Z á  p  i  s    č.    5 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 22.5.2007

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Petr Peřina – od bodu 3, Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:            p. Jaroslav Bulušek

 

Omluveni:     p. Marcela Miarková

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 17.4.2007

                 4.    Zpráva o kontrole hospodaření MŠ Pátek za rok 2006

                 5.    Zápis správní a dozorčí rady Ny-Ko

                 6.    Zápis z Valné hromady Ny-Ko

                 7.    Žádost Centra pro zdravotně postižené Nymburk

                 8.    Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

                        ve Svazu měst a obcí ČR

                 9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006                       

                10.   Závěrečný účet za rok 2006

                11.   Vodovod Pátek – I. etapa

                12.   Různé

                13.   Diskuse

                14.   Závěr 

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo program zasedání a rozhodlo odložit bod č. 10,

Závěrečný účet za rok 2006  na příští zasedání.

 

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne 

           17.4.2007.

 

ad  4/   Zastupitelstvo obce  projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

            Mateřské školy Pátek za rok 2006, provedenou pracovníky kontrolního výboru

            s tímto závěrem :

            Při přezkoumání hospodaření Mateřské školy Pátek za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky,

            MŠ hospodařila se ziskem 78.618,98 Kč. Zisk byl přerozdělen v celé výši do fondu rezerv.

 

ad  5 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a bere na vědomí Zápis správní a dozorčí rady Ny-Ko

            ze dne 10.4.2007.

 

 

                                            

ad  6 /  Zastupitelstvo  obce projednalo a bere na vědomí Zápis z Valné hromady Svazku obcí

            Ny-Ko,  konané dne 30.3.2007 ve Ždánicích.

 

 

ad 7/   Zastupitelstvo obce projednalo ve spolupráci se sociálním výborem Žádost o poskytnutí

           finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje,

           Boleslavská třída 467, 288 02 Nymburk, IČO: 26594544 a rozhodlo finanční příspěvek

           neposkytnout, z důvodu podpory jiných sdružení v obci – např. DIAKONIE.

 

 

ad  8 /  Zastupitelstvo obce projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

            ve Svazu měst a obcí ČR a jako zástupce zvolilo starostu p. Jiřího Buluška

            a místostarostku  p. Ivetu Zikmundovou.

 

        

ad 9 /   Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek

            za rok 2006, provedenou pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského

            kraje dne 22.5.2007 s tímto výsledkem :

            Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

ad 11/  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o probíhající akci „Vodovod

            Pátek – I. etapa“.

 

 

ad 12 / Různé :

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mateřské školy Pátek, která bude uzavřena po dobu 7 týdnů od 9.července do 26.srpna 2007, z důvodu čerpání dovolené pedagogických zaměstnanců.

 

- Zastupitelstvo obce projednalo Žádost manželů Vokolkových, Pátek č.p. 74, a souhlasí

s bezplatným použitím pozemku za has. zbrojnicí, za účelem stanování účastníků akce

„Veleorex“, konané ve dnech 10. až 12. srpna 2007.

 

- Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o akci „Autobusová zastávka“

 

- Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo zrealizovat poptávkové řízení na  dokončení revitalizace rybníku „Skála“, projektem „Výsadba veřejné zeleně v intravilanu obce“, který řeší výsadbu zeleně na březích a tůni rybníku „Skála“ a hráze u Lazarova mlýna.

 

- Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o pronájem s případnou koupí objektu KOS

spol. KORA truhlářství s.r.o., Husova 747/II, 290 01 Poděbrady, IČO:25736531

a doporučilo  výboru pro rozvoj obce, aby se k této žádosti vyjádřila.

 

 

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o povolení obývání bývalých hokejových kabin, sl. Terezy Zychové, Pátek č.p. 91, 290 01 Poděbrady a doporučuje pozvat sl. Terezu Zychovou na Obecní úřad v Pátku k bližšímu projednání a doplnění žádosti.

 

 

ad. 14 /  Diskuse :

-         Pan Jaroslav Pražák seznámil zastupitelstvo obce s přípravou a termínem

      konání Dětského dne, který se uskuteční dne 2.června 2007.

-         Pan Luboš Vaněk seznámil zastupitelstvo obce s probíhajícími pracemi

      na informačních tabulích na pozemku č. 72/10 v k.ú. Pátek (lokalita u rybníka)

      a na pozemku č. 592/2 v k.ú. Pátek (lokalita u kapličky).

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o anketě zaměřené

      na „Vodovod Pátek – II. etapa“ a  vypsaný konkurz na  pracovníka pro

      technický úsek Obce Pátek.

 

 

ad 15 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.5. 2007

 

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  5 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo program zasedání a rozhodlo odložit

               bod č. 10, Závěrečný účet za rok 2006 na příští zasedání.

               Hlasování:   5  hlasů pro

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 17.4.2007.

Usnesení č. 2 –  5 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 17.4.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro

 

7. Žádost Centra pro zdravotně postižené Nymburk

Usnesení č. 3 – 5 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo ve spolupráci se sociálním výborem Žádost

                 o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené

                 Středočeského kraje, Boleslavská třída 467, 288 02 Nymburk, IČO: 26594544

                 a rozhodlo finanční příspěvek neposkytnout, z důvodu podpory jiných sdružení v obci

                 - např. DIAKONIE..

                 Hlasování:  4 hlasy pro                                      1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

                                    1 hlas proti (p. Petr Peřina)    

 

8. Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazu měst a obcí ČR

Usnesení č. 4 –  5 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

                 ve Svazu měst a obcí ČR a jako zástupce zvolilo starostu p. Jiřího Buluška

                 Hlasování :  5 hlasů pro   

                                                                                           1 se zdržel (p.Jiří Bulušek)

Usnesení č. 5 – 5 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

                 ve Svazu měst a obcí ČR a jako zástupce zvolilo místostarostku p. Ivetu  

                 Zikmundovou.

                 Hlasování : 5 hlasů pro                                     1 se zdržel (p.Iveta Zikmundová)

 

12. Různé

Usnesení č. 6 – 5  / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost manželů Vokolkových, Pátek č.p. 74,

                a souhlasí s použitím pozemku za has. zbrojnicí, za účelem stanování

                účastníků akce „Velorex“, konané ve dnech 10. až 12. srpna 2007.

                Hlasování :  6 hlasů pro

 

Usnesení č. 7 – 5 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s bezplatným použitím pozemku za has.

                zbrojnicí pro akci „Velorex“, za podmínek, že bude vše řádně uklizeno.

                Hlasování :   6 hlasů pro

 

 

 

 

Usnesení č. 8 – 5 /2007

               Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo zrealizovat poptávkové řízení na dokončení

               revitalizace rybníku „Skála“, projektem Výsadba veřejné zeleně v intravilánu obce“,

               který řeší výsadbu zeleně na březích a tůni rybníku „Skála“ a hráze

               u Lazarova mlýna.

               Hlasování :  6 hlasů pro

              

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek