Z á  p  i  s    č.    13 /2007

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Pátek dne 18.12.2007

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina , Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:           p. Jaroslav Bulušek, Mgr. Martina Radoňová, Monika Kadlecová

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 27.11.2007

                 4.    Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“

                 5.    Akce „Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16“

                 6.    Akce „Vodovod Pátek – I.etapa“

                 7.   „KOS“ – prodej nemovitosti

                 8.   Svazek obcí Cidlina – návrh rozpočtu na rok 2008

                 9.   Svazek obcí NYKO – návrh rozpočtu na rok 2008

               10.   Změna zástavní smlouvy č. 16010111 – Z3

               11.   Harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2008

               12.   Rozpočtové opatření č. 6

               13.   Rozpočet Obce Pátek na rok 2008

               14.   Rozpočtový výhled Obce Pátek na rok 2008 – 2010

               15.   Vyúčtování Mikulášské besídky

               16.   Různé

               17.   Diskuse

               18.   Závěr

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítala a zasedání zahájila a řídila paní  Iveta Zikmundová.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce

            ze dne 27.11.2007.

 

ad  4/   Místostarostka p.Iveta Zikmundová předala slovo starostovi p. Jiřímu Buluškovi,

            který  informoval zastupitelstvo obce o situaci v Lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“.

            Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprostředkovatelskou smlouvu

            mezi společností REA 2007 s.r.o.,Na Hřebenech II/1062, Praha 4, IČO 278 

            78 449 a Obcí Pátek, Pátek 14, IČO: 00239593, na zajištění bezplatné reklamní

            kampaně pro prodej pozemků v Lokalitě Z2/F.

                      

 

ad  5 /  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o Akci  „Pátek – zastávky busů

            na silnici III/329 16“a zastupitelstvo obce  bere ukončení akce na vědomí.

 

                                            

ad  6 /  Zastupitelstvo  obce projednalo a schválilo Smlouvu o bezplatné výpůjčce

               I. etapy vodovodu Pátek firmě VAK a.s., Bobnická 712, 288 02 Nymburk,

               IČO: 46357009 a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

 

ad. 7 /  Zastupitelstvo obce projednalo zápis hodnotící komise určené pro otevírání obálek

            s nabídkami na odkoupení  bývalého areálu KOS,  ze kterého vyplývá že nabídku

            učinil pouze jediný zájemce, a to Ing. Jiří Janoch Pátek č.p. 183 za cenu 4.500.001,-Kč.

            Zastupitelstvo obce rozhodlo tuto nabídku akceptovat  a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera

            sepsáním smlouvy o prodeji nemovitosti.  

 

ad. 8a / Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu svazku Cidlina na rok 2008 a schválilo

             příspěvek Obce Pátek v roce 2008 ve výši 10.600,-Kč.

 

ad. 8b/ Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním dopravního značení  cyklotrasy  -  Opolany

            - Odřepsy – Pátek – Poděbrady.

 

ad.9/   Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO

           na rok 2008.

 

ad.10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zástavní smlouvu č. 16010111 – Z3, uzavřenou

           mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,

          148 00 Praha 11, IČO: 00020729  a Obcí Pátek, Pátek 14, IČO: 00239593, kterou se ruší

           zástavní právo na pozemek parc.č. 292/1( vzniklé výstavbě tlak. splaš. kanalizace)

           a vkládá se zástavní zástavní právo ve prospěch SFŽP ČR na pozemky  parc. č. 391/2,

           392/1 a 391/3, a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

ad.11/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek na I.pololetí roku 2008 na tyto dny:

 

29.1.2008 v 18.30 hodin.

19.2.2008 v 18.30 hodin.

26.3.2008 v 18.30 hodin.

29.4.2008 v 18.30 hodin.

28.5.2008 v 18.30 hodin.

24.6.2008 v 18.30 hodin.

 

ad.12/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29.11.2007

             a schválilo Rozpočtové opatření č. 6.

 

ad.13/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29.11.2007

           a schválilo Rozpočet Obce Pátek na rok 2008 s rezervou, pro případné investiční akce

           plánované v roce 2008.

 

ad. 14/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29.11.2007

             a schválilo Rozpočtový výhled na rok 2008 -2010.

 

ad. 15/  Zastupitelstvo obce projednalo vyúčtování Mikulášské besídky, konané dne 8.12.2007

             a schválilo doplatit náklady ve výši 1.780,-Kč.

 

 

ad. 16/ Různé:

 

      - Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření mateřské školy ve dnech od 24.12.2007 do

        1.1.2008.

      - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Plán preventivně výchovné činnosti na úseku

        požární ochrany v obci Pátek na rok 2008.

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Havarijní plán města Poděbrady.

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo doplatit daňově uznatelné náklady na akci „Vánoční  zpěvy“.

 

ad. 17/ Diskuse:

 

-         Starosta p. Jiří Bulušek přednesl návrh na  zakoupení pro Obec Pátek odpadkové koše.

-         Pan Jindřich Hněvsa informoval zastupitelstvo obce o příčině častých výpadcích el. proudu, které vznikly v souvislosti a výstavbou vodovodu.

 

ad. 18/Závěr:

 

            Závěrem poděkovala místostarostka p. Iveta Zikmundová  všem za pozornost a aktivní

            přístup a zasedání ukončila.

        

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Marcela Miarková

 

 

 

 

                                   Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 18.12. 2007

 

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  13 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   7  hlasů pro 

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 27.11.2007.

Usnesení č. 2 –  13 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 27.11.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro    1se zdržel (p.Marcela Miarková)

 

 

4. Lokalita Z2/F „V Ohrádkách“.

Usnesení č. 3 – 13 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek  schválilo Zprostředkovatelskou smlouvu

               mezi společností REA 2007 s.r.o.,Na Hřebenech II/1062, Praha 4, IČO 278 

               78 449 a Obcí Pátek, Pátek 14, IČO: 00239593, na zajištění bezplatné

               reklamní kampaně pro prodej pozemků v Lokalitě Z2/F.

               Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

6. Akce „Vodovod Pátek – I.etapa“

Usnesení č. 4 – 13  / 2007

               Zastupitelstvo  Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o bezplatné výpůjčce

               I. etapy vodovodu Pátek firmě VAK a.s., Bobnická 712, 288 02 Nymburk,

               IČO: 46357009 a pověřilo starostu jejím podpisem.

               Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

7. „KOS“ – prodej nemovitosti

      Usnesení č. 5 – 13 / 2007

                      Zastupitelstvo Obce Pátek  rozhodlo prodat bývalý areál KOS jedinému

                      zájemci  Ing. Jiřímu Janochovi, Pátek č.p. 183, za cenu 4.500.001 Kč,-

                      a pověřilo JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy o prodeji nemovitosti. 

                      Hlasování :   7 hlasů pro

 

 

8. Svazek obcí Cidlina – návrh rozpočtu na rok 2008

    Usnesení č. 6 – 13 / 2007

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Návrh rozpočtu svazku Cidlina na rok 2008

                    a schválilo příspěvek Obce Pátek v roce 2008 ve výši 10.600,-Kč.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 7 – 13 / 2007

                      Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s umístěním dopravního značení  cyklotrasy

                      -  Opolany - Odřepsy – Pátek – Poděbrady.

        Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

10. Změna zástavní smlouvy č. 16010111 – Z3

      Usnesení č. 8 – 13 / 2007

                      Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Zástavní smlouvu

                      č. 16010111 – Z3, uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí

                      České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729

                      a Obcí Pátek, Pátek 14, IČO: 00239593, kterou se ruší  zástavní právo na pozemek

                      parc.č. 292/1( vzniklé výstavbě tlak. splaš. kanalizace) a vkládá se zástavní

                      zástavní právo ve prospěch SFŽP ČR na pozemky  parc. č. 391/2, 392/1 a 391/3,

                      a pověřilo starostu jejím podpisem.

                      Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

11. Harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2008

      Usnesení č. 9 – 13 / 2007

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Harmonogram zasedání

                     Zastupitelstva Obce Pátek na I.pololetí roku 2008 na tyto dny:

 

29.1.2008 v 18.30 hodin.

19.2.2008 v 18.30 hodin.

26.3.2008 v 18.30 hodin.

29.4.2008 v 18.30 hodin.

28.5.2008 v 18.30 hodin.

24.6.2008 v 18.30 hodin.

 

 

                    Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

12. Rozpočtové opatření č. 6

      Usnesení č. 10 – 13 / 2007

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne

                     29.11.2007 a schválilo Rozpočtové opatření č. 6.

                     Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

13. Rozpočet Obce Pátek na rok 2008

      Usnesení č. 11 – 13 / 2007

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne

                     29.11.2007 a schválilo Rozpočet Obce Pátek na rok 2008 s rezervou, pro případné

                     investiční akce plánované v roce 2008.

                     Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

14. Rozpočtový výhled Obce Pátek na rok 2008 – 2010

      Usnesení č. 12 – 13 / 2007

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Zápis ze schůze finančního výboru ze dne

                    29.11.2007 a schválilo Rozpočtový výhled na rok 2008 -2010.

                    Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

15. Vyúčtování Mikulášské besídky

       Usnesení č. 13 – 13 / 2007

                       Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo vyúčtování Mikulášské besídky, konané dne

                       8.12.2007 a schválilo doplatit náklady ve výši 1.780,-Kč.

                       Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

16. Různé:

      Usnesení č. 14 – 13 / 2007

                      Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Plán preventivně výchovné

                      činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2008.

                      Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 15 – 13 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo doplatit daňově uznatelné náklady

                na akci „Vánoční  zpěvy“.

                Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek