Z á  p  i  s    č.    3 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 20.3.2007

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa – přítomen od bodu č.2,  Marcela Miarková,

                        Petr Peřina – přítomen od bodu č.2, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                        Iveta Zikmundová

                     

 

Hosté:             p. Miroslav Borovička, p.Jaroslav Bulušek,  p. Miloš Kindl    

   

 

            

Program :

                       1.     Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 27.2.2007

                 4.    Vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky v ZŠ Poděbradech

                        za rok 2006

                 5.    Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2006

                 6.    Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina

                 7.    Zápis z jednání správní a dozorčí rady Ny-Ko          

                 8.    Vodovod - přípojky

                 9.     Smlouva o dodávce kapalného plynu s firmou Shell Gas         

                10.    Různé 

                11.    Diskuse

                12.    Závěr

 .   

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo rozšířený program zasedání, který byl

            na návrh p. Jiřího Buluška   rozšířen o bod  č. 9,  Smlouva SZHP č.0032/2007 o

            dodávce kapalného plynu s firmou Shell Gas, s.r.o., Tyršova 535, 278 01 Kralupy

            nad Vltavou, IČO: 49679597.

 

 

 

ad  3 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis  zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 27.2.2007.

 

 

 

ad  4 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a bere na vědomí vyúčtování nákladů na žáky

            v ZŠ Poděbradech za rok 2006.

                

            

                                      

ad  5 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  bere na vědomí  výsledky kontroly hospodaření

            Obce Pátek za rok 2006, se kterými přítomné seznámila za kontrolní výbor paní

            Marcela Miarková.

 

 

 

ad  6 /  Zastupitelstvo projednalo a  bere na vědomí Zápis z Valné hromady svazku obcí Cidlina,

            která se konala ve dnech 24.1.2007 a 27.2.2007.   

 

 

 

ad  7 /    Zastupitelstvo projednalo  a bere na vědomí Zápis  č. 2 / 2007 ze dne 9.3.2007  z jednání

             správní a dozorčí rady Svazku obcí Ny-Ko a pozvánku na Valnou hromadu tohoto

             svazku, která  se bude konat 30.3.2007.

 

 

 

ad  8 a / Zastupitelstvo projednalo nabídku vybudování vodovodních přípojek pro občany

             firmou Prostav, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533 / II, 290 01 Poděbrady,

             IČO: 25105914,  v celkové ceně  15.589,- Kč ( náklady materiál  6.986,- Kč ,

             cena výkopových prací na obecním pozemku je 6.802,- Kč )  a  schválilo příspěvek  

             Obce Pátek na vysazení odbočky na hranici pozemku v částce hodnoty skutečných  

             výkopových prací.

 

 

 

ad  8b / Zastupitelstvo projednalo  a schválilo  pověření starosty  p.Jiřího Buluška k sestavení

             a podpisu smluv na realizaci vodovodních přípojek“Vodovod – I. etapa “s jednotlivými

             občany.  

 

 

 

ad 9 /  Zastupitelstvo projednalo Smlouvu SZHP č. 0032/2007 o dodávce kapalného

           plynu  pro vytápění budovy OÚ Pátek a MŠ Pátek s firmou  Shell Gas ČR, s.r.o.,

           Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO:49679597, a pověřilo starostu

           jejím podpisem.

 

 

 ad 10 /  Různé:

-         p. Jiří Bulušek informoval přítomné o průběhu akcí spojených s výstavbou

                   „ Vodovod Pátek –I.etapa“.

 

 

 

ad 11 /  Diskuse:

-         p. Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na pingpongový stůl .

-         p. Iveta Zikmundová informovala o přípravě  Dětského karnevalu, který se bude konat v sobotu 24.3.2007 a zastupitelé projednali a schválili finanční příspěvek ve výši prokazatelných nákladů spojených  s pořádáním Dětského karnevalu.

-         p. Jaroslav Pražák za sociální výbor navrhl navýšení daru poskytovaného jubilantům

obce Pátek formou peněžní poukázky v hodnotě 500 Kč,-, na odběr zboží dle vlastního výběru v místní prodejně Smíšenka. Zastupitelé Obce Pátek tento návrh

projednali a schválili od 1.7.2007.

      

 

 

ad 12 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Marcela Miarková

 

 

 

                                 Iveta Zikmundová

                                                                                                

 

      

Starosta:                     Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20.3. 2007

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  3 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo rozšířený program

               Zasedání.

               Hlasování:   5  hlasů pro

 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 27.2.2007.

Usnesení č. 2 –  3 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 27.2.2007.

          Hlasování:   7   hlasů pro

 

 

 

8. Vodovod – přípojky.

Usnesení č. 3 – 3 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo příspěvek Obce Pátek na

                vysazení odboček na hranici pozemku v akci „Vodovod – I.etapa “

                v částce hodnoty skutečných nákladů výkopových prací na obecním pozemku

                zajištěných firmou Prostav s.r.o. , Na Chmelnici 533 / II, 290 01 Poděbrady,

                IČO: 25105914.

                Hlasování:  6 hlasů pro                  1 proti  - p. P.Peřina

 

 

 

Usnesení č. 4 –  3 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a schválilo pověření starosty p. Jiřího

                 Buluška k sestavení a podpisu smluv na realizaci vodovodních přípojek

                 „Vodovod – I. etapa“ s jednotlivými občany. 

                 Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

9. Smlouva o dodávce kapalného plynu  s firmou Shell Gas.

Usnesení č. 5 – 3  / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Smlouvu SZHP č. 0032/2007

                o dodávce kapalného plynu pro vytápění budovy OÚ Pátek a MŠ Pátek

                s firmou  Shell Gas ČR, s.r.o., Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

                IČO: 49679597, a pověřilo starostu jejím podpisem.

                Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 

 

11. Diskuse

Usnesení č. 6 – 3 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo finanční příspěvek ve výši

               prokazatelných nákladů spojených  s pořádáním Dětského karnevalu.

               Hlasování: 7hlasů pro

 

 

 

Usnesení č. 7 – 3 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo navýšení daru poskytovaného

              jubilantům obce Pátek formou peněžní poukázky v hodnotě 500,- Kč, na odběr zboží

              dle vlastního výběru v místní prodejně Smíšenka od 1.7.2007.

              Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 

          

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková

 

 

 

                                     Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                         Jiří  Bulušek