Z á  p  i     č.   9/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.8.2006

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková

                             Mgr.Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Nepřítomni:   p. Jindřich Hněvsa

 

Host:              p. Ing.Michal Diviš

 

Program:        1.    Zahájení

     2.    Program zasedání

     3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.07.2006

                        4.    Smlouva o poskytnutí dotace č.3476/REG/2006

                               a 2816/REG/2006

                        5.    Veřejná vyhláška ke změně č.2 ÚPSÚ Pátek

                        6.    Chodník - vícepráce

                        7.    Smlouva knihovna

                        8.    Smlouva komunikace –„Silnice Čáslav“

                        9.    Žádost o dotace z POV Středočeského kraja pro rok

                               2007

                      10.    Zápis z ustavující schůze mikroregionu Poděbradské

                               Polabí + schválení stanov svazku

                      11.    Různé – kolaudace chodník, vodovod, žádosti o prodej

                                             parcel, vítání občánků, změna článku č.9 OZV

                                             č.2 2001 o místním poplatku

                      12.    Diskuse   

                      13.    Závěr  

                  

 

 

 

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

            26.7.2006.

    

ad   4/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo:

 

       a/  Smlouvu č. 3476/REG/2006 o poskytnutí účelové dotace z Programu

            obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským krajem, Zborovská 11,

            150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na výstavbu pravostranného chodníku podél

            pozemku č. 5/1 ev.č.2006/0525,v maximální výši 125.000,- Kč a pověřilo

            starostu jejím podpisem.

 

       b/  Smlouvu č. 2816/REG/2006 o poskytnutí účelové dotace z Programu

            obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským krajem, Zborovská 11,

            150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zajištění realizace projektu Úroky

            z úvěru splaškové kanalizace ev.č.2006/0622, v maximální výši 53.463,- Kč

            a pověřilo starostu jejím podpisem. 

           

 

      ad  5/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo:

 

           a/ Návrh změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Pátek

 

           b/ Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006,kterou se mění a doplňuje

               Obecně závazná vyhláška  č.3, ze dne 15.12.1998 o závazných

               částech územního plánu sídelního útvaru Pátek a Obecně závazná vyhláška

               obce Pátek o změnách č.1 ÚPSÚ Pátek, ze dne 8.11.2001.

 

 

ad   6/  Obecní zastupitelstvo projednalo „vícepráce“ a následně pak navýšení ceny, související

            s vybudováním pravostranného chodníku podél silnice III/32916 v Obci Pátek a rozhodlo

            odložit toto na příští zasedání obecního zastupitelstva.

 

                                          

ad   7/  Obecní zastupitelstvo projednalo Smlouvu č.643/OPK/2006, o poskytování odborné

            pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace

            Středočeským krajem, ze strany Městské knihovny Kutná Hora a Středočeského kraje

            a rozhodlo nepřistoupit k podpisu této smlouvy.

 

 

ad   8/  Obecní zastupitelstvo projednalo Smlouvu o dílo č.57/2006 na  opravu místní

            komunikace I.a II.v obci Pátek, zajištěnou zhotovitelem, firmou

            SILNICE ČÁSLAV – HOLDING a.s., Zbraslavice 331, 286 22 Čáslav, IČO:25261282,

            v celkové ceně stavby 815.763,-Kč včetně DPH  a rozhodlo pověřit starostu jejím

            podpisem.

 

 

ad   9/  Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti podání žádostí o dotace z POV Středočeského

            kraje pro rok 2007 a rozhodlo zažádat o dotaci na:

            a/ vybudování autobusové zastávky u hřiště + výměnu autob.ček.u prodejny Smíšenka

            b/ úroky z úvěru na  tlak.kanalizaci

 

 

 

 

ad  10/  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z ustavující schůze mikroregionu 

             Poděbradské Polabí, ze dne 15.8.2006 a rozhodlo schválit Stanovy dobrovolného svazku

             obcí.

 

 

ad  11/  Různé:

-         Obecní zastupitelstvo bylo informováno o kolaudaci pravostranného chodníku k Poděbradům, která se uskutečnila 12.8.2006.

-         Obecní zastupitelstvo bylo informovánu o malém počtu dosud narozených dětí v roce 2006 a rozhodlo odložit „Vítání občánků „ na pozdější termín.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo změnu článku č.9, OZV č.2 z roku 2001 o místním

                   poplatku a rozhodlo ponechat tento článek v původním znění.

      zastupitelstvu.

-    Obecní zastupitelstvo bylo informováno o registraci žádostí o stavební parcely

      na místním obecním úřadě.

   

 

 

 

ad 13/   Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                       Mgr.Iva Šafránková                                   

                                                

 

 

 

starosta:                         Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.8. 2006

 

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č.  1 – 9/2006

                         Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                     Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.7.2006

      Usnesení č. 2 - 9 /2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

                      26.7.2006.             

                      Hlasování:   6 hlasů pro

                                                 

 

 

 

 4.  Smlouvy č. 3476/REG/2006 a č.2816/REG/2006 o poskytnutí dotace z POV

      Usnesení č.  3 – 9/2006

                     Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Smlouvu č.3476/REG/2006 o poskytnutí

                     účelové dotace z Programu obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským

                     krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na výstavbu pravostranného

                     chodníku podél pozemku č.5/1 ev.č.2006/0525, v maximální výši 125.000,-Kč.                           

          Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

      Usnesení č.  4 – 9/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Smlouvu č.2816/REG/2006 o poskytnutí

                      účelové dotace z Programu obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským

                      krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Obcí Pátek, na zajištění realizace projektu

                      Úroky z úvěru splaškové kanalizace ev.č.2006/0622, v maximální výši 53.463,-Kč.

                      Hlasování    6 hlasů pro

 

 

 

 

 5.  Veřejná vyhláška ke změně č.2 ÚPSÚ Pátek  

      Usnesení č.  5 – 9/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Návrh změny č.2 územního plánu

                      sídelního útvaru Pátek.

                      Hlasování:    5 hlasů pro    1 proti /p. Vančura/

 

 

 

 

     Usnesení č.   6 – 9/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006,

                       kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.3, ze dne15.12.1998

                       o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Pátek a Obecně závazná

                       vyhláška obce Pátek o změnách č.1 ÚPSÚ Pátek, ze dne 8.11.2001.                   

                       Hlasování:    5 hlasů pro      1 proti /p.Vančura/

 

 

 7.  Smlouva č.643/OPK/2006   

      Usnesení č.  7 – 9/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo nepřistoupit k podpisu Smlouvy

                       č.643/OPK/2006, o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování

                       plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem, ze strany

                       Městské knihovny Kutná Hora a Středočeského kraje.

                       Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 

 8.  Smlouva o dílo č.57/2006

      Usnesení č.  8 – 9/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo pověřit starostu podpisem Smlouvy

                       o dílo č.57/2006, na opravu místní komunikace I.a II.v obci Pátek, zajištěnou

                       zhotovitelem, firmou SILNICE ČÁSLAV – HOLDING a.s.,Zbraslavice 331,

                       286 22 Čáslav, IČO: 25261282, v celkové ceně stavby  815.763,-Kč včetně DPH.

                       Hlasování :   5 hlasů pro

 

 

 

9.  Žádost o dotace z POV Středočeského kraje pro rok 2007

       Usnesení č.  9 – 9/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s podáním žádostí o dotace z POV pro

                      rok 2007 na :

 

                      a/vybudování autobus.zastávky u hřiště + výměnu autob.čekárny u prodejny

                         Smíšenka

                      b/ úroky z úvěru na tlak.kanalizaci

                      Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 

10.  Zápis z ustavující schůze mikroregionu Poděbradské Polabí + stanovy svazku

       Usnesení č. 10 – 9/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí Zápis z ustavující schůze mikroregionu

                       Poděbradské Polabí, konané 15.8.2006 a schvaluje Stanovy dobrovolného svazku

                       obcí.

                       Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 

11.  Různé:

 Usnesení č. 11 – 9/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo odložit „Vítání občánků“, pro nízký počet

                  narozených dětí v roce 2006 na pozdější termín.

                  Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 

Usnesení č.  12 – 9/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo změnu článku č.9, OZV č.2 z roku 2001 o

                  místním poplatku a rozhodlo ponechat tento článek v původním znění.       

                  Hlasování :   6 hlasů pro

 

   

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

                                        

 

 

 

                                        Mgr.Iva Šafránková

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek