Z á  p  i  s    č.    4 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 17.4.2007

 

 

 

Přítomni:       p.Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková,  Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek,  

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 20.3.2007

                 4.    Rozpočtové opatření č. 1/2007

                 5.    Autobusová zastávka na silnici III/32916 – návrh smlouvy Ing. Čálek Projekce

                 6.    Vodovod Pátek – I. etapa  - vytyčení pozemku 196/20 v k.ú. Choťánky

                 7.    Zpráva dozorčí rady Mikroregionu Poděbradské Polabí za rok 2006

                 8.    Myslivecké sdružení Pátek – žádost o finanční podporu

                 9.    Prof. Lubor Stejskal, DrSc. a JUDr.  Marta Stejskalová – žádost o podporu

                        v realizaci projektu „ Ekofarma Pátek “       

                10.   Zpráva o revizi knihovny

                11.   Stanovení refundace mzdy

                12.   Provoz  místního pohřebiště

                13.   Různé

                14.   Diskuze

                15.   Závěr 

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání.

 

ad  3 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo Zápis  zasedání zastupitelstva  obce 

            ze dne 20.3.2007.

 

ad  4 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a  schválilo  na návrh finanční komise :

            a/ Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2007

            b  Zrušení účtu č. 51-72576202070100 CZK, vedeného u KB Nymburk pod

                názvem: OBEC PÁTEK- TLAKOVÁ KANALIZACE.

            c/ Rozhodlo o převedení 1.500.000,- Kč na účet Obce Pátek, vedený u Raiffeisen

                stavební spořitelny a.s. č. CZ09 7950 0000 0000 0135 9605, z účtu

                č. 51-7257620202070100CZK Obec Pátek- Tlaková kanalizace.

            d/ Rozhodlo o převedení zůstatku ve výši  941.368,80 z účtu č. 51- 72576202070100

                CZK Obec Pátek – Tlaková kanalizace  na běžný účet Obce Pátek č. 75 21- 191/0100

                vedený u KB a.s.

                                            

ad  5 /  Zastupitelstvo  obce projednalo návrh smlouvy s firmou Ing. Jaroslav Čálek - Projekce,

            Dr. Beneše  610/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 10223690, na projektovou dokumentaci

            k autobusové zastávce na silnici III/329 16 a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

 

ad  6 /  Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č.I na akci

            “ Vodovod  Pátek - I. etapa“,  ze dne 6.4.2007 a pověřilo starostu zajištěním

            vytyčení pozemku č.196/20 v k.ú. Choťánky.

 

 

ad  7 /   Zastupitelstvo projednalo  a bere na vědomí  Zprávu dozorčí rady Mikroregionu

             Poděbradské Polabí za rok 2006.  

 

 

ad  8 /   Zastupitelstvo projednalo  žádost Mysliveckého sdružení Pátek na podporu v oblasti

             dopravy a likvidace stavebního odpadu. Zastupitelé schválili proplacení  skutečných

             nákladů na odvoz  stavebního odpadu.

 

        

ad 9 /   Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost Prof. Lubora Stejskala, DrSc.             

            a JUDr. Marty Stejskalové na podporu v realizaci projektu „ Ekofarma Pátek “

            a doporučilo Komisi pro rozvoj obce a Komisi pro životní prostředí,

            aby se k této žádosti vyjádřila. 

 

 

ad 10 / Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis  z revize knihovny Pátek, se kterým přítomné

            seznámila p. Iveta Zikmundová.

 

 

ad 11 /  Zastupitelstvo projednalo refundaci mzdy. Pro zastupitele, kteří jsou v zaměstnaneckém

             poměru, bude mzda refundovaná dle zákona. Pro zastupitele, kteří nejsou

             v zaměstnaneckém poměru nebyla refundace mzdy stanovena.  

 

 

ad 12 /  Zastupitelstvo projednalo Provoz místního pohřebiště a doporučilo uzavřít

             smlouvu se správcem hřbitova a  výši odměny  1000,- Kč měsíčně.

 

 

ad 13 /  Různé :

-         Pan Jiří Bulušek informoval o novém autobusovém jízdním řádu, který bude v platnosti od května 2007.

 

 

 

 

 

 

 

ad. 14 /  Diskuse :

-         Paní Iveta Zikmundová vznesla dotaz na pořádání Dětského dne.

-         Pan Jindřich Hněvsa informoval o nutnosti přestavby fotbalových kabin a vybudování sociálního zařízení.

-         Pan Jaroslav Pražák informoval o uskutečněném Dětském karnevalu.

 

 

ad 15 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                     Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                               Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                   Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17.4. 2007

 

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  4 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 20.3.2007.

Usnesení č. 2 –  4 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 20.3.2007.

          Hlasování:   7   hlasů pro

 

4a.  Rozpočtové opatření č. 1/ 2007.

Usnesení č. 3 – 4 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo  Rozpočtové opatření č.1.

                 Hlasování:  7 hlasů pro

 

4b. Zrušení účtu č. 51-72576202070100 OBEC PÁTEK-TLAKOVÁ KANALIZACE

Usnesení č. 4 –  4 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a odsouhlasilo  zrušení účtu

                 č. 51-72576202070100 CZK, vedeného u KB Nymburk pod názvem: Obec

                 Pátek – tlaková kanalizace.

                 Hlasování :  7 hlasů pro

 

4c. Převod 1.500.000,- Kč na účet Obce Pátek, vedený u Raiffeisen st.spoř. z účtu u KB –

Obec Pátek – tlaková kanalizace

Usnesení č. 5 – 4  / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo  převod 1.500.000,- Kč na

                účet  Obce Pátek č. CZ09 7950 0000 0000 0135 9605, vedený u Raiffeisen stavební

                spořitelny. a.s., z účtu č. 51-7257620207/0100 CZK Obec Pátek- tlaková kanalizace

                Hlasování :  7 hlasů pro

 

4d. Převod  941.368,80 Kč  z účtu Obce Pátek – tlaková kanalizace na běžný účet    

      Obce Pátek, vedený  u KB a.s.

      Usnesení č. 6 – 4 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo  převod zůstatku ve výši

                941.368,80 Kč z účtu č.51- 7257620207/0100 CZK Obec Pátek –tlaková

                kanalizace na běžný účet Obce Pátek č. 75 21-191/0100,  vedený u KB a.s.

                Hlasování :   7 hlasů pro

 

 

 

 

5. Návrh smlouvy o dílo č. 2/07 – zastávka autobusů na silnici III/329 19

Usnesení č. 7 – 4 /2007

          Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy s firmou Ing. Jaroslav Čálek

        Projekce, Dr. Beneše 610/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 10223690, na projektovou

          dokumentaci k autobusové zastávce na silnici III/329 16 a pověřilo starostu

          jejím podpisem.

          Hlasování :  7 hlasů pro

 

8. Myslivecké sdružení Pátek – žádost o finanční podporu.

Usnesení č. 8 – 4 / 2007

    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo žádost Mysliveckého sdružení Pátek

    a schválilo  proplacení skutečných nákladů na odvoz stavebního odpadu.

                 Hlasování : 7 hlasů pro                          

 

10. Zpráva o revizi knihovny.

Usnesení č. 9 – 4 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Zprávu o revizi knihovny Pátek,

                která proběhla v dubnu 2007.

                Hlasování :  6 hlasů pro                        1 se zdržel – p. Iveta Zikmundová

 

11. Stanovení refundace mzdy.

Usnesení č. 10 – 4 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a rozhodlo, že refundace mzdy pro zastupitele,

                kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, nebyla stanovena.

                Hlasování : 6 hlasů pro                         1 se zdržel – p. Iveta Zikmundová

 

12. Provoz místního pohřebiště.

Usnesení č. 11 – 4 / 2007

                    Zastupitelé projednali a doporučili, aby starosta sepsal smlouvu se správcem

                    hřbitova a odměnu ve výši  1000,- Kč měsíčně.

                    Hlasování : 7 hlasů pro  

              

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Jaroslav Pražák

 

 

 

                                      Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek