Z á  p  i  s    č.    2 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 27.2.2007

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                        Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek   

                

Program :

                       1.   Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 23.1.2007

                 4.    Horos s.r.o. Dr. Diviš Petr –  žádost o stanovisko pro potřeby

                        územního řízení, lokalita Z2 / F Pátek „V ohrádkách“

                 5.    Středočeský kraj – smlouva o poskytnutí odborné pomoci knihovnám

                 6.    Chocholouš Martin – servisní smlouva o správě EZS

                 7.    Návrh Obecně závazných vyhlášek  1,2,3,4 / 2007          

                 8.    Návrh Opatření Obce Pátek č. 1 / 2007

                 9.    Pověření ve věci zastupování Obce Pátek – výstavba vodovodu

                        „ Vodovod Pátek I. etapa“  

                10.    Inventura majetku za rok 2007                      

                11.    Různé     

                12.    Diskuse

                13.    Závěr

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad   2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a na návrh p.Jiřího Buluška, rozhodlo doplnit

             program zasedání v bodě 7 o OZV č.5.

 

ad   3/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis  zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 23.1.2007.

 

ad   4/  Zastupitelstvo obce  projednalo  žádost o stanovisko pro potřeby územního řízení

            v lokalitě  Z 2 / F „ V Ohrádkách“ , firmy Horos s.r.o., Na Hřebenech II 1062,

            147 00 Praha  4, IČO: 257 84 421 a rozhodlo vydat souhlasné stanovisko s touto studií 

            za předpokladu, že bude doplněno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.

                                                                     

ad   5 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí odborné pomoci

             knihovnám uzavřenou se Středočeským krajem, se sídlem  Zborovská  11,150 21

             Praha 5, IČO: 70891095 a  Městskou knihovnou Kutná Hora, se sídlem  Husova

            145, 284 44 Kutná Hora, IČO: 62951491  a pověřilo  starostu jejím podpisem.  

             

 

ad   6 /  Zastupitelstvo projednalo a schválilo  nabídku firmy Martin Chocholouš, 9. května 277,

             281 02 Cerhenice, IČO: 48661767 na servisní smlouvu o správě EZS pro budovu OÚ

             Pátek a MŠ Pátek a pověřilo starostu  jejím podpisem.            

      

ad   7  / Zastupitelstvo projednalo  schválilo návrh  OZV č. 1 / 2007 – o místním poplatku

             za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

             komunálních odpadů.

 

ad  7a/ Zastupitelstvo projednalo  a schválilo  návrh  OZV č. 2 / 2007 – o stanovení systému

             shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

             a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek.

 

ad 7b/  Zastupitelstvo projednalo  a schválilo návrh  OZV č. 3 / 2007  - o místních poplatcích.

 

ad 7c/  Zastupitelstvo projednalo  a schválilo návrh  OZV č. 4 / 2007 – kterou se ruší OZV   

            Obce Pátek č. 2/2002 – řád veřejného pohřebiště.

 

 ad7d/  Zastupitelstvo projednalo  a odsouhlasilo návrh  OZV č. 5 / 2007 -  kterou se stanoví

            některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

      

ad  8 /  Zastupitelstvo projednalo  a schválilo návrh Opatření Obce Pátek č. 1 / 2007  - Řád

            veřejného pohřebiště,  Cenový výměr o hřbitovních poplatcích a znění Smlouvy o nájmu

            hrobového místa.

 

ad   9 /  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 1/2007  s firmou DITUS

             s.r.o., Družstevní 759, Poděbrady, IČO : 26707501 na technický dozor investora v akci

             „Vodovod Pátek - I. etapa “ a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

ad   9a/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dohodu mezi Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01

             Poděbrady, IČO: 00239593 a Poděbradská blata a.s., Kouty 50, 290 01 Poděbrady,

             IČO: 256184669, na finanční vyrovnání za škody způsobené při výstavbě „Vodovod 

             Pátek - I.etapa“ v obci Pátek, plánované na únor až listopad roku 2007.

 

ad 10 /  Zastupitelstvo projednalo a schválilo  Inventury majetku Obce Pátek za rok 2006.  

 

ad 11 /  Různé :

-         Zastupitelé berou na vědomí  závěrečný účet Svazku obcí NY– KO za rok 2006.

-         Zastupitelé byli seznámeni s informacemi o Středočeské integrované dopravě v okrese Nymburk, kterou zajišťuje Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o..

-         Starosta přítomné informoval o  změně  jízdního řádu autobusových linek

-         Zastupitelé projednali nabídku Středočeského kraje na přidělení nádob na tříděný odpad v rámci  realizačního projektu – Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje, a schválili zažádat o nádoby na nápojové kartony.

-         Zastupitelé projednali a rozhodli zamítnout žádost paní Dany Valkusové, Dr. Kryšpína 255/2, 290 01 Poděbrady,  na zařazení  pozemku do změny územního plánu Obce Pátek .

-         Zastupitelé projednali a pověřili starostu uzavřením smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků mezi Obcí Pátek  a Městem Poděbrady.

 

  

 ad 12  / Diskuze :

 

-         Pan Petr Peřina informoval o schůzi komise pro rozvoj obce a o projednaných bodech:

-         a/oprava kapličky/možnost zažádat o dotaci z POV/

-         b/pravostranný chodník-úprava terénu

-         c/úprava vjezdu u hřbitova

 

-         Pan Luboš Vaněk informoval o možnosti umístění informační tabule na pozemku

      č.72/10  v KÚ Pátek ( lokalita  u rybníka ) a na pozemku 595/2 v KÚ Pátek

      ( lokalita u Kapličky ) 

-         Pan Luboš Vaněk dále informoval o možnosti využití dotačního programu – Podpora zvyšování hodnoty krajiny, dotační titul č. 9

 

-         Pan Jaroslav Pražák informoval o chystaném zájezdu do Divadla Na Fidlovačce v soboru 3.3.2007

-         Pan Jaroslav Pražák informoval o přípravě akce Vítání občánků, které se bude konat  v sobotu 10.3.2007 od 14 hodin v budově Diakonie Pátek

-         Pan Jaroslav Pražák seznámil přítomné s přípravou na Dětský karneval, který se bude konat v sobotu 24.3.2007  od 14.00 do 17.00 hodin v sále místního Hostince

 

  

 

 

ad 13 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                 Iveta Zikmundová

                                                                                           

    

 

      

Starosta:                    Jiří   Bulušek

USNESENÍ

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27.2. 2007

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  2 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  rozšířený program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 23.1.2007.

Usnesení č. 2 –  2 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 23.1.2007.

          Hlasování:   7   hlasů pro

 

 

4. Horos s.r.o. Dr. Diviš Petr – žádost o stanovisko.

Usnesení č. 3 – 2 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  žádost o stanovisko firmy Horos s.r.o,    

                 Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4, IČO: 257 84 421, zastoupenou Dr. Petrem

                 Divišem  v lokalitě Z 2 / F Pátek  „ V ohrádkách “  

                 pro potřeby územního řízení  a odsouhlasilo tuto žádost za podmínek, že bude

                 doplněno o veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.                

                 Hlasování:   6 hlasů pro                                 1 se zdržel hlasování  -  p. L. Vaněk

 

5. Smlouva o poskytnutí odborné pomoci knihovnám.

Usnesení č. 4 –  2 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a odsouhlasilo návrh Smlouvy o  odborné

                 pomoci knihovnám mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095 se sídlem Praha 5,

                 Zborovská  11, Městskou knihovnou Kutná Hora, IČO: 62951491 se sídlem Husova

                 145, Kutná Hora  a Obcí Pátek a pověřilo starostu jejím podpisem

                 Hlasování :  7 hlasů pro

 

6. Chocholouš Martin – servisní smlouva o správě EZS.

Usnesení č. 5 – 2 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a odsouhlasilo nabídku Martina Chocholouše,

                IČO: 48661767, 281 02 Cerhenice, 9. května 277 na servisní smlouvu o správě 

                elektronického zabezpečovacího systému  v budově OÚ Pátek  a  MŠ Pátek pověřilo

                starostu podpisem této smlouvy .                                                                                

                Hlasování :  7 hlasů pro

 

7. Návrh obecně závazných vyhlášek č. 1, 2, 3, 4,5 / 2007.

Usnesení č. 6 – 2 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a odsouhlasilo   OZV  č. 1 /  2007 – o místním

              poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

              a odstraňování komunálních odpadů.     

              Hlasování  :  7 hlasů pro

 

Usnesení  č. 7 – 2 / 2007

     Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo  OZV  č.2  / 2007  - o stanovení  

     systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území  obce Pátek.                 

            Hlasování :  7 hlasů  pro

             

                      

Usnesení č. 8 – 2 / 2007

        Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo OZV  č. 3  / 2007 – o místních

        poplatcích.

               Hlasování :  7 hlasů pro

                         

        

Usnesení č. 9 – 2 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo  OZV  č. 4 / 2007 – kterou se ruší

               OZV Obce Pátek č. 2/2002 – řád veřejného pohřebiště.                         

                Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 10 – 2 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo OZV č. 5 / 2007 – kterou se stanoví

                některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

                Hlasování : 7 hlasů pro

      

 

8. Opatření Obce Pátek č. 1 / 2007.

Usnesení č. 11 – 2 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Opatření Obce Pátek č.1/ 2007  - Řád

               veřejného pohřebiště.              

               Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 12 – 2 / 2007

             Zastupitelstvo projednalo  a  schválilo Cenový výměr o hřbitovních poplatcích.

             Hlasování  : 7 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 13 – 2 / 2007

             Zastupitelstvo projednalo a schválilo znění Smlouvy o nájmu hrobového místa.

             Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

9. Mandátní smlouva č.1/2007

Usnesení č.14 – 2 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek   projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 1 / 2007

               s firmou DITUS s.r.o.., Družstevní 759, Poděbrady, IČO: 26707501                             

               Hlasování :  6 hlasů pro                                  1 se zdržel – p. J. Bulušek

 

9a/ Dohoda mezi Obcí Pátek a Poděbradská Blata a.s.

Usnesení č. 15 – 2/2007

                  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dohodu mezi Obcí Pátek

                  a Poděbradská blata a.s., Kouty 50, 290 01 Poděbrady,IČO: 256184699

                  na finanční vyrovnání za škody způsobené při výstavbě „Vodovod Pátek

                   - I.etapa“ v obci Pátek,  plánované na únor až listopad roku 2007.

                  Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

10. Inventura majetku Obce Pátek.

Usnesení č.16 – 2 / 2007    

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a schválilo Inventury majetku Obce  Pátek

               za rok 2006.

  Hlasování : 7 hlasů pro    

 

11. Různé.

Usnesení č. 17 – 2  / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo nabídku Středočeského kraje na přidělení nádob

               na tříděný odpad v rámci real. Projektu – Oddělený sběr a využití komunálních

               odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje a schválilo zažádat o nádoby

               na  nápojové kartony.                         

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

Usnesení č. 18 – 2  / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a rozhodlo zamítnout žádost p. Dany Valkusové,

               Dr. Kryšpína 255/2, 290 01 Poděbrady, na zařazení pozemku do změny územního

               Plánu Obce Pátek.

               Hlasování :  7 hlasů  pro

                                   

Usnesení č. 19 – 2 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a pověřilo starostu uzavřít smlouvu o zajištění

              výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků mezi Obcí Pátek a Městem

              Poděbrady.

              Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Jaroslav Pražák

 

 

                                     Iveta Zikmundová

 

 

Starosta:                         Jiří  Bulušek