Z á  p  i  s    č.    12 / 2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 27.11.2007

 

 

Přítomni :       p. Jiří Bulušek, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová,

                        Jindřich Hněvsa od bodu č.2

 

Omluveni:      p. Marcela Miarková

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek

               

Program :    

                        1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 23.10.2007

                    4.    Lokalita Z2/F “ V Ohrádkách“

        5.    Dopravní obslužnost v roce 2008

        6.    Akce  “Vodovod Pátek – I. etapa“

                    7.    Akce  “Vodovod Pátek – II. etapa“

                    8.    Akce  “Rekonstrukce MŠ Pátek“

                    9.    Akce  “Úschovna hraček a pískoviště v MŠ Pátek“

                  10.    Inventarizační komise

                  11.    Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

                  12.    Různé     

                  13.    Diskuse

                  14.    Závěr

             

  

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal,  zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2 /   Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání.         

            

ad  3 /   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce  ze dne

            23.10.2007.

 

ad  4 /  Starosta p. Jiří Bulušek  informoval zastupitelstvo obce o vydání Územního rozhodnutí

            veřejnou vyhláškou, vydanou Městským úřadem Poděbrady, odborem výstavby

            v Lokalitě Z 2/F  „ V Ohrádkách“.

            Zastupitelé Obce Pátek  projednali a schválili prodej pozemkových  parcel číslo :

           584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119, 584/130, 584/140,

           584/150,  584/163, 584/58, 584/59, 584/74, 584/75, 584/78, 584/91, 584/93,  584/105,

           584/116, 584/117, 584/127, 584/128, 584/137, 584/138, 584/147, 584/148, 584/159

           a 584/161 v KÚ Pátek v hodnotě 725,- Kč  za 1 m2 .

Prodej těchto pozemků bude probíhat ve spolupráci se společností  REA 2007 s.r.o.,

IČ 278 78 449, Na Hřebenech II /  1062, Praha 4. která zajišťuje vybudování inženýrských

sítí pro lokalitu Z 2/F „V Ohrádkách“.

            Zastupitelé pověřili p. JUDr. Libora Fiedlera sestavením kupních smluv  na stavební

            pozemky a smluv  o spolupráci se společností REA 2007 s.r.o.

             

 

ad  5 /  Zastupitelé Obce Pátek projednali a schválili Mandátní smlouvu s Městem Poděbrady,

            IČ 239 640, Jiřího nám. 20/1, Poděbrady, na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008

            a pověřili starostu p. Jiřího Buluška  jejím podpisem.

 

 ad  6 / Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o dokončení  akce „Vodovod

            Pátek  - I. etapa“. Zastupitelé Obce Pátek projednali a schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě

            o dílo č. 06/2007 s firmou Prostav s.r.o., IČ 25105914, Na Chmelnici 533/II, Poděbrady

            a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

         

 

ad  7 / Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o místním šetření na akci  

           „Vodovod Pátek – II. etapa“, které se konalo dne 20.11.2007.

           Zastupitelé Obce Pátek projednali a schválili Mandátní smlouvu  číslo 98/07s firmou VIS

           Vodohospodářsko – inženýrské služby spol.s.r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, Hradec

           Králové 500 03, zastoupenou Ing. Ladislavem Forejtkem, na inženýrskou činnost

           pro stavbu „ Vodovod Pátek – II.etapa“  a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím

           podpisem.

   

 

ad 8 /  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o průběhu přípravných prací

           na stavbu „Zvýšení kapacity  MŠ Pátek“.

 

ad  9 /  Zastupitelé Obce Pátek projednali akci „ Úschovna hraček a pískoviště “ a rozhodli zrušit

výběrové řízení na tuto stavbu, z důvodu  budoucí celkové úpravy  zahrady MŠ Pátek

včetně nového pískoviště  a úschovny hraček až po dokončení stavby „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

ad  10 / Zastupitelé Obce Pátek projednali přípravu inventarizace majetku k 31.12.2007 a pro její

            provedení schválili toto složení inventarizačních komisí :  

          

A)     Hlavní komise : p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová, p. Marcela Miarková, p. Alena Leinweberová

B)     Knihovna : p. Jindřich Hněvsa, p. Iveta Zikmundová

C)    Hasičská zbrojnice a KOS : p. Petr Peřina, p. Stanislav Bukovjan

D)    OÚ : p. Alena Leinweberová, p. Jaroslav Pražák, p. Luboš Vaněk

 

 

ad 11 /  Zastupitelé Obce Pátek  projednali a schválili Směrnici o zadávání veřejných zakázek

            malého rozsahu s účinností od 1.12.2007.

 

 

ad 12 /   Různé :

-         Starosta p. Jiří Bulušek seznámil zastupitele s nabídkou firmy REGIONWEB, IČ 74541293, Zlobnice 148, 768 31,

      zastoupenou p. Mgr. Peterem Juríkem, která nabízí prezentační služby obcím na informačním portálu www.czregion.cz.

      Zastupitelé rozhodli tuto nabídku neakceptovat.

 

ad 13 /  Diskuse :           

-         P. Iveta Zikmundová informovala zastupitele o plánovaných akcích v Pátku :

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu dne 2.12. v 17,30 hodin,

Mikulášská besídka dne 8.12. v 15 hodin v místním hostinci

Vánoční zpěvy dne 24.12.  v 22 hodin v místním kostelíčku

Zastupitelé rozhodli o doplacení daňově uznatelných nákladů na akci pro děti     

„ Mikulášská besídka “ na základě  předložení vyúčtování .

 

ad 14 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

.

 

 

 

 

 

Zapsala:                             Iveta Zikmundová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:           Jaroslav Pražák

 

 

 

                                         Jindřich Hněvsa

                                                     

                                 

 

Starosta:                            Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 27.11. 2007

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  12 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo  program zasedání.           

              

              Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 23.10.2007.

Usnesení č. 2 –  12 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 23.10.2007.

      

         Hlasování:   6   hlasů pro   

  

 

4 . Lokalita Z 2/F „V Ohrádkách“.

Usnesení č. 3 – 12 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo  prodej pozemkových parcel číslo :

               584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119, 584/130, 584/140,

               584/150,  584/163, 584/58, 584/59, 584/74, 584/75, 584/78, 584/91, 584/93,  584/105,

               584/116, 584/117, 584/127, 584/128, 584/137, 584/138, 584/147, 584/148, 584/159

               a 584/161 v KÚ Pátek.

 

               Hlasování:  5 hlasů pro                           1 se zdržel – p.Luboš Vaněk

 

 

 Usnesení č. 4 – 12 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo prodejní cenu 725,- Kč za 1 m2  

                na pozemkové parcely číslo :

               584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119, 584/130, 584/140,

               584/150,  584/163, 584/58, 584/59, 584/74, 584/75, 584/78, 584/91, 584/93,  584/105,

               584/116, 584/117, 584/127, 584/128, 584/137, 584/138, 584/147, 584/148, 584/159

               a 584/161 v KÚ Pátek.

 

              Hlasování:  5 hlasů pro                             1 se zdržel – p. Luboš Vaněk

 

 

 

 

 

  

 

5. Dopravní obslužnost v roce 2008

Usnesení č. 5 – 11 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Mandátní smlouvu s Městem

               Poděbrady, IČ 239 640, Jiřího nám. 20/1, Poděbrady, na zajištění dopravní obslužnosti

               v roce 2008.

 

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

6. Vodovod Pátek – I. etapa.

Usnesení č. 6 – 12 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě   o dílo

                č. 06/2007 s firmou Prostav s.r.o., IČ 25105914, Na Chmelnici 533/II, Poděbrady.

              

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

7. Vodovod Pátek – II. etapa.

Usnesení č. 7 – 12 /2007          

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Mandátní smlouvu  číslo 98/07s firmou VIS

               Vodohospodářsko – inženýrské služby spol.s.r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079,

               Hradec Králové 500 03, zastoupenou Ing. Ladislavem Forejtkem, na inženýrskou

               činnost  pro stavbu „ Vodovod Pátek – II.etapa“ .

 

   Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

9. Úschovna hraček a pískoviště.  

Usnesení č. 8 – 12 /2007          

             Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo akci „ Úschovna hraček a pískoviště “ a rozhodlo

 zrušit výběrové řízení na tuto stavbu, z důvodu  budoucí celkové úpravy  zahrady

 MŠ Pátek včetně nového pískoviště  a úschovny hraček až po dokončení stavby

 „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

          Hlasování  : 6 hlasů pro

            

 

10. Stanovení inventarizačních komisí.

Usnesení č. 9 –12 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo přípravu inventarizace majetku k 31.12.2007

               a pro její provedení schválili toto složení inventarizačních komisí : 

          

A)     Hlavní komise : p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová, p. Marcela Miarková, p. Alena Leinweberová

B)     Knihovna : p. Jindřich Hněvsa, p. Iveta Zikmundová

C)    Hasičská zbrojnice a KOS : p. Petr Peřina, p. Stanislav Bukovjan

D)    OÚ : p. Alena Leinweberová, p. Jaroslav Pražák, p. Luboš Vaněk

 

    Hlasování : 6 hlasů pro

11. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 10 – 12/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Směrnici o zadávání veřejných

                zakázek malého rozsahu s účinností od 1.12.2007.

 

                Hlasování : 6 hlasů pro

 

13. Diskuze.

Usnesení č. 11 – 12/2007

     Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o doplacení daňově uznatelných nákladů na akci

              „ Mikulášská besídka “ na základě  předložení vyúčtování.

 

                Hlasování : 6  hlasů pro   

 

 

 

 

 

Zapsala:                         Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

       

 

                                      Jindřich Hněvsa

 

 

 

Starosta:                         Jiří  Bulušek