 02 Nymburk,

IČO: 67615244, v cenové nabídce 58.725,-Kč.

 

 Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo ve věci poptávkového řízení podpořit místní

 organizaci – Český svaz ochránců přírody, základní organizaci 09/07, Pátek 56,

 290 01  Poděbrady.

 Hlasování: 6 hlasů pro         Zastupitel p.Luboš Vaněk odstoupil od bodu 9/ z důvodu

                                             osobního zájmu.

 

Usnesení č.10 – 6/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek pověřilo starostu p. Jiřího Buluška vyhotovením smlouvy s

                Českým svazem ochránců přírody a jejím podpisem.

                Hlasování : 6 hlasů pro     Zastupitel p. Luboš Vaněk odstoupil od bodu 9/ z důvodu

                                                          osobního zájmu.

 

 

10. Žádost o podporu v realizaci projektu „Ekofarma Pátek“

Usnesení č.10 – 6/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost o podporu v realizaci projektu“Ekofarma

                Pátek“ manželů Stejskalových a rozhodlo podpořit tento projekt a ve spolupráci

                s výbory obce vybrat lokalitu pro „Ekofarmu Pátek“

                Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 12. Autobusová zastávka na silnici III/329 16

 Usnesení č.111 – 6/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo jmenovat hodnotící komisi  na akci „Autobusová

                zastávka“ ve složení:

 

1)      Starosta p. Jiří Bulušek

2)      Předseda výboru pro rozvoj obce – p. Petr Peřina

3)      Člen výboru pro rozvoj obce – Ing. Jiří Janeba

 

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

13. Harmonogram veřejného zasedání ZO na 2.pololetí 2007

Usnesení č.12 – 6/2007

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání Zastupitelstva Obce

Pátek ve II. pololetí 2007 na tyto dny:

 

24.07.2007         18.30 hod.

21.08.2007          18.30 hod.

25.09.2007          18.30 hod.

23.10.2007          18.30 hod.

27.11.2007          18.30 hod.

18.12.2007          18.30 hod.

 

Hlasování:7 hlasů pro

 

 

14. Různé

Usnesení č.13 – 6/2007

Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci

uzavřenou dne 12. června 2007 podle § 46 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a

doporučilo tuto smlouvu podpořit.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

Usnesení č.14 – 6/2007

Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o možnosti převedení pozemku PK 591

o výměře 203 m2 ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo

o podání žádosti na převedení tohoto pozemku.

Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

Usnesení č. 15 – 6/2007

Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o vyhlášení poptávkového řízení na stavbu pergoly na místním fotbalovém hřišti.

Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

15.Diskuse

Usnesení č. 16 – 6/2007

Pan Jindřich Hněvsa informoval zastupitelstvo obce o záměru TJ Pátek vybudovat sociální zařízení a Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s přístavbou v rozsahu 18 m2 na obecním pozemku č.592/2 k.ú.Obce Pátek.

Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek