Z á  p  i  s    č.    10 / 2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 25.9.2007

 

 

 

 

 

Přítomni :       p. Jiří Bulušek,  Jindřich Hněvsa – od bodu 3, Marcela Miarková, Petr Peřina,

                        Jaroslav Pražák, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:      p. Luboš Vaněk

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek

               

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 21.8.2007

                 4.    Obecně závazná vyhláška 6/2007 – Pořádní řád obce Pátek

                 5.    Akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

                 6.    Akce „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “

                 7.    Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek “

                 8.    Smlouva o poskytnutí dotace TJ Pátek

                 9.    Rozpočtové opatření č.4

               10.    Různé

               11.    Diskuse

               12.    Závěr

 .   

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo  program zasedání.

 

 

ad 3/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva

           obce  ze dne 21.8.2007.

 

 

ad  4 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce -  Pátek

            č. 6/2007, kterou se vydává požární řád obce Pátek.

 

 

ad  5 /  Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o probíhající akci „Vodovod

            Pátek – I. etapa“.

 

ad 5a/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vícepráce firmy Prostav, s.r.o.

         Poděbrady, Na chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914,

         na akci „Vodovod Pátek – I.etapa“ v celkové výši 14.207,- Kč včetně DPH.

 

 

ad 5b/Hodnotící komise ve složení:předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina,

          předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa a předseda Kontrolního výboru

          obce p. Marcela Miarková se sešla dne 6.9.2007 a projednala poptávkové řízení

          na dodavatele stavby „Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa“, kterého se

          zúčastnily tyto firmy:

 

1.      Halko stavební společnost, spol. s.r.o., Nová Ves I, Poděbradská 60, 280 02 Kolín 2,

IČO: 43090150, v cenové nabídce: 468.373,- Kč bez DPH.

2.      PROSTAV, s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, v cenové nabídce: 301.273,- Kč bez DPH.

3.      KG Tranzit spol. s.r.o. Velim, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim, DIČ: CZ47547651,

v cenové nabídce: 440.842,- Kč bez DPH.

 

          Zastupitelstvo obce na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu PROSTAV, s.r.o.

          Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, jako zhotovitele

          stavby „Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa“.

 

 

ad 5c/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 06/2007, uzavřenou mezi

         Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a firmou PROSTAV, s.r.o.

         Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914 na stavbu „Pátek

         - Vodovodní přípojky  – I.etapa“.

 

 

ad 5d/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

          břemene, uzavřenou mezi Středočeským krajem se sídlem v Praze 5 – Smíchově,

          Zborovská ul. č. 11 zastupovaným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby

          silnic Kutná Hora, přísp. org.se sídlem V Kutné Hoře, ul. Cihlářská 455, IČO: 00066001

          a Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO:00239593. 

 

 

ad  6 / Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o probíhající akci „Pátek

           – zastávky busů na silnici III/329 16“.

 

 

ad  7 / Hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda

           Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa a předseda Výboru pro životní prostředí

           p. Luboš Vaněk se sešla dne 18.9.2007 a projednala poptávkové řízení na dodavatele

           poradenského projektu: „Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy v Obci Pátek“

           s využitím dotací na podporu jeho realizace, kterého se zúčastnily tyto firmy:

 

 

 

           

1.      MAVAB Consulting spol. s.r.o., Lhotská 2204, 193 00 Praha 9, IČO: 27647986,

v cenové nabídce 80.000,--Kč bez DPH +1,9 % success fee.

2.      SIGMIN a.s., Karlovo náměstí 76, 280 00 Kolín, IČO: 63080397, v cenové nabídce

45.000,- Kč bez DPH.+ 2,5 % success fee.

           3.   EUREON, a.s. Dělnická 12, 170 00 Praha 7, IČO: 27090213, v cenové nabídce

                 330.000,--Kč bez DPH + 3 % success fee.

4.      EUROPEAN MERCANTILE, a.s., Vodičkova 791/41,112 09Praha 1, IČO: 25768611,

v cenové nabídce 200.000,--Kč bez DPH + 2 % success fee.

 

 

           Zastupitelstvo obce na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu MAVAB

           Consulting spol. s.r.o., Lhotská 2204, 193 00 Praha 9, IČO: 27647986, jako dodavatele

           poradenského projektu „ Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy v Obci Pátek“

           a pověřilo starostu podpisem smlouvy.       

 

 

ad 8/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace

         uzavřenou mezi Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a TJ Pátek,

         290 01 Poděbrady, IČO: 45826641,  v celkové výši 40.000,-Kč na tyto účely:

 

1)      Údržbu fotbalového hřiště

2)      Pronájem ledové plochy

3)      Sportovní pomůcky        

 

ad  9 /  Zastupitelstvo obce  projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.9.2007

            a  na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.4.

          

 

ad  10 / Různé :

-             Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z valné hromady Svazku obcí „Cidlina“, která

            se konala dne 25.9.2007.

-             Starosta p. Jiří Bulušek informoval o blížícím se 120. výročí založení Sboru

            dobrovolných hasičů v obci.

-         Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Žádost manželů Jitky a Jana

          Bursových o využití obecního pozemku (část pozemku č. 80/1 před parcelou č. 85/28

          a č. 80/44),  pro uložení stavebního materiálu  po dobu nezbytně nutnou k dokončení

          hrubé stavby rodinného domu, za dodržení následujících podmínek:

 

              1) Žadatelé ručí za pořádek a bezpečné uložení stavebního materiálu.

              2) Při případném poškození trav. plochy, bude po dokončení stavby uvedena do

                   původního stavu, včetně zatravnění.

         

-             Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo prozatím nepodpořit vstup do Sdružení

          místních samospráv, z důvodu členství ve Svazu měst a obcí ČR.

  -        Starosta, p. Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o možnosti získání finančních

            prostředků  na opravu místní kapličky od nadace VIA, která vyhlásila grantové řízení

            pro program „Záchrana drobných památek místního významu“.

-            Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej neděleného objektu KOS.

 

-            Zastupitelstvo obce jmenovalo hodnotící komisi ve věci prodeje objektu KOS

         ve složení:

   

1)      předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina

2)      předseda Výboru pro životního prostředí p. Luboš Vaněk

3)      předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa

 

            a uložilo jí vybrat vhodnou formu prodeje ( Veřejná dražba, Cenová nabídka, Obchodní

            veřejná soutěž ) do příštího  zasedání Zastupitelstva Obce Pátek.

 

 

ad 11 /  Diskuse

-              Místostarostka p. Iveta Zikmundová informovala zastupitelstvo obce o termínu

     Vítání občánků, které se uskuteční dne 6.10.2007 ve 14. hodin. 

 

 

ad 12 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

                                         Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

 

Starosta:                           Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání  zastupitelstva obce  Pátek dne 25.9. 2007

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  10 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   5  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 24.7.2007.

Usnesení č. 2 –  10 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva

          ze dne 21.8.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro   

  

 

4 . Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 – Požární řád obce Pátek

Usnesení č. 3 – 10 / 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce –

                Pátek č. 6/2007, kterou se vydává požární řád obce Pátek.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 5. Akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

 Usnesení č. 4 – 10 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo vícepráce firmy Prostav, s.r.o.

                 Poděbrady, Na chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914,

                 na akci „Vodovod Pátek – I.etapa“ v celkové výši 14.207,- Kč včetně DPH.                                           

                 Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

 Usnesení č. 5 – 10/2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat

                 firmu PROSTAV,s.r.o.Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady,

                 IČO: 25105914, jako zhotovitele  stavby „Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa“.

                 Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 6 – 10/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 06/2007 uzavřenou

                mezi Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a firmou PROSTAV,

                s.r.o. Poděbrady, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914 na stavbu

                „Pátek - Vodovodní přípojky  – I.etapa“.

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 7 – 10/2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě

                o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Středočeským krajem se sídlem v Praze 5

                – Smíchově, Zborovská ul. č. 11 zastupovaným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

                Správy a údržby silnic Kutná Hora, přísp. org.se sídlem V Kutné Hoře, ul. Cihlářská

                455, IČO: 00066001 a Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IČO:00239593. 

                Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 7. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

 Usnesení č. 8 – 10 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu MAVAB

                 Consulting spol. s.r.o., Lhotská 2204, 193 00 Praha 9, IČO: 27647986, jako

                 dodavatele poradenského projektu „ Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy

                  v Obci Pátek“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.  

                  Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

8. Smlouva o poskytnutí dotace TJ Pátek

Usnesení č. 9 – 10 /2007

                Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové

                finanční dotace, uzavřenou mezi Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady,

                IČO: 00239593 a TJ Pátek, 290 01 Poděbrady, IČO: 45826641,

                v celkové výši 40.000,-Kč na tyto účely:

 

4)      Údržbu fotbalového hřiště   

5)      Pronájem ledové plochy

6)      Sportovní pomůcky 

      

Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení č. 10 – 10 / 2007

               Zastupitelstvo Obce  Pátek projednalo Zápis z jednání finančního výboru ze dne

               11.9.2007 a  na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.4.

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

10.Různé

Usnesení č. 11 – 10 /2007           

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Žádost manželů Jitky a Jana

              Bursových o využití obecního pozemku (část pozemku č. 80/1 před parcelou č. 85/28 a

              č. 80/44),  pro uložení stavebního materiálu  po dobu nezbytně nutnou k dokončení

              hrubé stavby rodinného domu, za dodržení následujících podmínek:

 

 

              1) Žadatelé ručí za pořádek a bezpečné uložení stavebního materiálu.

              2) Při případném poškození trav. plochy, bude po dokončení stavby uvedena do

                  původního stavu, včetně zatravnění.

         

                Hlasování : 6 hlasů pro  

 

 

Usnesení č. 12 –10 / 2007

               Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo prozatím nepodpořit vstup do Sdružení

             místních samospráv, z důvodu členství ve Svazu měst a obcí ČR.

               Hlasování : 6 hlasů pro    

 

 

Usnesení č. 13 – 10 2007

                Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo prodej neděleného objektu KOS.

                Hlasování: 6 hlasů pro

.

 

Usnesení  č. 14 – 10 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek jmenovalo hodnotící komisi ve věci prodeje objektu KOS

               ve složení:

        

4)      předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina

5)      předseda Výboru pro životního prostředí p. Luboš Vaněk

6)      předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa

 

                 a uložilo jí vybrat vhodnou formu prodeje ( Veřejná dražba, Cenová nabídka,

                 Obchodní veřejná soutěž) do příštího  zasedání Zastupitelstva Obce Pátek.

                 Hlasování: 6 hlasů pro

         

.

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

       

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek