Z á  p  i  s    č.    7 /2007

 

z mimořádného   zasedání  zastupitelstva obce Pátek dne 10.7.2007

 

 

 

Přítomni:       p. Jiří Bulušek,  Marcela Marková, Petr Peřina , Jaroslav Pražák,

                       Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:     p. Jindřich Hněvsa

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 19.6.2007

                 4.    Poptávkové řízení – „Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16“

                 5.    Poptávkové řízení – „Úschovna hraček a pískoviště v MŠ Pátek“

                 6.    Různé

                 7.   Diskuse

                 8.   Závěr 

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1 /  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad  2 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce

            ze dne 19.6.2007.

 

ad  4/   Hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina,

            člen Výboru pro rozvoj obce p. Ing. Jiří Janeba a starosta p. Jiří Bulušek se sešla

            dne 28.6. 2007 a projednala poptávkové řízení  na zastávky busů na silnici

            III/329 16, kterého se zúčastnily tyto firmy:

 

1)      ECC a.s., Za Skalkou 630/17, 147 00 Praha 47, IČO: 25719661, v cenové nabídce: 990 916,-Kč a doporučené vícepráce v hodnotě 65 993,-Kč.

2)      LUXERA s.r.o., Budějovická 1126/9 140 00 Praha 4, IČO: 27258149, v cenové nabídce: 1 134 919,-Kč.

3)      PROSTAV s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 25105914, v cenové nabídce: 899 882,-Kč plus betonový monolit zastávky v hodnotě 130 000,-Kč.

 

Zastupitelstvo obce  na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu ECC a.s., Za Skalkou 630/17, 147 00 Praha 47, IČO: 25719661, jako zhotovitele stavby v akci „Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16“.

 

 

ad  5 /  Zastupitelstvo obce  vyhlašuje poptávkové řízení  na úschovnu hraček a pískoviště

            v MŠ Pátek

 

 

                                            

ad  6 /  Různé:

-         Zastupitelstvo  obce projednalo žádost Ing. Jiřího Janocha , Pátek č.p.183, 290 01

Poděbrady, a firmy KORA TRUHLÁŠTVÍ PODĚBRADY s.r.o., Husova 747/II, 290 01

      Poděbrady, IČO: 25736531, o odprodej objektu KOS a rozhodlo na návrh Výboru

      pro rozvoj obce zrealizovat záměr prodeje bývalého areálu KOS až po zřízení

      vodovodní přípojky v daném objektu.

 

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Vyúčtování ceny vodného

      a stočného pro kalendářní rok 2006 společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk,

      a.s., Bobnická 712,  288 21 Nymburk.

                

:

-         Zastupitelstvo obce projednalo opětovně Žádost o povolení obývání bývalých

      hokejových kabin sl. Terezy Zychové, Pátek č.p. 91, 290 01 Poděbrady, a rozhodlo

      tento objekt pronajmout za účelem zřízení klubovny pro mládež.

 

ad. 8 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Marcela Miarková

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                                                                        

 

 

 

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Pátek dne 10.7. 2007

 

 

 

 

2. Program zasedání.

Usnesení č. 1 –  7 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo  program zasedání.

               Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 19.6.2007.

Usnesení č. 2 –  7 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Zápis ze zasedání

          zastupitelstva  ze dne 19.6.2007.

          Hlasování:   6   hlasů pro

 

 

4. Poptávkové řízení – „Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16“.

Usnesení č. 3 – 7 / 2007

                Zastupitelstvo Obce  Pátek na návrh hodnotící komise rozhodlo vybrat firmu

                ECC a.s., Za Skalkou 630/17, 147 00 Praha 47, IČO: 25719661, jako zhotovitele

                stavby v akci „Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16“.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

5. Poptávkové řízení – „Úschovna hraček a pískoviště v MŠ Pátek“

Usnesení č. 4 –  7 / 2007

                Zastupitelstvo Obce  Pátek vyhlašuje poptávkové řízení na akci „Úschovnu hraček

                a pískoviště v MŠ Pátek“

                Hlasování :  6 hlasů pro

 

 

6. Různé

Usnesení č. 5 – 7  / 2007

    Zastupitelstvo  obce projednalo žádost Ing. Jiřího Janocha, Pátek č.p.183, 290 01

    Poděbrady a firmy KORA TRUHLÁŠTVÍ PODĚBRADY s.r.o., Husova 747/II,

    290 01 Poděbrady, IČO:25736531, o odprodej objektu KOS a rozhodlo na návrh

    Výboru pro rozvoj obce zrealizovat záměr prodeje bývalého areálu KOS  až po

    zřízení vodovodní přípojky v daném objektu.

                Hlasování :  6 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 6 – 7 / 2007

                Zastupitelstvo obce projednalo opětovně Žádost o povolení obývání bývalých

                hokejových kabin sl. Terezy Zychové, Pátek č.p.91, 290 01 Poděbrady,

                a rozhodlo tento objekt pronajmout za účelem zřízení klubovny pro mládež.

                Hlasování :   6 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek