Z á  p  i  s    č.    11 / 2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 23.10.2007

 

 

Přítomni :       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Iveta Zikmundová

                        p. Luboš Vaněk

 

Omluveni:      p. Marcela Miarková

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek, Stanislav Bukovjan, Paed. Dr. Petr Diviš,

                        JUDr. Libor Fiedler,

               

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 25.9.2007

                 4.    Lokalita Z2/F“ V Ohrádkách“

                 5.    Projednání hospodaření MŠ Pátek za 3.čtvrtletí 2007

                 6.    Akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

                 7.    Akce „Vodovod Pátek – II. etapa“  

                 8.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

                 9.    Akce „Kos“- prodej nemovitosti

               10.    Zápis z pracovní porady členů svazku obcí Ny-Ko

               11.    Program obnovy venkova v roce 2008

               12.    Rozpočtové opatření č. 5.

               13.    Různé

               14.    Diskuse

               15.    Závěr

 .   

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítala a zasedání zahájila a řídila paní  Iveta Zikmundová.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání a na návrh starosty

            p. Jiřího Buluška rozhodlo doplnit program zasedání o bod č.12: Rozpočtové opatření

            č. 5.            

            

ad 3/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce  ze dne

           25.9.2007.

 

ad  4 /  Starosta p. Jiří Bulušek a zástupce firmy REA 2007 s.r.o., Na Hřebenech II 1062, 147 00

            Praha 4 – Podolí,  Paed.Dr. Petr Diviš informovali zastupitelstvo obce o situaci

            v Lokalitě Z 2/F „ V Ohrádkách“. Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje bezúplatný převod

            pozemku PK parc. č. 591, který se v této lokalitě nachází, z ČR – ÚZSVM na Obec

            Pátek.

 

ad  5 /  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí hospodaření MŠ Pátek

            za  3. čtvrtletí roku 2007.

 

ad  6 / Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o dokončení  akce

           „Vodovod Pátek  - I. etapa“.

   

     

ad  7 / Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o akci „Vodovod

           Pátek – II. etapa“. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě

           o zřízení věcného břemene č. 0911070262, uzavřenou mezi budoucím povinným

           z věcného břemene :  Povodím Labe, státní podnik,Víta Nejedlého 951, 500 03

           Hradec Králové, IČO: 70890005 a budoucím oprávněným z věcného břemene:

           Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady,  IČO: 00239593.

 

 

ad 8/ Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o Akci „Rekonstrukce MŠ Pátek“.

 

 

ad  9 / Hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda

           Výboru pro životního prostředí p. Luboš Vaněk a předseda Finančního výboru obce

           p. Jindřich Hněvsa se sešla dne 17.10.2007 a projednala vhodnou formu prodeje objektu

           KOS.  Zastupitelstvo obce na návrh hodnotící komise rozhodlo prodat objekt KOS formou

           Cenové nabídky. Výše minimální nabídky byla stanovena na 4.500.000,- Kč.

 

            

ad  10 / Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z pracovní porady členů Svazku obcí Ny-Ko

             konané dne 5.10.2007 ve Ždánicích.

 

 

ad 11 /  Zastupitelstvo obce rozhodlo rozšířit POV o tyto body:

             6.19. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

             6.20.  Rekonstrukce stávajících chodníků v intravilánu obce

             6.21.  Stavební úpravy a rozšíření kapacity mateřské školy v obci Pátek

             6.22.  Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek

             Dále zastupitelstvo obce rozhodlo zažádat o dotaci  z POV Středočeského kraje pro rok   

             2008 na tyto akce:

a)      Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Pátek a úprava okolí v maximální výši

      200.000,- Kč.

b)      Úroky z úvěru na Splaškovou tlakovou kanalizaci v maximální výši 41.032,-Kč.

 

 

ad 12 /  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.10.2007

             a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č. 5.

 

 

ad 13 / Různé :

           

-                  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce

Pátek za rok 2007, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.10.2007 s tímto výsledkem:

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

-                  Zastupitelstvo obce projednalo Žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru

           dopravy, o vyjádření  o udělení licence na tyto autobusové linky:

a)      270032 Poděbrady  - Pátek – Křečkov – Poděbrady

b)      270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany

c)      270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury – Chotěšice

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nemá k udělení licencí na tyto spoje námitek.

 

-                  Zastupitelstvo obce projednalo zamítavé stanovisko Státního fondu životního prostřední

k Žádosti o zrušení zástavního práva na pozemek kat. č. 292/1 v KÚ Pátek ze dne 1.8.2007

a rozhodlo požádat Státní fond životního prostředí o zrušení  zastavěného pozemku kat. č. 292/1 v KÚ Pátek za zástavu náhradních  pozemků:

a)      kat. č. 391/3 v KÚ Pátek

b)      kat. č. 391/2 v KÚ Pátek

c)      kat. č. 392/1 v KÚ Pátek

d)      kat. č. 389/2 v KÚ Pátek

             které výměrou odpovídají pozemku kat. č. 292/1 v KÚ Pátek.

            

            Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat  ocenění těchto pozemků.

 

-                  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o výsledku tématické kontroly

           požární ochrany  dne 17.10.2007 a upozornil na nutnost doložit jednotlivé doklady:

a)      jmenovací dekret velitele SDH

b)      zdravotní prohlídky jednotlivých aktivních členů SDH

c)      dekrety o odborné způsobilosti členů SDH

d)      roční plán preventivně výchovné činnosti     

 

 

ad 12 /  Závěrem paní Iveta Zikmundová   poděkovala všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončila

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

                                      Iveta Zikmundová

             

Starosta:                         Jiří   Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 23.10. 2007

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  11 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a  schválilo  program zasedání a na návrh starosty

               p. Jiřího Buluška rozhodlo doplnit program zasedání o bod č.12: Rozpočtové opatření

               č. 5.            

               Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 25.9.2007.

Usnesení č. 2 –  11 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 25.9.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro   

  

 

4 . Lokalita Z 2/F „V Ohrádkách“

Usnesení č. 3 – 11 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje bezúplatný převod pozemku PK parc. č. 591,

                který se v této lokalitě nachází, z ČR – ÚZSVM na Obec Pátek.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 9. Akce „Kos – prodej nemovitosti“

 Usnesení č. 4 – 11 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo prodat objekt KOS

                 formou Cenové nabídky.

                 Hlasování:  6 hlasů pro

 

 Usnesení č. 5 – 11 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o výši minimální nabídky prodeje objektu KOS,

                která  byla stanovena na 4.500.000,- Kč.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

11. Program obnovy venkova v roce 2008

Usnesení č. 6 – 11 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek rozšiřuje POV o tyto body:

                6.19. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

                6.20.  Rekonstrukce stávajících chodníků v intravilánu obce

                6.21.  Stavební úpravy a rozšíření kapacity mateřské školy v obci Pátek

                6.22.  Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek

                Hlasování: 6 hlasů pro

 Usnesení č. 7 – 11 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zažádat o dotaci na rekonstrukci

                 Hasičské zbrojnice Pátek a úpravu okolí v maximální výši 200.000,-Kč.

                 Hlasování  : 6 hlasů pro

 

Usnesení č. 8 – 11 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zažádat o dotaci na úroky

    z úvěru na Splaškovou tlakovou kanalizaci v maximální výši 41.032,-Kč.

    Hlasování : 6 hlasů pro

 

12. Rozpočtové opatření č. 5.

Usnesení č. 9 – 11 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne

                8.10.2007 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č. 5.

                Hlasování : 6 hlasů pro

 

13.Různé

Usnesení č. 10 – 11 /2007          

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje

               – Odboru dopravy, o vyjádření  o udělení licence na  autobusovou linku

   270032 Poděbrady  - Pátek – Křečkov – Poděbrady

  a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

  Hlasování : 6 hlasů pro

 

Usnesení č. 11 – 11 /2007          

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje

               – Odboru dopravy, o vyjádření  o udělení licence na  autobusovou linku

     270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany

  a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

  Hlasování : 6 hlasů pro

 

Usnesení č. 12 – 11 /2007          

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje

               – Odboru dopravy, o vyjádření  o udělení licence na  autobusovou linku

     270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury – Chotěšice

  a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

  Hlasování : 6 hlasů pro

 

Usnesení č. 13 – 11 /2007          

             Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo zamítavé stanovisko Státního fondu životního 

               prostřední k Žádosti o zrušení zástavního práva na pozemek kat. č. 292/1 v KÚ Pátek ze

               dne 1.8.2007 a rozhodlo požádat Státní fond životního prostředí o zrušení  zastavěného

               pozemku kat. č. 292/1 v KÚ Pátek za zástavu náhradních  pozemků:

      a) kat. č. 391/3 v KÚ Pátek

      b) kat. č. 391/2 v KÚ Pátek

      c) kat. č. 392/1 v KÚ Pátek

      d) kat. č. 389/2 v KÚ Pátek

              které výměrou odpovídají pozemku kat. č. 292/1 v KÚ Pátek.

              Hlasování  : 6 hlasů pro

            

 

 

Usnesení č. 14 –11 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo zadat ocenění následujících pozemků:

 

a)      kat. č. 391/3 v KÚ Pátek

b)      kat. č. 391/2 v KÚ Pátek

c)      kat. č. 392/1 v KÚ Pátek

d)      kat. č. 389/2 v KÚ Pátek

Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

                                      Iveta Zikmundová

 

 Starosta:                        Jiří  Bulušek