Z á  p  i  s    č.   11/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 14.11.2006

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                            Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek, Petr Svoboda, Zdeněk Vančura,        

    

                           

                

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

     4.   Vnitřní směrnice Obecního úřadu v Pátku

                        5.   Inventarizační komise

                        6.   Zvolení výborů,  předsedů a členů-stanovení výše měsíční odměny za výkon

                              funkce

                        7.   Jmenování oddávajících

                        8.   Navržení a schválení náhradního ověřovatele zápisu

                        9.   Stanovení limitu pokladny

                      10.   Použití dopravních prostředků pro výkon funkcí  

                      11.   Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti

                      12.   Smlouva o technické podpoře - Triada

                      13.   Projektová dokumentace pro přípojky vodovodu

                      14.   Pravostranný chodník – žádost dodavatele stavby

                      15.   Různé     

                      16.   Diskuze   

                      17.   Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

 

ad   2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 31.10.2006.

 

ad   4/  Zastupitelstvo obce  navrhlo a schválilo Vnitřní směrnici Obecního úřadu v Pátku

 

             a ) p. Jiřího Buluška, p. Ivetu Zikmundovou a p. Alenu Leinweberovou,  jako                    

                osoby oprávněné k příjmu zásilek

 

           b ) p. Alenu Leinweberovou, jako osobu oprávněnou k finančním operacím spojeným

                se  zadáváním faktur a plateb

           c ) p. Jiřího Buluška, p. Ivetu Zikmundovou a p. Jaroslava Pražáka, jako osoby oprávněné

                k finančním  operacím, včetně podpisového práva v bance

 

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku k 31.12.2006           

           a pro její provedení schválilo toto složení inventarizačních komisí:

              

              a ) Hlavní komise: p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová, p. Marcela Miarková,

                   p. Alena Leinweberová

              b ) Knihovna : p. Luboš Vaněk, p. Iveta Zikmundová

              c ) Hasičská zbrojnice a KOS:    p. Jaroslav Pražák,  p. Stanislav Bukovjan

              d ) OÚ : p. Alena Leinweberová, p. Jindřich Hněvsa, p. Petr Peřina

            

                                                                           

ad 6 /  Zastupitelstvo obce navrhlo a zvolilo výbory, jejich předsedy  v tomto složení:

           a )  Kontrolní výbor : předseda  paní Marcela Miarková

           b )  Finanční výbor :  předseda pan Jindřich Hněvsa

           c )  Výbor pro životní prostředí : předseda pan Luboš Vaněk

           d )  Výbor pro rozvoj obce : předseda – přesunuto do příštího zastupitelstva

           e )  Sociální výbor : předseda pan Jaroslav Pražák

                   členy výborů v tomto složení:

            f )  Kontrolní výbor : paní Blanka Volejníková a paní Dagmar Vančurová

            g )  Finanční výbor : pan Zdeněk Miarka, pan Jaroslav Bulušek

            h )  Výbor pro životní prostředí :  přesunuto na příští zastupitelstvo

            i )   Výbor pro rozvoj obce : přesunuto na příští zastupitelstvo

            j )   Sociální výbor  : přesunuto na příští zastupitelstvo

6a/    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši měsíčních odměn za výkon funkce

         starosty, místostarosty a člena zastupitelstva (viz příloha) s účinností od 1.11.2006.            

 

ad 7 /  Zastupitelstvo obce  jmenovalo a schválilo

           a )  oddávající : starosta, p.Jiří Bulušek  a místostarosta, p.Iveta Zikmundová

           b )  oddávající místnost  : zasedací místnost OÚ Pátek

 

ad 8 /  Zastupitelstvo obce  navrhlo a schválilo jako náhradního ověřovatele zápisu

           pana Jaroslava Pražáka.

 

ad 9 /  Zastupitelstvo obce stanovilo a schválilo limit pokladny v částce  50.000,- Kč.

 

ad 10 /Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo použití osobního automobilu, hromadné i   

           místní, vlakové i autobusové dopravy k pracovním cestám starosty, místostarosty případně

           jimi pověřených osob.

 

ad 11 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu na zajištění dopravní

             obslužnosti  v roce 2007 uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a

             pověřilo starostu jejím podpisem.

 

ad 12 /  Obecní zastupitelstvo projednalo Smlouvu o provádění technické podpory uzavřenou

             mezi Obcí Pátek a spol.TRIADA, spol.s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9

             IČO: 43871020 a rozhodlo uzavřít tuto smlouvu na dobu neurčitou.

 

 

ad 13 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo možnost zajištění projektové dokumentace

             na  přípojky vodovodu pro občany za zvýhodněných podmínek, dle zjištění  skutečného

             zájmu občanů.

 

 

ad 14a /Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit  projednání žádosti o navýšení ceny, související

             s vybudováním pravostranného chodníku podél silnice III/32916 v Obci Pátek, z důvodu

             včasného nedodání podkladů a na návrh p. Marcely Miarkové  rozhodlo tento bod

             rozšířit o  určení výkonu starosty.

 

ad 14b /Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo funkci starosty  jakou uvolněnou.

 

Různé :

              

                -  Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z jednání,  které se uskutečnilo

                    na OÚ Pátek dne 10.11.2006, ve věci výstavby „ Vodovodu Pátek  I. etapa “,

                   stanovené komisi,ve složení :Jiří Bulušek,

                                                                  Ing. Jindřich Vondra

                                                                  Ing. Pavel Handrle

 

                 - Starosta Jiří Bulušek přítomné seznámil s návrhem parcel a komunikací

                    v lokalitě Pátek V ohrádkách.

 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku Diakonie Broumov na

                    spoluúčast  při pořádání humanitární sbírky ošacení v obci Pátek. Akce  se uskuteční  

                    v sobotu, dne  25.11.2006 od 9,00 hod.do 11,00 hod. v budově KOS, 

                    v bývalé prodejně. Případná finanční podpora byla zamítnuta z důvodu obtížné

                    kontroly použitých finančních  prostředků.   

 

                  -Starosta Jiří Bulušek  přítomné informoval o nových sazebnících  firmy

                   EKO – KOM  a nových sazbách základních odměn za zajištění využití odpadů

                   z obalů.

 

                  -Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo Smlouvu o poskytování sociálních a

                    zdravotních služeb Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,

                    Lipanská 721/III , Poděbrady.

 

 - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přeúčtování peněz, poskytnutých občany

   na tlak.kanalizaci, ze stavebního spoření na účet Raiffeisen  stavební spoř.

 

-Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit projednání případného zrušení kanalizačního

                   účtu Obce Pátek na příští zasedání, až po projednání fin.výborem.

             

 

                -     Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo možnost pronajmutí objektu KOS.

 

 

-         Starosta Jiří Bulušek informoval  o možnosti zhotovení znaku  a praporu

Obce Pátek.

 

 

 

ad  16 /   Diskuse :

               - P. Jindřich Hněvsa  podal návrh na zpevnění vjezdu na místním hřbitově.

               - P. Jindřich Hněvsa podal dotaz na možné zavedení plynu v Obci Pátek.

               -Zastupitelstvo obce bylo informováno o neustálém pobíhání psů na hřišti.

    

ad 17 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                     Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                  

                    

Starosta:                     Jiří   Bulušek

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 14.11 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 11/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7  hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu z ustanovujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31.10.2006

Usnesení č. 2 – 11/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis z ustanovujícího zasedání

              zastupitelstva ze dne 31.10.2006.

              Hlasování:   7  hlasů pro   

 

 

 

4.      Vnitřní směrnice Obecního úřadu v Pátku

Usnesení č. 3 – 11/2006

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo p.Jiřího Buluška, p.Ivetu

              Zikmundovou a p.Alena Leinweberovou , jako osoby oprávněné k příjmu zásilek.

              Hlasování:  7  hlasů pro

 

 

Usnesení č. 4 – 11/2006

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo p.Alenu Leinweberovou, jako

              osobu oprávněnou k finančním operacím spojeným se zadáváním faktur a plateb

              Hlasování :  7  hlasů pro

 

 

Usnesení č. 5 – 11/2006

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo p. Jiřího Buluška, p.Ivetu

              Zikmundovou a p.Jaroslava Pražáka, jako osoby oprávněné k finančním operacím,   

              včetně podpisového práva v bance

              Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

                          

5.      Inventarizační komise

      Usnesení č. 6 - 11 /2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo složení inventarizačních komisí:

      Hlavní inventarizační komise: p.Jiří Bulušek, p.Iveta Zikmundová, p.Marcela Miarková,

                                                       p.Alena Leinweberová

 

      Knihovna: p.Iveta Zikmundová, p.Luboš Vaněk

 

      Has.zbrojnice a KOS: p.Jaroslav Pražák, p.Stanislav Bukovjan

 

      OÚ : p.Alena Leinweberová, p.Jindřich Hněvsa, p. Petr Peřina

      Hlasování:  7 hlasů pro

 

  6.  Zvolení výborů, předsedů a členů      

        Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a zvolilo výbory, jejich  předsedy v tomto složení:

 

        Usnesení č.7 – 11/2006

         Kontrolní výbor : předseda paní Marcela Miarková

         Hlasování :  6 hlasů pro  1 se zdržela p.Marcela Miarková

 

         Usnesení č. 8 – 11/2006

         Finanční výbor : předseda pan Jindřich Hněvsa

         Hlasování :  6 hlasů pro   1 se zdržel p.Jindřich Hněvsa

        

         Usnesení č. 9 – 11/2006

         Výbor pro životní prostředí : předseda pan Luboš Vaněk

         Hlasování :  6 hlasů pro   1 se zdržel p.Luboš Vaněk

 

         Usnesení č.10 – 11/2006

         Výbor pro rozvoj obce: předseda- přesunuto do příštího zastupitelstva

         Hlasování   7 hlasů pro

        

         Usnesení č.11-11/2006

         Sociální výbor: předseda pan Jaroslav Pražák

         Hlasování:  6  hlasů pro  1 se zdržel  p.Jaroslav Pražák

 

6. Zvolení členů výborů v tomto složení:

   

 

         Usnesení č. 12-11/2006

         Kontrolní výbor : p.Blanka Volejníková a p. Dagmar Vančurová

         Hlasování : 7 hlasů pro

 

         Usnesení č. 13 – 11/2006

         Finanční výbor: p.Zdeněk Miarka, p.Jaroslav Bulušek

         Hlasování:  7 hlasů pro

            

         Usnesení č.  13 – 11/2006

         Výbor pro životní prostředí : přesunuto na příští zastupitelstvo

         Hlasování   7 hlasů pro

 

           

    

         Usnesení č.  14 – 11/2006

         Výbor pro rozvoj obce: přesunuto na příští zastupitelstvo

         Hlasování :  7 hlasů pro

 

         Usnesení č. 15 – 11/2006                

         Sociální výbor: přesunuto na příští zastupitelstvo

         Hlasování : 7 hlasů pro

 

6a. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši měsíčních odměn za výkon funkce

      starosty, místostarosty a člena zastupitelstva (viz příloha) s účinností od 1.11.2006.

      Hlasování : 7 hlasů pro

 

7.Jmenování oddávajících, oddávací místnost

        Usnesení č. 16 – 11/2006

         Zastupitelstvo Obce Pátek jmenovalo a schválilo oddávající

        starosta:  p Jiří Bulušek

         místostarosta: p.Iveta Zikmundová

         Hlasování :  5 hlasů pro 2 se zdrželi  p.Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová

 

       Usnesení č. 17 – 11/2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo 

        oddávací místnost  : zasedací místnost OÚ Pátek           

        Hlasování:  7  hlasů pro

 

 8. Navržení a schválení náhradního ověřovatele zápisu

     Usnesení č. 18 – 11/2006

       Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo jako náhradního ověřovatele

       zápisu p. Jaroslava Pražáka

       Hlasování :  6 hlasů pro 1 se zdržel  p.Jaroslav Pražák

 

9. Stanovení limitu pokladny

    Usnesení č.  19 – 11/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek stanovilo limit obecní pokladny na částku 50 000,-Kč.

                  Hlasování   :  7 hlasů pro

 

10.Použití dopravních prostředků pro výkon funkcí

      Usnesení č. 20 – 11/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo použití os. automobilu, hromadné i

                   místní, vlakové i aut. dopravy k pracovním cestám starosty, místostarosty, případně

                   jimi pověřených osob.

                   Hlasování   :  7 hlasů pro

11. Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti

      Usnesení č.  21 – 11/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy na

                    zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007, uzavřené mezi Obcí Pátek a Městem

                    Poděbrady.

                    Hlasování :   7 hlasů pro

 

12. Smlouva o tech. podpoře -Triada

      Usnesení č. 22 – 11/2006

       Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo uzavřít Smlouvu o provádění technické podpory

       mezi Obcí Pátek a spol. TRIADA, spol. s.r.o. se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9,

         IČO:   43871020 9  na dobu neurčitou.

         Hlasování :   7 hlasů pro

 

 

13. Projektová dokumentace pro přípojky vodovodu

      Usnesení č. 23 – 11/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo možnost zajištění projektové 

                    dokumentace na přípojky vodovodu pro občany za zvýhodněných podmínek, dle

                    zjištění skutečného zájmu občanů.

                    Hlasování :   7  hlasů pro

 

 

14. Určení výkonu starosty

       Usnesení č. 24 – 11/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo odložit projednání žádosti o navýšení ceny,

                       související s vybudováním pravostranného chodníku podél silnice III/32916

                       v Obci Pátek, z důvodu včasného nedodání podkladů a na návrh p. Marcely

                       Miarkové rozhodlo tento bod rozšířit o určení výkonu starosty.

                       Hlasování :  7  hlasů pro

 

      Usnesení č.   25 – 11/2006

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo funkci starosty jako uvolněnou.

                    Hlasování  :   7 hlasů pro

 

 

      Různé:

      Usnesení č. 26 – 11/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo nabídku Diakonie Broumov na

                    Spoluúčast při pořádání humanitární sbírky ošacení v Obci Pátek. Stanovené datum

                    akce je v sobotu, dne 25.11.2006 od 9,00 do 11,00 hod. v budově KOS. Případná

                    fin. podpora byla z důvodu obtížné kontroly použitých finančních prostředků

                    zamítnuta.

                    Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 27 – 11/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a zamítlo Smlouvu o poskytování sociálních

                   A zdravotních služeb Centra soc. a zdrav. Služeb Poděbrady o.p.s.,Lipanská 721/III,

                    Poděbrady.

                    Hlasování  :  7 hlasů pro

 

 

     Usnesení  č.  28 – 11/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo přeúčtování peněz, poskytnutých

                   občany na tlak. kanalizaci, ze stavebního spoření na účet Raiffeisen stav. spoř.

                   Hlasování  :  7 hlasů pro

 

     Usnesení  č. 29 – 11/2006

 

 

 

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a schválilo možnost pronajmutí objektu KOS

                   Hlasování  :  7 hlasů pro

 

       

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

                                       Iveta Zikmundová

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek