Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pátek,
konaného dne 9.11. 2010

 

 

Přítomni: p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                     Mgr. Martina Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:      p. Jaroslav Bulušek, Petr Peřina, Jaroslav Pražák

 

 

Program:1. Zahájení

                 2. Složení slibu členů nového zastupitelstva

                 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Schválení programu zasedání

5. Volba starosty a místostarosty

a)      určení počtu místostarostů

b)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat  jako

dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích)

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)      volba starosty

e)      volba místostarosty

 

6.  Zřízení finančního a kontrolního výboru a ostatních výborů obce

a)      určení počtu členů finančního výboru

b)      určení počtu členů kontrolního výboru

c)      určení počtu členů sociálního výboru

d)      určení počtu členů výboru pro rozvoj obce

e)      určení počtu členů výboru pro životní prostředí

f)        volba předsedy finančního výboru

g)      volba předsedy kontrolního výboru

h)      volba předsedy sociálního výboru

                            ch)  volba předsedy výboru pro rozvoj obce

i)        volba předsedy výboru pro životní prostředí

                             j)    volba členů finančního výboru

k)      volba členů kontrolního výboru

l)        volba členů sociálního výboru

m)    volba členů výboru pro rozvoj obce

n)      volba členů výboru pro životní prostředí

 

                 7.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

( § 72 zákona o obcích)

8.      Smlouva o uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení

9.      Harmonogram zasedání na rok 2010

10.  Diskuse

11.  Závěr

 

 

Jednotlivé body programu byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1)   Zasedání Zastupitelstva obce Pátek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno

            v 18:30 hodin dosavadním starostou obce panem Jiřím Buluškem (dále jako

            „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení

o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost

voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán).

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Pátek

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010 do 8.11.2010.

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,

že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,

že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu

(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

 

ad  2)  Složení slibu proběhlo tak, že předsedající  přečetl slib stanovený v § 69

           odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a

           svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů

           a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy

           zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném

           archu (příloha č. 2) .

           Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

ad 3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Martinu Radoňovou a p.Ivetu

           Zikmundovou a zapisovatelem p. Alenu Leinweberovou. K návrhu nebyly

           vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

ad 4)  Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou

          členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu

          programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

 

ad 5a)  Předsedající navrhl jednoho místostarostu do nově zvoleného Zastupitelstva obce

            Pátek. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

      b)  Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

            K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

      c) Předsedající navrhl provést volbu nového starosty a místostarosty veřejným

           hlasováním.Tento návrh byl jednomyslně přijat.

 

      d) Zástupce volební strany „ Občanská demokratická strana“  paní Marcela Miarková

           navrhla na funkci starosty p. Jiřího Buluška, který byl do této funkce zvolen.

 

      e) Starosta obce Pátek navrhl na funkci místostarosty zástupce volební strany „ Sportovci

           Pátek“ paní Ivetu Zikmundovou, která byla do této funkce zvolena.

 

 

ad 6)  Zastupitelstvo obce navrhlo a zvolilo výbory, počty členů a  jejich předsedy v tomto

          složení:

a)      Finanční výbor: počet členů 3

b)      Kontrolní výbor: počet členů 3

c)      Sociální výbor: počet členů 3

d)      Výbor pro rozvoj obce:počet členů 3

e)      Výbor pro životní prostředí: počet členů 3

f)        Finanční výbor: předseda paní Marcela Miarková

g)      Kontrolní výbor: předseda pan Bohuslav Kroupa

h)      Sociální výbor: předseda paní Martina Radoňová

ch) Výbor pro rozvoj obce: předseda pan Jindřich Hněvsa

i)        Výbor pro životní prostředí: předseda pan Luboš Vaněk

 

      členy výborů v tomto složení:

 

j)        Finanční výbor: Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek

k)      Kontrolní výbor: přesunuto na příští zastupitelstvo

l)        Sociální výbor: přesunuto na příští zastupitelstvo

m)    Výbor pro rozvoj obce: přesunuto na příští zastupitelstvo

n)      Výbor pro životní prostředí: přesunuto na příští zastupitelstvo

 

 

ad 7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši měsíčních odměn za výkon funkce

         

          a) místostarosty

          b) členů zastupitelstva

          

           v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 10.11. 2010

 

 

ad 8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

          o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV

          (NN) č. 4120622251, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

          Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

          jejím podpisem.

  

 

 

ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

         obecního zastupitelstva ve II. pololetí 2010 na tyto dny:

 

 

23.11.2010   od    18.30 hod.

21.12.2010   od    18.30 hod

 

 

ad 10) Diskuse:

                          Starosta p. Jiří Bulušek informoval o probíhajících stavebních akcích

                          a upozornil na nutnost oprav chodníků v obci.

 

 

ad 11) Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní

           přístup a ustavující zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

            

 

Zapsala :                    Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:    Martina Radoňová

                      

                                  Iveta Zikmundová

 

Starosta:                     Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pátek,
konaného dne 9.11. 2010

 

 

 

 

 

3.Určení ověřovatelů zápisu

   Usnesení č. 1 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Martinu Radoňovou a p. Ivetu

            Zikmundovou a zapisovatelem p. Alenu Leinweberovou.

            Hlasování: 7 hlasů pro

  

 

4.Program zasedání

   Usnesení č. 2 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování: 7 hlasů pro

  

 

5.Volba starosty a místostarosty

   Usnesení č. 3 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje jednoho místostarostu do nově zvoleného

            Zastupitelstva obce Pátek

            Hlasování: 7 hlasů pro

  

   Usnesení č. 4 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou.

            Hlasování: 7 hlasů pro

  

   Usnesení č. 5 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje provést volbu nového starosty a místostarosty

            veřejným hlasováním.

            Hlasování: 7 hlasů pro

  

   Usnesení č. 6 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pro funkci starosty zástupce volební strany

            „ Občanská demokratická strana“ pana Jiřího Buluška.

            Hlasování: 6 hlasů pro    1 se zdržel ( p. Jiří Bulušek)

  

   Usnesení č. 7 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pro funkci místostarosty zástupce volební strany

            „ Sportovci Pátek“ paní Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Iveta Zikmundová)

  

 

      6. Zřízení finančního a kontrolního výboru a ostatních výborů obce

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výbory, počty členů a  jejich předsedy

          v tomto složení:

 

          Usnesení č. 8 – 2010

         Finanční výbor: počet členů 3

         Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 9 – 2010

                  Kontrolní výbor: počet členů 3

  Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 10 – 2010

  Sociální výbor: počet členů 3

  Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 11 – 2010

Výbor pro rozvoj obce:počet členů 3

Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 12 – 2010

Výbor pro životní prostředí: počet členů 3

Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 13 – 2010

                  Finanční výbor: předseda paní Marcela Miarková

                  Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Marcela Miarková)

  

          Usnesení č. 14 – 2010

Kontrolní výbor: předseda pan Bohuslav Kroupa

                Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Bohuslav Kroupa)

  

         Usnesení č. 15 – 2010

Sociální výbor: předseda paní Martina Radoňová

                Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Martina Radoňová)

  

         Usnesení č. 16 – 2010

      Výbor pro rozvoj obce: předseda pan Jindřich Hněvsa

                Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Jindřich Hněvsa)

  

         Usnesení č. 17 – 2010

Výbor pro životní prostředí: předseda pan Luboš Vaněk

                Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Luboš Vaněk)

 

          

Zvolení členů výborů v tomto složení:

 

          Usnesení č. 18 – 2010

                  Finanční výbor: Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek

        Hlasování: 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 19 – 2010

                  Kontrolní výbor: přesunuto na příští zastupitelstvo

                  Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 20– 2010

                  Sociální výbor: přesunuto na příští zastupitelstvo

  Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 21 – 2010

                  Výbor pro rozvoj obce: přesunuto na příští zastupitelstvo

  Hlasování : 7 hlasů pro

 

          Usnesení č. 22 – 2010

                  Výbor pro životní prostředí: přesunuto na příští zastupitelstvo

   Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

    ( § 72 zákona o obcích)

    Usnesení č. 23 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce

            místostarosty v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,

            s účinností od 10.11. 2010

            Hlasování: 6 hlasů pro      1 se zdržel ( p. Iveta Zikmundová)

 

    Usnesení č. 24 – 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce

            neuvolněných členů zastupitelstva v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády

            č. 37/2003 Sb., s účinností od 10.11. 2010

            Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

  8. Smlouva o uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení

      Usnesení č. 25 – 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

              o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV

              (NN) č. 4120622251, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

              Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

              jejím podpisem.

              Hlasování: 7 hlasů pro     

 

 

9. Harmonogram zasedání na rok 2010

    Usnesení č. 26 – 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního

             zastupitelstva ve II. pololetí 2010 na tyto dny:

 

             23.11.2010   od   18.30 hod

             21.12.2010   od   18.30 hod

 

             Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

10. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.

 

 

 

Zapsala :                    Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:    Martina Radoňová

                                  

                                  Iveta Zikmundová

 

Starosta:                     Jiří Bulušek